BIN 3279 Consumer behavior with a focus on brand management in retail business

BIN 3279 Consumer behavior with a focus on brand management in retail business

Course code: 
BIN 3279
Department: 
Marketing
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Robert Ingvaldsen
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Special Course
Semester: 
2020 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Forbrukeratferd og merkevareledelse er to sentrale fagområder som angår nær sagt alle som jobber i privat sektor. Det handler mye om forståelse av posisjonering og verdiskapning for kunder og merkeeier, med den hensikt å bli en foretrukket leverandør av en vare eller tjeneste. Ettersom stadig flere sektorer innen økonomien blir konkurranseutsatt, innebærer dette at kunder vil ha valg mellom alternative leverandører. I tillegg vil det kunne være avgjørende at merkeeier har sikret seg varemerkerettslig vern mot at andre utnytter merket i en konkurransesituasjon. Regler for god handelsskikk og kunnskap om hvilke regler som gjelder for varemerker og etterligninger er viktig for å fremme sunn konkurranse og hindre illojale konkurransehandlinger.

Dette er et grunnleggende kurs som har et vidt fokus.  Relevante temaer her vil være:
Forbrukerens beslutningsprosess og valgmodeller. Hvordan forbrukeren blir påvirket før, under og etter et valg blir tatt. Det er vanskelig å nå forbrukeren gjennom all den støy forbrukeren blir utsatt overfor. En dypere forståelse av forbrukerens adferd er en forutsetning for å overleve i dagens konkurransesituasjon. 
Videre vil kurset ta opp sentrale emner innen merkevareledelse. Det og analysere et merke slik at det oppnår en posisjon hos forbrukeren, og slik sett dannes en bevissthet i en kjøpssituasjon. Hva merket kommuniserer er avgjørende i forbrukerens beslutningsprosess. Kunnskap om regelverket for markedsføring av produkter og tjenester vil ha betydning i denne kommunikasjonen med markedet.
 

Learning outcomes - Knowledge

Etter endt kurs skal deltagerne kunne forklare sentrale begreper og ha en grunnforståelse for forbrukeratferd som fagområde. Kunne beskrive og forstå hvorfor merker eksisterer i markeder, og hvilken verdi og nytte de gir til kunder og merkevareeiere. Herunder ligger ulike teorier og modeller for å forstå de prosesser som leder frem til forbrukerens valg av et produkt, samt de prosesser som skjer etter kjøp og som påvirker fremtidige kjøp. Deltagerne skal ha kjennskap til relevante juridiske problemstillinger knyttet til markedsføring, beskyttelse av varemerker, etterligninger og kunnskap om god forretnings-/markedsførings- og handelsskikk.

Learning outcomes - Skills

Etter endt kurs skal deltagerne kunne benytte ulike teorier og modeller til å forstå de prosesser som leder frem til forbrukerens valg av et merke, samt de prosesser som skjer etter kjøp og som påvirker fremtidige kjøp. I tillegg skal deltagerne kunne presentere, benytte og anvende teorier innen merkevareledelse, så som merkevarepyramiden eller andre merkevaremodeller for å identifisere gap mellom et merkes reelle og ønskede posisjon.
Utvikle forslag til merkevarestrategier for å skape vekst for merkevaren. 
Kunne anvende kunnskaper og teori om merkevareutvikling på tvers av ulike kontekster: 
Deltagerne skal også ha kunne anvende kunnskap og teori på relevante juridiske problemstillinger.
 

General Competence

Etter endt kurs skal deltagerne kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser innen forbrukeratferd som fagområde.
Deltakerne skal også ha forståelse for og vise vilje til å ta konsekvensene av at merkevarer spiller en så sentral rolle i mange markeder, at mange kan være fristet til å gå på akkord med etikk og moral for å nå sine mål. 
Deltagerne skal kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over hvordan juridiske problemstillinger håndteres i et videre perspektiv knyttet til bærekraftige forventninger og etiske utfordringer. De skal ha opparbeidet en bevisst holdning til begreper som god forretningsskikk, god markedsførings og god handelskikk.
 

Course content

Forbrukerens beslutningsprosess og valgmodeller 
·    Forbrukeren som et individ med behov, personlighet og persepsjon 
·    Holdningsdannelse og strategier for holdningsendring 
·    Forbrukeren i sin sosiale sammenheng blant venner, familie, kultur og sosial klasse 
·    Forbrukeratferd i butikk og nye kanaler
            Analyse av merket - Merkeverdikjeden og merkepyramiden
·    Merkeposisjonering
·    Merkeutvidelser og merkeporteføljer
-          Kommunikasjon- Merkekommunikasjon
-          EMV 
-          Kategoriledelse/category management          
·    Juridisk beskyttelse av varemerker og regler for produktetterligning, 

   -           Regler for urimelig og villedende markedsføring 
       -          God forretningsskikk, god markedsføringsskikk og God handelsskikk, 
 

Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres med 45 kurstimer (6 kursdager), som består av forelesninger, diskusjon, øvelser og refleksjon. Til hver forelesning forventes det at studentene stiller forberedt i samsvar med informasjon gitt av foreleser. Egenaktiviteter, undervisning og eksamen tilsvarer et timeforbruk på ca 200 timer.  

Gjennom semesteret vil det bli gitt anbefalte elektroniske innsendingsoppgaver som skal besvares i It's Learning. 
 

Kurset avsluttes med  en prosjektoppgave, som teller 100% for å oppnå karakter.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
BIN 32791
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No 1 Semester(s)Group/Individual ( 1 - 3)
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight: 100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Duration: 1 Semester(s)
Comment:
Exam code:BIN 32791
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Course codeCredit reduction
BIN 3013100
Credit reductions:
Course code:BIN 3013
Credit reduction:100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching on Campus
45 Hour(s)
Examination
75 Hour(s)
Student's own work with learning resources
80 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.