BIK 3120 Sustainable Finance

BIK 3120 Sustainable Finance

Course code: 
BIK 3120
Department: 
Finance
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Kjell Jørgensen
Geir Høidal Bjønnes
Course name in Norwegian: 
Bærekraftig finans
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Special Course
Semester: 
2024 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. Samtidig ser vi stadige brudd på menneskerettigheter og lite etiske forretningsmodeller. Tradisjonelle økonomiske modeller tar utgangspunkt i kapital og arbeidskraft som knappe ressurser, mens dagens situasjon viser at det også er knapphet på naturgitte økologiske ressurser. Framtidens økonomiske modeller må derfor inkorporere knapphet i disse for at de skal være nyttige redskaper som bærekraftige beslutningsmodeller. Dette gjelder også finansielle modeller.

Hvordan kan selskaper i større grad må internalisere sitt avtrykk i samfunnet. Hvordan kan Eierstyring (Corporate Governance) tilpasses? Hvordan kan langsiktige institusjonelle eiere bidra til at selskapet når langsiktige bærekraftsmål? Hva har dette å si for strategivalg og forretningsmodeller? Hvordan synliggjøre mål, status og utvikling gjennom integrert rapportering?

I kurset skal også lære om hvordan bærekraft kan integreres i de ulike finansnæringene. Mer spesifikt skal vi se på nye tilnærminger for investeringer med utgangspunkt i langsiktig verdiskaping. Deretter fokuserer vi på hvordan bærekraft kan integreres i finansielle instrumenter og sektorer. 

Learning outcomes - Knowledge

Etter gjennomført kurs skal studentene;

 • Forstå de utfordringene vårt samfunn står overfor, fremveksten av fagområdet bærekraftig utvikling, og hvordan økonomi og finans spiller en viktig rolle som en sentral del av løsningen.
 • Forstå de ulike nivåene av bærekraftig finans – fra bærekraftig finans 1.0 til bærekraftig finans 3.0.
 • Forstå hva en eksternalitet er, hvordan den kan internaliseres og regulative myndigheters rolle
 • Forstå hvordan et selskaps Eierstyring (Corporate Governance) kan bidra til å nå bærekraftsmålene
 • Forstå betydningen bærekraftsmål har for strategivalg og forretningsmodeller
 • Forstå betingelsene for langsiktig verdiskaping, og forskjellen mellom tradisjonelle og alternative prestasjonsmål
 • Forstå hvordan ESG (ESG: Environmental, Social and Governance) kan integreres på en fullverdig måte.
 • Forstå barrierene og insentivene ved bærekraftige utlån.
 • Forstå hvordan bærekraft påvirker forsikringsmarkedet
Learning outcomes - Skills

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:

 • Bidra til å sette fokus på forståelse og utvikling av bærekraft i egen og andre bedrifter.
 • Identifisere eksternaliteter og vurdere internaliseringsmuligheter
 • Vurdere selskapers Eierstyring og hvordan denne bidrar til å nå bærekraftsmålene
 • Vurdere selskapers strategivalg og forretningsmodeller, og graden av bærekraft i disse
 • Vurdere betingelsene for langsiktig verdiskaping, og kunne anvende tradisjonelle og alternative prestasjonsmål
 • Anvende oppdaterte finansielle modeller for å vurdere finansielle instrumenter (som for eksempel aksjer, obligasjoner, lån og forsikring).
General Competence

Studentene skal utvikle en kritisk sans til eksisterende forretningspraksis og modeller. I tillegg skal studentene forstå hvordan finansfaget kan bidra til en mer effektiv omstilling til et bærekraftig samfunn. 

Course content

1.    Bærekraftsbegrepet fra Brundtland-kommisjonen til FNs bærekraftmål og Planet Boundaries. 

2.    De ulike delene av bærekraftsbegrepet: 

 •     bærekraftig utvikling, 
 •     bærekraftig finans og 
 •     bærekraftige forretningsmodeller. 

3.    De ulike nivåene av bærekraftig finans – fra bærekraftig finans 1.0 til bærekraftig  finans 3.0.

4.    Eksternaliteter og Internalisering

5.    Eierstyring (Corporate Governance) og bærekraft

6.    Strategivalg og forretningsmodellers rolle i omstilling til bærekraftig virksomhet

7.    Investering og langsiktig verdiskaping

8.    Bank og nye vurderinger for utlån

9.    Forsikringsmarkedet og langsiktig risiko
 

Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien, Bærekraftig finans, som består av består av SLMene SLM 7001 Bærekraftig utvikling og finans, SLM 7002 Bærekraftsutfordringer i selskaper, og SLM 7003 Finansiering av bærekraft. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Required prerequisite knowledge

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Handin - all file types
Weight: 
100
Grouping: 
Individual
Duration: 
1 Semester(s)
Comment: 
Term paper
Exam code: 
BIK 31201
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
45 Hour(s)
Prepare for teaching
30 Hour(s)
Student's own work with learning resources
50 Hour(s)
Examination
75 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.