BIK 3000 Data Protection and GDPR

BIK 3000 Data Protection and GDPR

Course code: 
BIK 3000
Department: 
Law and Governance
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Irina Eidsvold Tøien
Course name in Norwegian: 
Personvern og GDPR
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Special Course
Semester: 
2018 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

I mai 2018 trer EUs personvernforordning i kraft (GDPR - (General Data Protection Regulation)). Det vil da bli obligatorisk for mange offentlige og private norske og internasjonale virksomheter å opprette personvernombud. Vi kommer til å se en kraftig økning i antall ombud, og regelverket setter også strengere krav til personvernombudenes faglige kunnskap og evne til å utføre oppgavene sine. Formålet med kurset er å gi personvernombudene nødvendig kompetanse om den nye forordningen samtidig som de får innføring i endringsledelse og organisasjonsutfordringer knyttet til implementering av det nye regelverket i egen virksomhet. Det er inngått et samarbeid med EIPA (European Institute of Public Administration) som vil gi studentene sin sertifisering, gitt at de består deres test etter endt kurs.

Learning outcomes - Knowledge
 • Ha grunnleggende kunnskap om den nye personvernforordningen.
 • Ha kunnskap om personvernombudets oppgaver.
 • Ha kunnskap om personvernombudets rolle, uavhengighet og posisjon i virksomheten.
 • Ha kjennskap til hvordan EUs politiske system fungerer.
 • Ha kunnskap om og forståelse for hva som er drivkrefter og motkrefter i ledelse av endring.
 • Ha kjennskap til hva som skal til for å implementere de nye endringene relatert til forordningen i egen virksomhet.
 • Ha gjennskap til databeskyttelsesdirektivet (e- privacy) 
Learning outcomes - Skills

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kunne informere og gi råd til virksomheten og de ansatte i saker som handler om personvern.
 • Bidra til etterlevelse av forordningen og virksomhetens personvernpolitikk.
 • Gi råd om å delta i vurderinger av personvernkonsekvenser.
 • Fungere som kontaktpunkt mellom Datatilsynet og virksomheten.
 • Ha tilegnet seg ferdigheter som gjør de i stand til å kunne lede eller være aktiv deltaker i forhold til å implementere de endringer som kreves i egen virksomhet relatert til den nye forordningen
Learning Outcome - Reflection

Studentene skal utvikle evnen til å forstå, vurdere konsekvenser og legge vekt på redelighet og etiske forsvarlige valg i rollen som personvernombud og rådgivningen til egen virksomhet relatert til det nye regelverket. De skal også ha utviklet forståelse av hva som skal til for implementering av tiltak knyttet til innholdet og retningslinjene i den nye personvern forordningen.

Course content
 • Personvernforordningen
 • Personvernombudets oppgaver
 • Personvernombudets rolle
 • EUs politiske system
 • Endringsprosesser og organisatoriske utfordringer
Learning process and requirements to students

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av klasseromsundervisning, videoforelesninger samt blended learning aktiviteter. Det vil være tydelige broer mellom nett og samling slik at aktivitetene overlapper og bygger på hverandre.  Kurset har fysiske samlinger der også eksterne forelesere med relevant erfaring vil bidra.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Required prerequisite knowledge

Ingen særskilte

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Group/Individual (1 - 3)
Duration: 
1 Semester(s)
Exam code: 
BIK 30001
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Exam organisation: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
42 Hour(s)
Group work / Assignments
88 Hour(s)
Examination
70 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.