BIK 2958 Leadership in times of continuous change

BIK 2958 Leadership in times of continuous change

Course code: 
BIK 2958
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Donatella De Paoli
Course name in Norwegian: 
Ledelse under konstant endring
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Special Course
Semester: 
2024 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Ledelse har sjelden vært mer komplekst enn i dag. Verden opplever uforutsigbare endringer knyttet til klimakrise, samfunnsmessige utfordringer, pandemier, globalisering, rask teknologisk utvikling og tilhørende økonomisk ustabilitet. Ledere og organisasjoner må håndtere endring hele tiden - på nye måter, med nye tilnærminger og verktøy, under nye forutsetninger og under tidspress. For å møte denne situasjonen kan mange ledere ha behov for å utvikle bedre forståelse av ledelse og oppdatere sin kunnskap. I dette kurset vil du tilegne deg kunnskap og lære hvordan håndtere en økende kompleksitet og konstant hyppig endring.

Learning outcomes - Knowledge
 • Etter gjennomført kurs skal studentene;

 • Ha tilegnet seg forskningsbasert kunnskap om nyere ledelsestilnærminger for endring som det bestående
 • Ha innsikter om ledelsestilnærminger som styrker evnen til å stå i endringsprosesser
 • Ha utviklet forskningsbasert kunnskap om strategiske endringsprosesser og endringsledelse
 • Ha fått innsikt i hvordan endringskapasitet kan bygges eller nedbrytes gjennom kontinuerlige endringsprosesser
 • Forskningsbasert kunnskap om hvordan storytelling bidrar til å skape mening i endringsprosesser
 • Grunnleggende innsikt i narrative strukturer
Learning outcomes - Skills
 • Kunne lede effektivt når omgivelser og organisasjonen er i konstant endring
 • Kunne lede seg selv og andre på en tilpasningsdyktig og smidig måte
 • Kunne anvende prinsipper om effektiv storytelling til å skape mening rundt endring
 • Kunne analysere endringsutfordringer
 • Kunne analysere organisasjonens evne til å gjennomføre kontinuerlige endringer
General Competence
 • Tilegne seg en tolerant, aksepterende og utprøvende holdning til endring
 • Utvikle en bevissthet til etiske dilemmaer i forholdet mellom mening og sannhet
 • Utvikle en reflektert holdning og forståelse av kompleksiteten i endringsprosesser
Course content

Del 1 - Å navigere i endring:

Her vil studentene lære hvordan de kan navigere seg selv og andre når endring er det stabile. De vil få innsikter i nyere teorier om ledelse som tar utgangspunkt i at ledelse er en kollektiv prosess, såkalt Samledelse, om kompleksitetsledelse, tilstedeværende ledelse, estetisk og i-kroppen ledelse.

Del 2 - Å utvikle endringskapasitet

Her vil studentene lære hvordan organisasjoner kan utvikle evne og kapasitet til å møte endrede omgivelser som fordrer stadige omstillings- og endringsprosesser. Det vil handle om hvordan organisasjoner kan bygge opp evne og kapasitet for endring.

Del 3 - Å skape mening rundt endring:

Her vil studentene lære seg storytelling som verktøy, for å skape mening rundt omstillings- og endringsprosesser.  Historier engasjerer og påvirker oss gjennom å spille på følelsene våre, og vi bruker dem – bevisst eller ubevisst – til å forstå omgivelsene våre. Derfor er storytelling spesielt godt egnet for å gi mening til endringer vi enten initierer selv eller forsøker å tilpasse oss til.

Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres ved felles online samlinger beskrevet i Short Learning Module-kursrekken, Ledelse i endring.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien, Ledelse under konstant endring, som består av kursene SLM  2007 Å navigere i endring, SLM 2008 Å bygge endringskapasitet og SLM 2008 Å skape mening rundt endring. Kursene er basert på kurset BIK 2958 Ledelse under konstant endring, Dersom du har gjennomført tre kurs i denne kursserien, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen denne kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Required prerequisite knowledge

No special prior knowledge is required.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Individual
Duration: 
72 Hour(s)
Exam code: 
BIK 29581
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Webinar
27 Hour(s)
Teaching
3 Hour(s)
Student's own work with learning resources
75 Hour(s)
Prepare for teaching
71 Hour(s)
Examination
24 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.