BIK 2951 Strategy in Practice

BIK 2951 Strategy in Practice

Course code: 
BIK 2951
Department: 
Strategy and Entrepreneurship
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Erik Wilberg
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Special Course
Semester: 
2019 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

En velutviklet strategi er avgjørende for at en bedrift skal utvikle seg og overleve i fremtiden.  Strategi setter bedriftens ressurser og aktiviteter i system og skjerper konkurranseevnen.  Med den raske utviklingen som skjer i omgivelsene er det viktig å bygge inn en evne til å omstille seg etter nye krav. Strategi er koblet mot en helhetlig utvikling av en organisasjon for å sikre langsiktige konkurransefordeler.

Strategi i praksis er et kurs som beskriver og diskuterer strategi og som gir forståelse for hvordan ledelse og strategi beskrives og anvendes i dagens raske utvikling. Gjennom teorier og analysemodeller i strategi er gis det innsikt i ulike angrepsvinkler for hvordan man arbeider med  strategi i praksis.

Avslutningsvis diskuteres utfordringer for strategi som gjennomgripende digitalisering, endrede samarbeidsformer og organisasjonsmåter, og innovative bransjer, for eksempel innen opplevelsesindustrien, medieindustrien, det offentlige og det enormt store tilbudet av tjenester via apper.

Learning outcomes - Knowledge

Studentene skal tilegne seg innsikt i og kunnskap om hva som ligger i begrepet strategi. I dette ligger både å kjenne til det teoretiske fundamentet og hvordan strategisk teori og modellverktøy omgjøres i praksis. Det betyr å forstå at det å lede eller delta i strategiske prosesser er del av et komplisert og helhetlig samspill som innebærer at det ikke finnes en enkel løsning om hva strategi er og hvordan den kan utøves. Strategifaget krever i stor grad tverrfaglig innsikt og forståelse, og avklaring av dilemmaer.  Det vil bli demonstrert tydelig i dette kurset. Dessuten legges det stor vekt på faktabasert og systematisk analyse. 

Learning outcomes - Skills

Studentene skal kunne analysere en strategisk situasjon og anvende relevante modeller og teorier om strategi på selvvalgte og utdelte problemstillinger/oppgaver og case. Relevante teorier skal anvendes på virkelige og realistiske problemstillinger som gjelder strategi både teoretisk og praktisk. Disse hentes i stor grad fra deltakernes egne bedrifter/virksomheter for at de skal være så praksisnære som mulig. 

General Competence

Studentene skal kunne forstå og reflektere over konsekvenser av strategi i egen organisasjon og praksis med en helhetlig tilnærming, som i tillegg til det forretningsmessige og mellommenneskelige, skal ta i betraktning etiske dimensjoner som bærekraft og samfunnsansvar.

Course content

Introduksjon

Strategi - fra langtidsplanlegging til strategisk planlegging

Strategiens tre grunnstener - analyse, valg og implementering.                               

Analyser                                                                                                      -

 • Teoretiske plattformer (Produkt/markedsmatrisen)
 • Tradisjonelle og nyere definisjoner
 • Forretningsmodeller og verdikonfigurasjoner
 • Aktivitets- og ressursanalyse
 • Digitalisering og teknologisk forståelse
 • Ekstern analyse - datatilfang og tolkning
 • Klynger og nettverk
 • Konkurranseanalyse - bransjer og konkurranseprofiler
 • Blue Ocean og Design Thinking

Intern analyse og konkurransekraft

Strategivalg

 • Organisk utvikling
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Allianser og klynger

Risikovurderinger

Strategisk implementering

 • God og dårlig strategi
 • Bærekraftig utvikling
 • De ansattes syn på strategi - interessentanalyser
 • Kulturelle forhold og stiavhengighet
 • Prosess for strategisk gjennomføring
 • Digital strategi og delingsøkonomi
 • Strategi i ulike industrier og virksomheter
 • Hjelp - jeg skal lede et strategiprosjekt !
 • Målstyring
 • Strategiske kart, prosjekter og milepæler.
Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres ved hjelp av flere former for undervisning fordelt på webinarer, forelesninger, litteraturstudier, forberedelser, studentpresentasjoner og diskusjoner, samt ulike former for bruk av digitale ressurser og veiledning. Det vil være samlinger med forelesinger knyttet til hovedelementene i kurset Digitale læringsressurser og veiledning blir integrert i kursforløpet. Det forventes at studentene bidrar aktivt og tar del i det som er planlagt ved semesterstart. Studentene må tidlig i kurset velge en virksomhet å skrive prosjektoppgave om.  Stor innsats må påregnes i strategidiskusjoner i plenum og på nett.

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave. Dette er en skriftlig oppgave som, i grupper opp til 3 personer, skal belyse en strategisk problemstilling og fremme et forslag til strategisk utvikling i praksis.

 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
BIK 29511
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No1 Semester(s)Group/Individual (1 - 3)
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Duration:1 Semester(s)
Comment:
Exam code:BIK 29511
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching on Campus
32 Hour(s)
Webinar
16 Hour(s)
Examination
72 Hour(s)
Prepare for teaching
20 Hour(s)
Student's own work with learning resources
60 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.