BIK 2942 Health, Safety and Environment

BIK 2942 Health, Safety and Environment

Course code: 
BIK 2942
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Eric Arne Lofquist
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Special Course
Semester: 
2020 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

I moderne arbeidsliv legges det stor vekt på systematisk innsats på området Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). I henhold til Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), er alle virksomheter pålagt å bestrebe seg systematisk med det interne arbeid innen helsevern, arbeidsmiljø og sikkerhet. Dette kurset fokuserer på disse tema/forhold. I undervisningen brukes ferske praktiske case og anerkjent forskning for å utdanne reflekterte programstyring innenfor HMS-feltet.

Learning outcomes - Knowledge

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innenfor HMS-området, dvs. knyttet til helse, miljø og sikkerhet, herunder strategiske perspektiver, ledelse, sikkerhet og sikkerhetskultur, helse og psykososialt arbeidsmiljø; praktisk HMS-arbeid, risikovurderinger og kriseledelse.

Learning outcomes - Skills

Studentene skal kunne redegjøre for sentrale begreper, prosesser og teorier og hvordan disse relateres til effektivitet i HMS arbeid. Kunne tilrettelegge for god oppstart og gjennomføring av HMS-arbeid ved å etablere et godt fundament for virksomheten.

 

General Competence

Studentene skal utvikle forståelse for at psykologiske og ledelses egenskaper og prosesser og organisasjonsmessige betingelser har stor betydning for optimal fungering i arbeidslivet.

Course content

Helse, Miljø og Sikkerhet emner
· Sikkerhet og trygghet
· Psykososialt arbeidsmiljø
· Kompleksitet i organisasjoner
· Begrenset rasjonalitet (Bounded rationality)
· Dynamikk-adaptiv adferd
· Kognitive prosesser
· Regler og rutiner
· Etterlevelse
· Dobbelkretslæring (Double-loop learning)

Organisasjonsteoretiske emner
· Organisasjons- og sikkerhetskultur
· Just Culture
· High Reliability Organizations
· Resilience Engineering
· Kriseledelse

Ledelsesfaglige emner
· Strategisk HMS
· Ledelse og administrasjon
· Lederens roller I HMS
· Makt og innflytelse
· Ledertrekk og lederstil
· Etikk og ledelse
· Bedriftens samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility)
· Transformasjonsledelse

Teaching and learning activities

1. Læringsprosess. Kurset består av 45 timer forelesninger. I forelesningene vil det bli lagt stor vekt på gjennomgang av sentrale begreper, men det vil også være rom for diskusjoner, bruk av små caser som konkretiseringsverktøy, arbeid med oppgaver med mer. Etter forelesningene blir det gitt en oppgave som studentene arbeider med til neste forelesning, og hvor oppgaven gjennomgås i plenum på begynnelsen av forelesningen.
2. To eksamensrelevante oppgaver gis i løpet av semesteret. Svar på oppgavene skal leveres elektronisk. Løsningen av oppgavene vil danne grunnlag for gruppediskusjoner og vil bli gjennomgått i plenum i løpet av forelesningsrekken. Utover dette vil individuell tilbakemelding ikke bli gitt. Nærmere informasjon om oppgavene gis ved semesterstart
3. Kurset benytter læringsplatformen It's Learning. Studentene har selv ansvar for å skaffe seg tilgang til internett, og å holde seg oppdatert på innholdet som legges ut på kursets nettsider.
 .

 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Required prerequisite knowledge

None

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
BIK 29421
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No1 Semester(s)Group/Individual (1 - 3)The students must hand in a project paper at the end of the course. An important part of the course will be that the students already from the start identify a HMS-project, which they can study during the course period. The paper can be written individually or in a group of maximum three students. Supervision will be given. The paper should not exceed 20 pages of text (figures and tables not included).
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Duration:1 Semester(s)
Comment:The students must hand in a project paper at the end of the course. An important part of the course will be that the students already from the start identify a HMS-project, which they can study during the course period. The paper can be written individually or in a group of maximum three students. Supervision will be given. The paper should not exceed 20 pages of text (figures and tables not included).
Exam code:BIK 29421
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching on Campus
45 Hour(s)
Student's own work with learning resources
84 Hour(s)
Student's own work with learning resources
27 Hour(s)
Group work / Assignments
47 Hour(s)
Sum workload: 
203

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.