MAN 5797/5897/2246/2247 Consulting - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 5797/5897/2246/2247 Consulting - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 5797/5897/2246/2247
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Steinar Bjartveit
Tor Bang
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

Dette programmet utvikler deltakernes evner til å opptre som profesjonelle rådgivere – fremskaffe informasjon, vurdere og vise skjønn, samt initiere nye ideer, meninger og synsvinkler. Consulting er et av de få programmene i Nord-Europa som tilbyr studiepoenggivende kompetanse for konsulentvirksomhet.

Kunnskapsmål
 • ha kjennskap til ulike modeller for konsultasjonsprosessen 
 • ha kjennskap til de vitenskapsteoretiske modellene hypotetisk-deduktiv metode og hermeneutisk analyse og deres aktualitet i konsulenters arbeid 
 • ha kjennskap til fundamentale og alternative teoretiske perspektiver fra samfunnsvitenskap og filosofi som gir ulike føringer for analyse og intervensjoner i konsultasjon 
 • ha kjennskap til eksistensialistiske perspektiver og pragmatiske kommunikasjonsmodeller for konsultasjon/coaching av enkeltmennesket/ledere 
 • ha kjennskap til perspektiver for enhet (sosial identitetsteori og sosialkonstruktivisme) og diversitet (kompleksitetsteori og maktteori) som dialektiske motsatser
Ferdighetsmål
 • kunne tilpasse intervensjoner i konsultasjon ut fra prosessuelle aspekter i konsultasjonen 
 • kunne kritisk vurdere vitenskapelig holdbarhet av konsulenters verktøy og ledelses-/organisasjonsmodeller 
 • kunne analysere aktuelle oppdrag/saker ut fra hermeneutisk analyse 
 • kunne kritisk anvende og kontrastere alternative teoretiske perspektiver mhp analyse og intervensjoner i konkrete oppdrag 
 • kunne gjennomføre en coachingsamtale med ledere 
 • kunne balansere mellom tiltak for å fremme sosial identitet og samtidig opprettholde komplekse nok strukturer for utvikling og nyskapning
Holdningsmål
 • bevisstgjøre konsulentens etiske ansvar for sine intervensjoner i lys av konsulentrollen som en hjelperrolle 
 • fremme metodisk, og med det også etisk, bevissthet om hvilke verktøy og teoretiske modeller som holder mål i konsultasjon, og derved bevisstgjøre om motetrender og pseudovitenskap innenfor konsultasjon 
 • kjenne sine muligheter og begrensninger mhp kompetanse innenfor rådgivning
Kursets innhold

1. samling - Konsultasjon; basiselementer
2. samling - Diagnoser og metoder
3. samling - Intervensjonsstrategier
4. samling - Coaching: konsulent/klient – relasjonen som en terapeutisk relasjon
5. samling - Consulting i et internasjonalt perspektiv / Samlingen gjennomføres i Venezia

Læreprosess og tidsbruk

Programmet foreleses over fem samlinger, totalt ca 150 timer. Veiledningstilbudet vil være noe ulikt lagt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

Studentene evalueres gjennom prosjektarbeid, 18 studiepoeng og en skriftlig individuell hjemmeeksamen, 12 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil 3 personer. Prosjektet kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektarbeid, 24 studiepoeng og skriftlig individuell hjemmeeksamen, 6 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektet kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1. Samling - Konsultasjon; basiselementer 

Delmål 

Samlingen skal gi en grunnleggende innføring i konsulentvirksomhetensulike aspekter. Den første samlingen er basert på en simuleringsøvelse hvor konsulentfirma opprettes og utfører oppdrag. 

Emneoversikt 

Konsultasjon som virksomhet 

Konsulentroller 

Konsulentmodeller 

Skjulte agenda og forfektede bestillinger 

Integritet som konsulent 

Konsulentteam - individ vs. kollektiv 

Strategiske analyser og strategiske verktøy 

Aktuelle tema og utfordringer for konsulentbransjen 

2. Samling – Diagnoser og metoder 

Delmål 

Samlingen gir en grundig forståelse av de vitenskapelige metoder og modeller som ligger til grunn for konsulentens analytiske arbeid. Konsulentfirma vil presentere egne modeller og deres syn på metodikk i så måte. Prosjektoppgaven defineres i denne samlingen. 

Emneoversikt 

Den vitenskapelige metode: bakgrunn og absolutte krav 

Kvantitative og kvalitative metoder i undersøkelser 

Diagnostiske metoder 

Psykologiske tester 

Hermeneutisk metode analyse 

Metodiske krav til konsulentens verktøy 

Placebo-effekter og overtro 

3. Samling - Intervensjonsstrategier 

Delmål 

Samlingen skal gi en dypere forståelse for de ulike intervensjonsformene intervensjonsformer som man disponerer over som konsulent, samt underbygger det strategiske perspektivet i valget av intervensjonsformer. Samlingen vil sette dette opp mot de ulike styringsformer i organisasjoner. 

Emneoversikt 

Epistemologi og konstruktivisme 

Maktspill og korridorpolitikk 

Systemteori og kaosteori 

Visjon og verdistyring 

Etikk og konsulentvirksomhet 

4. Samling - Coaching: konsulent/klient – relasjonen som en terapeutisk relasjon 

Delmål 

Samlingen gir forståelse for den mellommenneskelige relasjonen som oppstår i konsulentarbeidet coaching - dens muligheter og begrensninger. Synspunkter og metoder fra terapeutiske modeller vil belyse dette området. 

Emneoversikt 

Personlige forutsetninger for ulike konsulentroller 

Coaching som en egen konsulentform 

Kommunikasjonens pragmatiske aspekt 

Psykoterapeutiske metoder og modeller 

Konflikter Konfrontasjoner og konfliktløsninger 

Coachen som en katalysator for klientens vekst og forandring 

Problemer som går utover konsulentens kompetanseområde 

 

5. Samling – Studietur til Venezia, Italia 

Delmål 

Samlingen skal gi internasjonal erfaring med hensyn til metoder og teoretiske perspektiver. Vi vil gå i dybden på teoretiske, historiske og filosofiske perspektiv i kurset og søke lærdom i renessansens Venezia og byens syn på ledelse, kreativitet og resultatoppnåelse. Ingen organisasjon eller stat har hatt slik suksess med å skape et handelsimperium som varte i 1000 år. Spesielt dyktige var de i å bygge et samhold og en sosial identitet som bar byen fremover. I sin egen tid ble de benchmarket av alle stater som prøvde å avkode byens hemmeligheter. I denne samlingen vil vi da også videreføre og spesialisere oss på enkelte av de viktigste teoretiske perspektivene som Consulting inneholder. 

Målet er å integrere internasjonale og historiske erfaringer mot deltakernes praktiske hverdag. Deltakerne forventes å kombinere teori og erfaringer fra tidligere samlinger med nye og vanskeligere problemområder. 

 

Annen informasjon: 

Utviklet emneoversikt 

Nyere tenkning innenfor organisasjonsteori og -psykologi. Kaosteori, systemteori og kommunikasjonsteori 

Grunnleggende innføring i den vitenskapelige metode og grunnleggende og utradisjonell innføring i hermeneutikk som aktuell metode for konsultasjon 

Innsikt,kunnskaper og ferdigheter i ulike intervensjonsformer, som maktspill og verdistyring 

Grunnleggende innsikt i coaching og relasjonen mellom konsulent og klient – muligheter og begrensninger. Folus på kommunikative, empatiske og løsningsfremmende ferdigheter 

Syn på kulturelle perspektiver belyst gjennom consulting i ulike kulturer. 

Metoder og tilnærminger i internasjonal konsulentvirksomhet. 

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 57971
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 -Gruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektarbeid; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 5797, 18 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 58971
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei72 Time(r)Individuell 72 timers individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 5897, 12 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 22461
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektarbeid; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2246, 24 studiepoeng
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 22471
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei72 Time(r)Individuell 72 timers individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2247, 6 studiepoeng.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 -
Kommentar:Prosjektarbeid; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 5797, 18 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 57971
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:72 timers individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 5897, 12 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 58971
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektarbeid; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2246, 24 studiepoeng
Eksamenskode:MAN 22461
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:72 timers individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2247, 6 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 22471
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Alvesson, Mats; Sköldberg, Kaj 2008 Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod 2. uppl Studentlitteratur  
Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas 1967 The social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge   Penguin  
Biggs, David cop. 2010 Management consulting: a guide for students   South-Western Cengage Learning  
Roos, Göran; Peretz, Adrian; Bjartveit, Steinar cop. 2005 Scandinavian perspectives on management consulting   Cappelen akademisk forl  
Dante Alighieri 1993 Den guddommelige komedien   Gyldendal "Helvetet" er også tilgjengelig via Magnus Ullelands oversettelse av "Den guddommelege komedie".
Eriksen, Trond Berg 2000 Reisen gjennom helvete: Dantes inferno 2. utg Universitetsforl  
Flaherty, James 2010 Coaching: evoking excellence in others 3rd ed Elsevier/Butterworth-Heinemann  
Goethe, Johann Wolfgang von; Bjerke, André 2002 Faust: en tragedie   Aschehoug  
Grenness, Tor 2012 Hvordan kan du vite om noe er sant?: veiviser i forsknings- og utredningsarbeid for studenter, ledere, konsulenter og journalister 2. utg Cappelen Damm akademisk  
Haslam, S. Alexander 2004 Psychology in organizations: the social identity approach 2nd ed Sage  
Kierkegaard, Søren; Næss, Arne 1994 Avsluttende uvitenskaplig etterskrift til "De philosophiske smuler": (i utvalg) Nyutgivelse Pax  
Machiavelli, Niccolò; Bingen, Jon cop. 2003 Fyrsten   Cappelen akademisk forl  
Stigen, Anfinn; Plato 1989 Gorgias 3. utg Samlaget  
Shakespeare, William; Bystad, Erik 2008 Othello   Oktober  
Watzlawick, Paul; Jackson, Don D.; Bavelas, Janet Beavin c1967 Pragmatics of human communication: a study of interactional patterns, pathologies, and paradoxes   Norton  
Stacey, Ralph D. cop. 2016 Strategic management and organisational dynamics: the challenge of complexity to ways of thinking about organisations 7th ed Pearson