MAN 3177 Masteroppgave i sikkerhetsledelse og kulturforståelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 3177 Masteroppgave i sikkerhetsledelse og kulturforståelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 3177
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Nick Sitter
Tore Bråthen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering - Spesialisering
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 3178 - første semester
MAN 3179 - andre semester
Introduksjon

Dette er det 5 og avsluttende programmet I mastergraden med spesialisering i sikkerhetsledelse og kulturforståelse. Studentene skal skrive en obligatorisk masteroppgave som omfatter et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng.

Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer.

Kunnskapsmål
 • Deltakerne skal ha kunnskaper om ulike vitenskapsteoretiske modeller og anvendelse av dem
 • Deltakerne skal ha kunnskaper om ulike tverrkulturelle modeller og anvendelse av dem
 • Deltakerne skal ha kunnskap om muligheter og begrensninger ved de forskjellige vitenskapsteoretiske modellene
 • Deltakerne skal ha kunnskaper om kompleksiteten i internasjonale konflikter og konflikthåndtering
 • Deltakerne skal ha kunnskaper om EUs innsats for økt sikkerhet i og utenfor Europa og rolle i kampen mot terrorisme
 • Deltakerne skal ha kunnskaper om NATOs rolle i å skape sikkerhet både militært og politisk i og utenfor Europa
 • Deltakerne skal ha forståelse for årsakene til den franske stats kompliserte forhold til Islam i Frankrike og konsekvensene av dette
 • Deltakerne skal ha forståelse av hvordan internasjonale sikkerhetsfirmaer jobber

 

Ferdighetsmål
 • Deltakerne skal være i stand til å benytte ny kunnskap i form av teori, litteratur og kilder i forhold til valg av metode.
 • Deltakeren skal være i stand til å benytte ny kunnskap for å kunne analysere og tolke data de finner for å besvare
 • problemstillingen
 • Deltakerne skal være i stand til å utføre et selvstendig metodearbeid.
 • Deltakerne skal kunne forstå vilkårene og analysere hvordan sikkerhetsarbeid foregår innen NATO og EU
 • Deltakerne skal kunne analysere behov for ulike strategier for å løse sikkerhetskonflikter for stater og bedrifter
Holdningsmål
 • Etter utdanning skal studentene på et selvstendig grunnlag være i stand til å kunne ta beslutninger og bidra i større
 • beslutningsprosesser hvor sikkerhetsspørsmål og kulturforståelse står sentralt
 • Deltakerne skal kunne ta etisk ansvar og være i stand til å lede andre mennesker på en selvstendig og reflektert måte
 • Deltakerne skal kjenne til sine muligheter og begrensninger med hensyn på kunnskaper om omgivelsene og
 • de handlingsalternativene de har til rådighet
Kursets innhold

Arbeidet med masteroppgaven vil bestå av 2 moduler med undervisning, i tillegg vil det bli gitt veiledning med klare milepæler for del-innleveringer, disse avtales med veileder. Studenten skal utarbeide forslag til problemstilling, skisse til masteroppgaven og den endelige masteroppgave.

Arbeidet med masteroppgaven begynner normalt med metodekurset som gjennomføres 1.semesteret.Dette er første modul i programmet. Det vil bli definert 3-4 temaer for masteroppgaven, i tillegg kan studentene avtale andre temaer for masteroppgaven med fagansvarlig så lenge disse ligger innfor gradens tematikker.
Veileder blir utpekt av fagansvarlig på bakgrunn av problemstillingen. Det gis normalt 10 timer veiledning til masteroppgave.

Andre modul i programmet er en studietur til Brussel og Paris som gjennomføres i 1.semester. Studieturen vil ha som formål å besøke relevante EU institusjoner innenfor sikkerhetsområdet, NATO, både det militæret og sivile hovedkvarter og et internasjonalt sikkerhetsfirma. I Paris er formålet å besøke Sciences-Po som er en av Frankrikes ledende handelshøyskoler og CERI som er et utenrikspolitisk institutt knyttet til denne skolen samt IRSEM som er forskningssentret for den militære høyskolen samt militære og sivile antiterrororganisasjoner.

Formålet med studieturen er for det første å få forståelse av hva to sentrale internasjonale organisasjoner som EU og NATO gjør på det sikkerhetspolitiske området og forholdet til og arbeidsfordelingen mellom medlemslandene. Dette er basert både på besøk i EU institusjoner som kommisjonen og ministerrådet, men også pensum fra tidligere programmer i masteren samt et Newsletter om aktuell politikk på dette området spesielt i EU og enkelte sentrale medlemsland som Frankrike og Belgia, men også delvis NATO. Gjennom dette kan studentene få et overordnet perspektiv på en rekke av de temaer som er tatt opp spesielt i de to første programmene i masteren.

Besøket til Frankrike har som formål å studere nærmere konflikter, internasjonalt engasjement og antiterror arbeid i et stort EU-land som er egnet til å illustrere de fleste av de problemstillinger som dette studiet har tatt opp, ny verdensorden, ressurs- og interessekonflikter, kulturforskjeller, bruk av militærmakt ute – og hjemme, ny typer «flat struktur» i operasjoner og ikke minst terrorisme og antiterrorarbeid både fra militære og politiet. Vi skal også få forelesninger om noen av disse temaene på en av de beste handelshøyskolene i Europa når det gjelder å fokusere på skjæringspunktet mellom stat og marked og nasjonale og internasjonale forhold både sett fra statenes og bedriftenes side.

Læreprosess og tidsbruk

Studentene skal velge emne og definere problemstilling for Master Thesis og Thesis skal reflektere klar tilknytning til forskning og god bruk av metode.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Masteroppgave

Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende.
Du har fylt 25 år.
Du har fire års yrkeserfaring full tid. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.
 (2 års relevant yrkeserfaring gjelder for Forsvarets personell)

Det kreves at studentene har gjennomført og bestått 4 delprogram som er godkjent inn i mastergraden i sikkerhetsledelse og kulturforståelse.

Forkunnskapskrav

Opptakskravene til Master of Management må være fylt, i tillegg kreves at studentene har gjennomført og bestått 4 delprogram som er godkjent inn i mastergraden i sikkerhetsledelse og kulturforståelse.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31771
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
0Nei48 Time(r)Individuell Programmet vil bli evaluert ved en masteroppgave som teller 100%.Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer.
Og det er en 48 timers individuell hjemmeeksamen i metode, som blir vurdert med bestått/ikke bestått.
Begge eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Av administrative årsaker meldes studentene på MAN 3178 i første semester og MAN 3179 i andre semester.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31772
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Programmet vil bli evaluert ved en masteroppgave som teller 100%.Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer.
Og det er en 48 timers individuell hjemmeeksamen i metode, som blir vurdert med bestått/ikke bestått.
Begge eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Av administrative årsaker meldes studentene på MAN 3178 i første semester og MAN 3179 i andre semester.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:0
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:48 Time(r)
Kommentar:Programmet vil bli evaluert ved en masteroppgave som teller 100%.Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer.
Og det er en 48 timers individuell hjemmeeksamen i metode, som blir vurdert med bestått/ikke bestått.
Begge eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Av administrative årsaker meldes studentene på MAN 3178 i første semester og MAN 3179 i andre semester.
Eksamenskode:MAN 31771
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Programmet vil bli evaluert ved en masteroppgave som teller 100%.Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer.
Og det er en 48 timers individuell hjemmeeksamen i metode, som blir vurdert med bestått/ikke bestått.
Begge eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Av administrative årsaker meldes studentene på MAN 3178 i første semester og MAN 3179 i andre semester.
Eksamenskode:MAN 31772
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100