MAN 3131/3132/3133/3134 Ledelse i skolen

MAN 3131/3132/3133/3134 Ledelse i skolen

Kurskode: 
MAN 3131/3132/3133/3134
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Johan From
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skoleledelse, Spesialisering
Semester: 
2017 Høst
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Handelshøyskolen BI har en ambisjon om å øke elevenes læring i norsk skole. For at skolen skal makte dette er det behov for omstilling og endring. Skolen må arbeide på nye og innovative måter og flere ressurser og krefter må bidra til utvikling og endring av skolen, også lærerne. Lærere må derfor trenes i ledelse. Ledelsesdimensjonen vil i fremtiden bli mer framtredende i alle oppgaver lærerne utfører på skolen, både de oppgaver de tradisjonelt ivaretar som lærere, men også ved at det utformes nye roller og oppgaver hvor lærerne utøver ledelse. Programmet spenner over en lang rekke lederroller som er relevante for lærere, fra ivaretakelse av lederrollen i klasserommet til ledelse av kollegaer i felles kollegiale anstrengelser for å lage en bedre skole. Temaene i programmet spenner følgelig fra klasseledelse til teamledelse og prosjektledelse.

Dette kurset har overlappende emner med MAN 3151 Ledelse av læring og endring I og MAN 3176 Ledelse av læring og endring II. For studenter som tar sikte på å ta en Master of Management grad er det viktig å være klar over at overlappende kurs ikke kan inngå i graden, jfr. UHL § 3-5.

Kunnskapsmål

Programmet lærer studentene hva ledelse i skolen innebærer av muligheter og utfordringer og hvorfor ledelse i skolen er viktig for utvikling av en bedre skole. De lærer også hva som er grunnleggende kjennetegn ved god klasseledelse. I tillegg lærer studentene hvordan prosjekter i skolen og teamsamarbeid best kan organiseres til beste for elevenes læring, hvorfor det ofte oppstår motstand mot endringer og hvordan ledelse best kan utøves for å unngå og håndtere slik motstand. Programmet gir studentene kunnskap om de endringene og utfordringene overgangen til det digitale informasjonssamfunnet innebærer, samt innføring i hvordan digitale verktøy benyttes i skolen og samfunnet for øvrig.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne formulere og uttrykke seg presist om hvorfor endring og nyskaping er nødvendig for å utvikle et godt skolemiljø med høyere læringsutbytte for elevene. De skal kunne lede sine kolleger gjennom arbeidsprosesser som fremmer samarbeid i team og med prosjekter. De skal kunne håndtere konflikter og motstand som kan oppstå der vaner og tilvendte arbeidsformer blir utfordret. Studentene skal kunne benytte ulike verktøy for digital læring og kunne uttrykke seg i det digitale rom.

Holdningsmål

Studentene skal sette elevenes behov for læring i sentrum. Studentene skal være kritisk reflekterende til situasjonen i egen skole. De skal være kontinuerlig søkende etter nye måter å utvikle god klasseledelse og læringsfellesskap på egen skole.

Kursets innhold
 • Skolen som organisasjon
 • Klasseledelse
 • Effekter på elevenes læringsutbytte
 • Team og teamledelse
 • Endringsledelse
 • Ny som leder
 • Personlighet og typologi
 • Selvledelse
 • Team- og kollegacoaching
 • Kapasitet for endring
 • Analyse av elevdata
 • Lærersamarbeid med utgangspunkt i elevdata
 • Lærersamarbeid for økt kvalitet i undervisningen
 • Lærende organisasjoner
 • Kommunikasjon i team
 • Digital kommunikasjon
 • Det digitale informasjonssamfunnet
 • Relasjon i team
 • Forståelse av egen rolle i et team
 • Teamanalyse og kultur i team
 • Prosjektledelse
   
Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres over seks samlinger. I mellomperiodene vil det bli utstrakt bruk av nettbaserte øvelser slik at undervisningstiden blir totalt ca. 150 timer. Programmet bygger på et ”blended learning”-konsept, dvs. en undervisningsform der samlinger og nettstøttet læring er de to hoved undervisningsformene. Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Master of Management-program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program.  For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ Itslearning eller annet kursmateriell.

Programmet krever tilgang til PC/Mac. I tillegg kreves programvare med ordinære Office-pakker. 
Itsllearning er en sentral læringsplattform i undervisning. Studentene vil også måtte tilnærme seg andre digitale verktøy.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng og hjemmeeksamen, 12 studiepoeng.
Prosjektoppgaven skal skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Maks antall sider er 25 pluss vedlegg. Hjemmeeksamen skal løses individuelt. 

Begge kurs/eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende: Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 24 studiepoeng og hjemmeeksamen, 6 studiepoeng. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Hjemmeeksamen skal løses individuelt. Begge evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31321
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei72 Time(r)Individuell Hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3132, 12 studiepoeng
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31311
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3131, 18 studiepoeng
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31341
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei72 Time(r)Individuell Avsluttende hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3134, 6 studiepoeng
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31331
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Avsluttende prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3133, 24 studiepoeng
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3132, 12 studiepoeng
Eksamenskode:MAN 31321
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3131, 18 studiepoeng
Eksamenskode:MAN 31311
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Avsluttende hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3134, 6 studiepoeng
Eksamenskode:MAN 31341
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Avsluttende prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3133, 24 studiepoeng
Eksamenskode:MAN 31331
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Hattie, John; Goveia, Ingvill Christina 2013 Synlig læring for lærere: maksimal effekt på læring   Cappelen Damm akademisk  
Ringstad, Hallvard E.; Ødegård, Thor; Optimas 2012 Typeforståelse: Jungs typepsykologi : en praktisk innføring Rev. 4. utg Optimas  
Andersen, Erling S. 2016 Prosjektledelse: dette må alle ledere vite   NKI-forlaget Kap. 1,2,3,4,6,9
Jacobsen, Dag Ingvar 2012 Organisasjonsendringer og endringsledelse 2. utg Fagbokforl Del. 3
Nordahl, Thomas; Eidnes, Trond 2016 Bruk av kartleggingsresultater i skolen: fra data om skolen til pedagogisk praksis   Gyldendal akademisk  
Tapscott, Don c2009 Grown up digital: how the net generation is changing your world   McGraw-Hill Kap 1-4
Robinson, Viviane; Guldahl, Tone; Mekki, Omar 2014 Elevsentrert skoleledelse   Cappelen Damm akademisk  
Levin, Morten; Rolfsen, Monica 2015 Arbeid i team: læring og utvikling i team 2. utg Fagbokforl Kap 2, 6, 7, 9.
Hoff, Thomas; Lone, Jon Anders; Keeping, David 2014 Medarbeiderundersøkelser: en praktisk håndbok   Gyldendal akademisk 2, 6, 7 & 8.
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
  cop. 2014 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner Kommunikasjon for ledere og organisasjoner   Fagbokforl Kap. 6 s. 149-177.
Helmke, Andreas; Rasmussen, Jens; Christiansen, Jens Peter 2013 Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet: diagnosticering, evaluering og udvikling af undervisningen Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet: diagnosticering, evaluering og udvikling af undervisningen   Dafolo Kap 3 og 6.
Roald, Knut cop. 2012 Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring: når skole og skoleeigar utviklar kunnskap Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring: når skole og skoleeigar utviklar kunnskap   Fagbokforl Kap 1, 3, 6.
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Ouweneel, Else; Le Blanc, Pascale M.; Schaufeli, Wilmar B. 2012-10-19 Don't leave your heart at home      
Skogstad, A., & Bang, A. 1993 Survey feedback. Arbeidsmiljøutvikling gjennom bruk av en kartleggings- og tilbakemeldingsmodell   Norsk tidsskrift for arbeidsmedisin  
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
What Works Clearing House 2009 Using Student Achievement Data to Support Instructional Decision Making   National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education  

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Artikkel: Aktuelle artikler og utdrag kommer i tillegg til hver samling