MAN 3119/3120/3121/3122 Finansiell rådgivning - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 3119/3120/3121/3122 Finansiell rådgivning - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 3119/3120/3121/3122
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Knut Sagmo
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

Målgruppen er investeringsrådgivere i finansnæringen som søker spesialkompetanse innenfor kjerneområdene finansiell sparing, makroøkonomi, juridiske og pensjonsrelaterte tema, samt etiske problemstillinger. Innholdet i programmet relateres til selve rådgivningsprosessen hvor en hensiktsmessig sparing og porteføljestrategi søkes utviklet i samarbeid med kunden.

Kunnskapsmål

Hensikten med programmet er å gi kunnskap om, og innsikt i, økonomiske, finansielle og juridiske forhold som grunnlag for finansiell rådgivning på person- og bedriftsmarkedet i tråd med god rådgivningsskikk og etiske standarder. Det legges også vekt på hvordan kunnskap formidles og kommuniseres til kunden som en integrert del av rådgivingsprosessen.

Studentene skal lære hvordan ulike finansielle instrumenter, herunder aksje- og obligasjoner, kan bygges sammen til en portefølje med forventet avkastning og risiko tilpasset kundens preferanser. Herunder forventes at forståelse for makroøkonomiske forhold som påvirker renter og verdipapirkurser klart presiseres overfor kunden - i tillegg til juridiske og pensjonsrelaterte spørsmål av relevans for kompetent og kvalifisert rådgivning på person- og bedriftsmarkedet.

Ferdighetsmål

Studentene skal forstå sammenhengen mellom risiko og avkastning i verdipapirporteføljer, samt kunne vurdere, strukturere og analysere kundens finansielle situasjon og gi konkrete råd om plasseringer i tråd med bransjenormen ”God rådgivningsskikk” og etiske standarder. Herunder må dokumenteres forståelse for betydningen av tillit og personlig integritet - tillegg til anvendelse av relevante lovbestemmelser i forbindelse med skatt, arv, pensjon og generasjonsskifte.

Holdningsmål

Gjennom diskusjon og analyse av faktiske rådgivningscase skal studentene utvikle faglig forståelse og refleksjon omkring potensielle, etiske dilemma i finansiell rådgivning.

Kursets innhold

1. Finans: Sammensetning av verdipapirporteføljer med ulik risikoprofil samt beregning av forskjellige prestasjonsmål (45 timer)
2. Makroøkonomi : Modeller og utviklingstrekk (45 timer)
3. Jus og pensjon: Forpliktelser og rettigheter ved arv og pensjon (45 timer)
4. Etikk: Tillit og integritet i rådgivningen (15 timer)

Læreprosess og tidsbruk

Programmet foreleses over 5 samlinger på totalt 150 timer og består av fire fagdeler som griper inn i hverandre i betydlig grad. I finans-delen benyttes, i tillegg til læreboken, tre Harvard Business Reveiw case for å belyse, og diskutere i plenum, aktuelle problemstillinger hva angår sammensetning av verdipapirporteføljer med ønsket risikoprofil. Casene koster USD 5,00 per stk. På hver samling (modul) undervises et visst antall timer i hvert fagområde. 

Studenten oppfordres til selv å presentere, definere og presentere problemstillinger fra yrkeshverdagen som utgangspunkt for faglig diskusjon. Det legges vekt på strukturert samarbeid der studentene jobber med, og fremlegger, problemstillinger fra sine respektive prosjektoppgaver, i tillegg til å kommentere og diskutere andre studenters presentasjoner i plenum. Pensum søkes så langt mulig knyttet opp til studentenes problemstillinger erfart i sin egen arbeidssituasjon. 

Undervisningen foregår i plenum dels som ordinære forelesninger og dels som prosess mellom studentene og foreleser via førstnevntes presentasjoner av egne problemstillinger.
 

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt lagt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave. 

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.
 

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng og 5-timers skriftlig individuell eksamen, 12 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 24 studiepoeng og 5-timers skriftlig individuell eksamen, 6 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31191
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3119.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31201
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja5 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lovsamling
 • Særtrykk av lover og forskrifter
Individuell Skriftlig individuell eksamen, 12 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3120.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31211
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3121.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31221
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja5 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lovsamling
 • Særtrykk av lover og forskrifter
Individuell Skriftlig individuell eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3122.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3119.
Eksamenskode:MAN 31191
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lovsamling
 • Særtrykk av lover og forskrifter
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Skriftlig individuell eksamen, 12 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3120.
Eksamenskode:MAN 31201
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3121.
Eksamenskode:MAN 31211
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lovsamling
 • Særtrykk av lover og forskrifter
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Skriftlig individuell eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3122.
Eksamenskode:MAN 31221
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Alm, Kristian cop. 2012 Yrkesetikk: utfordringer for næringsliv og finans   Universitetsforl  
Bodie, Zvi; Kane, Alex; Marcus, Alan J. cop. 2014 Investments 10th global ed McGraw-Hill Education  
Døskeland, Trond M. cop. 2014 Personlig finans: et helhetlig rammeverk for hvordan vi skal forholde oss til finansmarkedet   Fagbokforl Norsk fremstilling av emner som delvis overlapper med pensumsbokens emner i finans (Bodie-Kane-Marcus).
Steigum, Erling 2004 Moderne makroøkonomi   Gyldendal akademisk  
Hveem, Dag Jørgen cop. 2015 Personlig økonomi: juss : foreløpig versjon av del I-III   Fagbokforl  
Langfeldt, Sverre Faafeng; Gundersen, Fridtjof Frank 2015 Lov og rett for næringslivet: [1] 22. utg Gyldendal Utvalgte kapitler.
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Grimen, Harald   Tillit, sårbarhet og makt Tillit, sårbarhet og makt      
Skirbekk, Helge   Tillitens betydning i Norge og Norden Tillitens betydning i Norge og Norden      
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Steigum, Erling 2006 Aktivabobler - kan og bør myndighetene gjøre noe?      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Norges Bank 2004 Norske finansmarkeder – pengepolitikk og finansiell stabilitet: Kap. 3 Finansiell stabilitet      
Finansdepartementet 2009-2010 Meld. St. 10 (2009-2010) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009   Finansdepartementet  

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

2013-2014. Utvalge artikler innenfor pensjon, skatt og generasjonsskifte.