MAN 3111/3112/3113/3114 Makroøkonomi og finansielle markeder - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 3111/3112/3113/3114 Makroøkonomi og finansielle markeder - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 3111/3112/3113/3114
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Erling Steigum
Geir Høidal Bjønnes
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

Målgruppen er beslutningstakere i privat og offentlig sektor som ønsker en dypere forståelse for spørsmål om drivkreftene bak den makroøkonomiske utviklingen, utformingen av makroøkonomisk politikk og hvordan globale finansielle markeder fungerer. Programmet henvender seg til beslutningstakere som selv ikke allerede er spesialister, men de som har behov for større innsikt i finansielle og makroøkonomiske problemstillinger i sitt arbeid, for eksempel i kommunikasjon med spesialister i organisasjonen. 

De senere års dramatiske hendelser i verdensøkonomien knyttet til finans- og offentlig gjeldskriser, økonomisk stagnasjon og stigende arbeidsledighet, har synliggjort hvor viktig finansmarkedene og de store finansinstitusjonene er blitt for den makroøkonomiske utviklingen. I nyere faglitteratur er det nære forbindelseslinjer og mye samarbeid mellom fagene makroøkonomi og finansiell økonomi. Programmet vil dermed bære preg av denne tette integrasjonen mellom to fagområder og fagmiljøer. 

Eksempler på aktuelle problemstillinger som behandles i programmet er sentralbankers pengepolitikk, (såkalt “fleksibel inflasjonsstyring”), offentlig gjeldsproblemer i OECD-land, finanskriser og deres realøkonomiske virkninger, nye kapitalkrav til banker, makroovervåking av finansiell stabilitet, valutakursdannelse, rentekurver og internasjonale kapitalbevegelser, langsiktig porteføljestyring, samt befolkningsaldring, finansieringen av pensjoner og langsiktig økonomisk utvikling i rike land og framvoksende økonomier. 

Programmet vil gjøre bruk av gjesteforelesere fra finansmarkedene og offentlig institusjoner (Norges Bank/Norges Bank Investment Management, Finansdepartementet og Finanstilsynet). Kursdeltakerne vil også delta i en rekke eksperimenter i finans og makroøkonomi, for eksempel aktivaprisbobler og spillsituasjoner med makroøkonomisk koordineringssvikt. Undervisningen vil både benytte seg av cases og forelesninger.

Kunnskapsmål
 • Ha kunnskap om sentrale prinsipper for porteføljevalg og porteføljestyring. 
 • Ha kunnskap om økonomiske likevektsteorier for bestemmelse av valutakurser, markedsrenter og markedspriser på verdipapirer under full internasjonal kapitalmobilitet. 
 • Ha kunnskap om banker og andre finansinstitusjoners rolle i kredittformidlingen (“financial intermediation”), med vekt på betydningen av informasjonsskjevheter. 
 • Ha kunnskap om finanstilsyn og finansregulering for å fremme finansiell stabilitet. 
 • Ha kunnskap om systemiske finanskriser, deres årsaker og realøkonomiske virkninger. 
 • Ha kunnskap om konjunkturbevegelser, deres årsaker, kjennetegn og realøkonomiske virkninger. 
 • Ha kunnskap om sentrale prinsipper for fleksibel inflasjonsstyring som pengepolitisk rammeverk for sentralbanker, herunder kunnskap om hvordan inflasjonsraten påvirkes av pengepolitikken og av andre faktorer. 
 • Ha kunnskap om finanspolitikkens mål og virkemidler på kort og lang sikt, samt kjenne til de grunnleggende prinsipper for bærekraftig finanspolitikk, herunder innsikt i de utfordringer som den kommende befolkningsaldringen reiser for pensjonssystemer og finansieringen av velferdsstaten på lang sikt. 
 • Ha kunnskap om sentrale faktorer og mekanismer som forklarer langsiktig økonomisk vekst og utvikling
Ferdighetsmål
 • Kunne sette seg inn i og diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til makroøkonomisk politikk og internasjonal makroøkonomi. 
 • Ha en god oversikt over de største utfordringene i norsk økonomisk politikk. 
 • Kunne bruke aktuelle data til å belyse og vurdere utviklingen i finansielle markeder. 
 • Kunne bruke aktuelle data til å belyse internasjonale gjeldsforhold og kapitalbevegelser over landegrensene. 
 • Kunne bruke aktuelle data til å vurdere konjunkturforløp og konjunkturutsikter. 
 • Kunne bruke aktuelle data til å analysere langsiktig økonomisk vekst og vekstperspektiver, herunder anvende vekstregnskap til å analysere ulike kilder til økonomisk vekst. 
 • Kunne anvende intertemporale budsjettsammenhenger til å analysere langsiktige virkninger av statlig gjelds- eller formuesoppbygging. 
 • Kunne drøfte sammenhenger mellom mål og virkemidler i finanspolitikken, samt hvordan skattekiler i arbeids- og kapitalmarkedene vil påvirke husholdningers incentiver til å tilby arbeid og spare. 
 • Kunne anvende enkle modeller for renter, valuta og aksjer (feks pariteter og kapitalverdimodellen) 
 • Kunne diskutere overordnede problemstillinger knyttet til porteføljeinvesteringer (feks knyttet til investering i ulike aktivaklasser). 
 • Kunne forstå konsekvensene av de nye kravene til bank- og finansinstitusjoner
Holdningsmål
 • Bli etisk bevisst de grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk. 
 • Kunne vurdere en makroøkonomisk problemstilling fra forskjellige synsvinkler når det gjelder ulike gruppers interesser. 
 • Ha en kritisk sans for at erklærte politisk mål og ambisjoner kan avvike i betydelig grad fra de faktiske virkningene av økonomisk politikk i praksis. 
 • Ha en kritisk holdning til bruk av datakilder og bli bevisst på at kvaliteten på datakilder som finnes på nettet varierer fra meget høy kvalitet til sterkt misvisende data. 
 • Være bevisst på at korrupsjon, svart økonomi og skatteunndragelser er utbredt, og de er trolig kilder til omfattende internasjonale pengestrømmer.
Kursets innhold
 • Konjunkturbevegelser og pengepolitikk 
 • Globale finansielle markeder 
 • Økonomisk vekst og utvikling 
 • Banker og finansiell stabilitet 
 • Økonomisk politikk 
 • Aktivaprising og langsiktige porteføljeinvesteringer
Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres med 150 undervisningstimer over to semestre. 

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave. 

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.
 

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng og fagoppgave, 12 studiepoeng. Fagoppgaven er en samling av 4 cases som skal løses gjennom programmet i tillegg til en helhetlig oppsummering av de 4 casene. Case nummer 1, 2 og 3 skrives i grupper på inntil 3 personer. Case nummer 4 og oppsummering skrives individuelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Begge evalueringsformer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 24 studiepoeng og fagoppgave, 6 studiepoeng. Fagoppgaven er en samling av 4 cases som skal løses gjennom programmet i tillegg til en helhetlig oppsummering av de 4 casene. Case nummer 1, 2 og 3 skrives i grupper på inntil 2 personer. Case nummer 4 og oppsummering skrives individuelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer. Begge evalueringsformer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1) Konjunkturbevegelser og pengepolitikk 

Sentralt i dette emnet er finansmarkeders funksjonsmåte med vekt på markeder for offentlig gjeld, porteføljeinvesteringer, og offentlig reguleringer og finanstilsyn. Sentralt i dette emnet står også valutakurs- og rentedannelsen i valuta- og pengemarkedene, herunder “yield-kurven” og kortsiktige bevegelser av finanskapital over landegrensene. 

2) Globale finansielle markeder 

I dette emnet rettes fokus mot store banker og finansinstitusjoner som spilte en nøkkelrolle før og under den siste internasjonale finanskrisen. Stikkord er her kapitalkrav og andre finansreguleringer for å begrense institusjonenes risikotaking, og håndteringen av “too-big-to- fail”- problemet. 

3) Økonomisk vekst og utvikling 

Internasjonalt har det funnet sted en rask vekst i gruppen av store private og statlige fond som investerer langsiktig og forvalter globale porteføljer av ulike verdipapirer, herunder også lite likvide aktiva som fast eiendom, infrastruktur og “private equity”. Et eksempel er Statens pensjonsfond utland, som nå er verdens største fond i gruppen av statlige fond, såkalte “sovereign wealth funds”. Vi vil her se nærmere på hvordan slike fond legger opp sine investerings- og ledelsesstrategier for å oppnå høy forventet avkastning med en kontrollert risikotaking. 

4) Banker og finansiell stabilitet 

Etter at inflasjonsstyring ble vanlig i sentralbankene, har vi sett en rivende utvikling i hvordan Norges Bank og andre sentralbanker agerer for å fremme sine mål om prisstabilitet, konjunkturstabilitet og finansiell stabilitet. Både Norges Bank og mange andre sentralbanker har nå fått ansvaret for makroovervåking og gir regjeringen råd om motsykliske kapitalbuffere som har til hensikt å begrense tendenser til bobler og finansiell ustabilitet i høykonjunkturer. Vi vil også drøfte såkalte “boom-bust sykluser” som har ført til store og uheldige konjunktursvingninger både i utviklingsland og utviklede land. 

5) Økonomisk politikk 

Både i OECD-landene og i utviklingsland vil antall eldre i befolkningen gå sterkt opp i dette år hundrede, og det vil sette offentlige pensjons- og trygdeordninger under press. Mest utsatt er land hvor staten har stor gjeld og hvor det er bygget opp velferdsstater. Under dette emnet vil vi også se nærmere på statlige fond som investerer langsiktig i andre land, slik som Statens pensjonsfond utland. 

6) Aktiveprising og langsiktige porteføljeinvesteringer 

I de siste tiårene har den økonomiske veksttakten avtatt i Europa, Japan og USA, men tiltatt i de framvoksende økonomiene og i mange utviklingsland. Globaliseringen har ført til at mange tidligere fattige land har kommet ut av fattigdommen gjennom økonomisk vekst. Drivkreftene bak disse vekstprosessene står sentralt i dette emnet. Nyere forskning om økonomisk vekst og utvikling har kastet nytt lys over de grunnleggende årsakene til de store forskjellene mellom land i verdensøkonomien, og disse forskningsresultatene gir også et bedre grunnlag for å vurdere perspektivene framover. 

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31111
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3111, 18 studiepoeng
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31121
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterIndividuell Fagoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3112, 12 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31131
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3113, 24 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31141
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterIndividuell Fagoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3114, 6 studiepoeng.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3111, 18 studiepoeng
Eksamenskode:MAN 31111
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:2 Semester
Kommentar:Fagoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3112, 12 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 31121
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3113, 24 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 31131
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:2 Semester
Kommentar:Fagoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3114, 6 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 31141
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Jonung, Lars; Vartia, Pentti; Kiander, Jaakko cop. 2009 The Great financial crisis in Finland and Sweden: the Nordic experience of financial liberalization   Edward Elgar  
Acemoglu, Daron; Robinson, James A. 2012 Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty   Profile Books  
Greenbaum, Stuart I.; Thakor, Anjan V. c2007 Contemporary financial intermediation 2nd ed Elsevier  
Jarrow, Robert A.; Chatterjea, Arkadev cop. 2013 An introduction to derivative securities, financial markets, and risk management   W.W. Norton  
Keeley, Brian; Love, Patrick 2010 From crisis to recovery: the causes, course and consequences of the great recession   OECD  
Steigum, Erling 2004 Moderne makroøkonomi   Gyldendal akademisk  
Valdez, Stephen; Molyneux, Philip 2013 An introduction to global financial markets 7th ed Palgrave Macmillan  
Weil, David N.; Sharma, Anisha cop. 2013 Economic growth 3rd ed., International ed Pearson Education  
Publishing, OECD. 2015 Economic Policy Reforms 2015: Going for Growth   OECD Publishing  
Mishkin, Frederic S. 2016 The economics of money, banking, and financial markets 11th ed., Global ed Pearson  
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Kuhnle, Stein   Velferdsstatens idegrunnlag i perspektiv Velferdsstatens idegrunnlag i perspektiv      
Miles, D.G; Myles, G.; Preston, I.   Introduction: The economics of public spending Introduction: The economics of public spending      
Steigum, Erling; Thøgersen, Øystein   A crisis not wasted : institutional and structural reforms behind Norway’s strong macroeconomic performance A crisis not wasted : institutional and structural reforms behind Norway’s strong macroeconomic performance      
Steigum, Erling   The boom and bust cycle in Norway The boom and bust cycle in Norway      
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gordon, Robert J. 2012 Is U.S. Economic Growth Over? Faltering Innovation Confronts the Six Headwinds   National Bureau of Economic Research, Inc.  
Persson, Torsten 2004 Constitutions and Economic Policy      
Steigum, Erling 2010 Norsk økonomi etter 1980: fra krise til suksess      
Torvik, R. 2009 Why do some resource-abundant countries succeed while others do not?      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Acemoglu, Daron; Robinson, James 2013 Economics versus Politics: Pitfalls of Policy Advice   National Bureau of Economic Research, Inc  
  2015 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet   Norges Bank  
Steigum, Erling 2013 Sovereign Wealth Funds for Macroeconomic Purposes      
  2015 NOU 2015:1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd – Produktivitetskommisjonens første rapport     Kapitlene 1, 3, 4 og 6.
Journal
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
OECD 2015 OECD Economic Outlook   OECD  
OECD 2015 OECD Economic Surveys   OECD