MAN 3111/3112/3113/3114 Makroøkonomi og finansielle markeder

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016

MAN 3111/3112/3113/3114 Makroøkonomi og finansielle markeder


Kursansvarlig
Erling Steigum, Geir Bjønnes

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
30

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Målgruppen er beslutningstakere i privat og offentlig sektor som ønsker en dypere forståelse for spørsmål om drivkreftene bak den makroøkonomiske utviklingen, utformingen av makroøkonomisk politikk og hvordan globale finansielle markeder fungerer. Programmet henvender seg til beslutningstakere som selv ikke allerede er spesialister, men de som har behov for større innsikt i finansielle og makroøkonomiske problemstillinger i sitt arbeid, for eksempel i kommunikasjon med spesialister i organisasjonen.

De senere års dramatiske hendelser i verdensøkonomien knyttet til finans- og offentlig gjeldskriser, økonomisk stagnasjon og stigende arbeidsledighet, har synliggjort hvor viktig finansmarkedene og de store finansinstitusjonene er blitt for den makroøkonomiske utviklingen. I nyere faglitteratur er det nære forbindelseslinjer og mye samarbeid mellom fagene makroøkonomi og finansiell økonomi. Programmet vil dermed bære preg av denne tette integrasjonen mellom to fagområder og fagmiljøer.

Eksempler på aktuelle problemstillinger som behandles i programmet er sentralbankers pengepolitikk, (såkalt “fleksibel inflasjonsstyring”), offentlig gjeldsproblemer i OECD-land, finanskriser og deres realøkonomiske virkninger, nye kapitalkrav til banker, makroovervåking av finansiell stabilitet, valutakursdannelse, rentekurver og internasjonale kapitalbevegelser, langsiktig porteføljestyring, samt befolkningsaldring, finansieringen av pensjoner og langsiktig økonomisk utvikling i rike land og framvoksende økonomier.

Programmet vil gjøre bruk av gjesteforelesere fra finansmarkedene og offentlig institusjoner (Norges Bank/Norges Bank Investment Management, Finansdepartementet og Finanstilsynet). Kursdeltakerne vil også delta i en rekke eksperimenter i finans og makroøkonomi, for eksempel aktivaprisbobler og spillsituasjoner med makroøkonomisk koordineringssvikt. Undervisningen vil både benytte seg av cases og forelesninger.


Læringsmål

Kunnskapsmål
Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende kunnskapsmål:

 • Ha kunnskap om sentrale prinsipper for porteføljevalg og porteføljestyring.
 • Ha kunnskap om økonomiske likevektsteorier for bestemmelse av valutakurser, markedsrenter og markedspriser på verdipapirer under full internasjonal kapitalmobilitet.
 • Ha kunnskap om banker og andre finansinstitusjoners rolle i kredittformidlingen (“financial intermediation”), med vekt på betydningen av informasjonsskjevheter.
 • Ha kunnskap om finanstilsyn og finansregulering for å fremme finansiell stabilitet.
 • Ha kunnskap om systemiske finanskriser, deres årsaker og realøkonomiske virkninger.
 • Ha kunnskap om konjunkturbevegelser, deres årsaker, kjennetegn og realøkonomiske virkninger.
 • Ha kunnskap om sentrale prinsipper for fleksibel inflasjonsstyring som pengepolitisk rammeverk for sentralbanker, herunder kunnskap om hvordan inflasjonsraten påvirkes av pengepolitikken og av andre faktorer.
 • Ha kunnskap om finanspolitikkens mål og virkemidler på kort og lang sikt, samt kjenne til de grunnleggende prinsipper for bærekraftig finanspolitikk, herunder innsikt i de utfordringer som den kommende befolkningsaldringen reiser for pensjonssystemer og finansieringen av velferdsstaten på lang sikt.
 • Ha kunnskap om sentrale faktorer og mekanismer som forklarer langsiktig økonomisk vekst og utvikling.

Ferdighetsmål
Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for ferdigheter:
 • Kunne sette seg inn i og diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til makroøkonomisk politikk og internasjonal makroøkonomi.
 • Ha en god oversikt over de største utfordringene i norsk økonomisk politikk.
 • Kunne bruke aktuelle data til å belyse og vurdere utviklingen i finansielle markeder.
 • Kunne bruke aktuelle data til å belyse internasjonale gjeldsforhold og kapitalbevegelser over landegrensene.
 • Kunne bruke aktuelle data til å vurdere konjunkturforløp og konjunkturutsikter.
 • Kunne bruke aktuelle data til å analysere langsiktig økonomisk vekst og vekstperspektiver, herunder anvende vekstregnskap til å analysere ulike kilder til økonomisk vekst.
 • Kunne anvende intertemporale budsjettsammenhenger til å analysere langsiktige virkninger av statlig gjelds- eller formuesoppbygging.
 • Kunne drøfte sammenhenger mellom mål og virkemidler i finanspolitikken, samt hvordan skattekiler i arbeids- og kapitalmarkedene vil påvirke husholdningers incentiver til å tilby arbeid og spare.
 • Kunne anvende enkle modeller for renter, valuta og aksjer (feks pariteter og kapitalverdimodellen)
 • Kunne diskutere overordnede problemstillinger knyttet til porteføljeinvesteringer (feks knyttet til investering i ulike aktivaklasser).
 • Kunne forstå konsekvensene av de nye kravene til bank- og finansinstitusjoner

Holdningsmål
Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for holdninger:
 • Bli etisk bevisst de grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk.
 • Kunne vurdere en makroøkonomisk problemstilling fra forskjellige synsvinkler når det gjelder ulike gruppers interesser.
 • Ha en kritisk sans for at erklærte politisk mål og ambisjoner kan avvike i betydelig grad fra de faktiske virkningene av økonomisk politikk i praksis.
 • Ha en kritisk holdning til bruk av datakilder og bli bevisst på at kvaliteten på datakilder som finnes på nettet varierer fra meget høy kvalitet til sterkt misvisende data.
 • Være bevisst på at korrupsjon, svart økonomi og skatteunndragelser er utbredt, og de er trolig kilder til omfattende internasjonale pengestrømmer.

Forkunnskaper
Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Acemoglu, Daron and James A. Robinson. 2012. Why nations fail : the origins of power, prosperity, and poverty. Profile Books
Greenbaum, Stuart I and Anjan V. Thakor. 2007. Contemporary financial intermediation. 3rd ed. Elsevier
Jarrow, Robert A. and Arkadev Chatterjea. 2013. An introduction to derivative securities, financial markets, and risk management. W.W. Norton
Keeley, Brian and Patrick Love. 2010. From crisis to recovery : the causes, course and consequences of the great recession. OECD. (OECD insights)
Mishkin, Frederic S. 2015. The economics of money, banking, and financial markets. 11th ed. Pearson Education
Steigum, Erling. 2014. Moderne makroøkonomi. 2. utg. Gyldendal
Valdez, Stephen, Philip Molyneux. 2013. An introduction to global financial markets. 7th ed. Palgrave Macmillan
Weil, David. 2013. Economic growth. 3rd ed., International ed. Pearson Education


Bokutdrag:
Kuhnle, Stein. 2011. Velferdsstatens idegrunnlag i perspektiv. I: Hatland, A, S. Kuhnle og T.I. Romøren , red. Den norske velferdsstaten. 4.utg. Gyldendal akademisk. Kapittel 1
Miles, D.G, G. Myles, and I. Preston. 2003. Introduction: The economics of public spending. I: Miles, Myles and Preston, red. The economics of public spending. Oxford University Press. Kapittel 1
Steigum, Erling og Øystein Thøgersen. 2015. A crisis not wasted : institutional and structural reforms behind Norway’s strong macroeconomic performance. in T. Andersen, M. Bergman and Svend Hougaard Jensen (eds.) Reform Capacity and Macroeconomic Performance in the Nordic Countries. Oxford University Press. s. 246-274
Steigum, Erling. 2009. The boom and bust cycle in Norway. In: Jonung, Lars, Jaakko Kiander, Pentti Vartia (eds.): The Great financial crisis in Finland and Sweden : the Nordic experience of financial liberalization. Edward Elgar. Kap. 7, s. 202-244


Artikler:
Acemoglu, Daron and James A. Robinson. 2013. "Economics versus Politics: Pitfalls of Policy Advice". NBER Working Paper 18921. (March)
Gordon, Robert J. 2012. "Is U.S. economic growth over?". NBER Working Paper 18315. August
Norges Bank. 2015. Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. Juni
Persson, Torsten and Guido Tabellini. 2004. "Constitutions and economic policy". Journal of Economic Perspectives. 18. 75 – 98
Steigum, Erling. 2010. “Norsk økonomi etter 1980: fra krise til suksess”. Praktisk økonomi og finans. 26 (3). s. 11 – 17
Steigum, Erling. 2013. Sovereign Wealth Funds for Macroeconomic Purposes. Studier i Finanspolitik. 4. Swedish Fiscal Policy Council
Torvik, Ragnar. 2009. "Why do some resource-abundant countries succeed while others do not?". Oxford Review of Economic Policy. 25 (2). 241 – 256


Artikkelsamling:
Jonung, Lars, Jaakko Kiander and Pentti Vartia (eds.). 2009. The Great Financial Crisis in Finland and Sweden. Edward Elgar

Annet:
NOU 2015:1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd – Produktivitetskommisjonens første rapport. Kapitlene 1, 3, 4 og 6
OECD Economic Policy Reforms. Going for Growth. 2015
OECD (2015) Economic Outlook
OECD (2015) Economic SurveysAnbefalt litteratur

Emneoversikt
 1. Konjunkturbevegelser og pengepolitikk
 2. Globale finansielle markeder
 3. Økonomisk vekst og utvikling
 4. Banker og finansiell stabilitet
 5. Økonomisk politikk
 6. Aktivaprising og langsiktige porteføljeinvesteringer

Dataverktøy
itslearning

Læreprosess og tidsbruk
Programmet gjennomføres med 150 undervisningstimer over to semestre.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Arbeidskrav

Eksamen
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng og fagoppgave, 12 studiepoeng. Fagoppgaven er en samling av 4 cases som skal løses gjennom programmet i tillegg til en helhetlig oppsummering av de 4 casene. Case nummer 1, 2 og 3 skrives i grupper på inntil 3 personer. Case nummer 4 og oppsummering skrives individuelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Begge evalueringsformer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 24 studiepoeng og fagoppgave, 6 studiepoeng. Fagoppgaven er en samling av 4 cases som skal løses gjennom programmet i tillegg til en helhetlig oppsummering av de 4 casene. Case nummer 1, 2 og 3 skrives i grupper på inntil 2 personer. Case nummer 4 og oppsummering skrives individuelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer. Begge evalueringsformer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.


Eksamenskode(r)
MAN 31111 - Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3111, 18 studiepoeng.
MAN 31121 - Fagoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3112, 12 studiepoeng.
Begge kurs / eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
MAN 31131 - Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3113, 24 studiepoeng.
MAN 31141 - Fagoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3114, 6 studiepoeng.
Begge kurs / eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.


Hjelpemidler til eksamen


Kontinuasjon
Kontinuasjon er kun mulig ved neste ordinære eksamensgjennomføring. Når et program utgår kontinueres det i erstatningsprogram.

Når evalueringen består av to eller flere eksamenskoder kontinueres det kun i den aktuelle eksamenskoden. I tilfeller der en eksamenskode består av flere eksamenselementer må alle delelementer tas på nytt.

Studenter som skal kontinuere i fagoppgaven må levere inn casene som er delt ut i løpet av undervisningen i tillegg til å levere inn en endelig fagoppgave etter at programmet er ferdig. Det er derfor viktig at studentene er påmeldt i selve programmet i itslearning både høst og vår for å kunne gjøre seg kjent med informasjonen og kravene i forbindelse med casene.

Det påløper ekstra avgift for kontinuasjonseksamen.


Tilleggsinformasjon

1) Konjunkturbevegelser og pengepolitikk

Sentralt i dette emnet er finansmarkeders funksjonsmåte med vekt på markeder for offentlig gjeld, porteføljeinvesteringer, og offentlig reguleringer og finanstilsyn. Sentralt i dette emnet står også valutakurs- og rentedannelsen i valuta- og pengemarkedene, herunder “yield-kurven” og kortsiktige bevegelser av finanskapital over landegrensene.

2) Globale finansielle markeder

I dette emnet rettes fokus mot store banker og finansinstitusjoner som spilte en nøkkelrolle før og under den siste internasjonale finanskrisen. Stikkord er her kapitalkrav og andre finansreguleringer for å begrense institusjonenes risikotaking, og håndteringen av “too-big-to- fail”- problemet.

3) Økonomisk vekst og utvikling

Internasjonalt har det funnet sted en rask vekst i gruppen av store private og statlige fond som investerer langsiktig og forvalter globale porteføljer av ulike verdipapirer, herunder også lite likvide aktiva som fast eiendom, infrastruktur og “private equity”. Et eksempel er Statens pensjonsfond utland, som nå er verdens største fond i gruppen av statlige fond, såkalte “sovereign wealth funds”. Vi vil her se nærmere på hvordan slike fond legger opp sine investerings- og ledelsesstrategier for å oppnå høy forventet avkastning med en kontrollert risikotaking.

4) Banker og finansiell stabilitet

Etter at inflasjonsstyring ble vanlig i sentralbankene, har vi sett en rivende utvikling i hvordan Norges Bank og andre sentralbanker agerer for å fremme sine mål om prisstabilitet, konjunkturstabilitet og finansiell stabilitet. Både Norges Bank og mange andre sentralbanker har nå fått ansvaret for makroovervåking og gir regjeringen råd om motsykliske kapitalbuffere som har til hensikt å begrense tendenser til bobler og finansiell ustabilitet i høykonjunkturer. Vi vil også drøfte såkalte “boom-bust sykluser” som har ført til store og uheldige konjunktursvingninger både i utviklingsland og utviklede land.

5) Økonomisk politikk

Både i OECD-landene og i utviklingsland vil antall eldre i befolkningen gå sterkt opp i dette år hundrede, og det vil sette offentlige pensjons- og trygdeordninger under press. Mest utsatt er land hvor staten har stor gjeld og hvor det er bygget opp velferdsstater. Under dette emnet vil vi også se nærmere på statlige fond som investerer langsiktig i andre land, slik som Statens pensjonsfond utland.

6) Aktiveprising og langsiktige porteføljeinvesteringer

I de siste tiårene har den økonomiske veksttakten avtatt i Europa, Japan og USA, men tiltatt i de framvoksende økonomiene og i mange utviklingsland. Globaliseringen har ført til at mange tidligere fattige land har kommet ut av fattigdommen gjennom økonomisk vekst. Drivkreftene bak disse vekstprosessene står sentralt i dette emnet. Nyere forskning om økonomisk vekst og utvikling har kastet nytt lys over de grunnleggende årsakene til de store forskjellene mellom land i verdensøkonomien, og disse forskningsresultatene gir også et bedre grunnlag for å vurdere perspektivene framover.