MAN 3029 Skoleutvikling II

MAN 3029 Skoleutvikling II

Kurskode: 
MAN 3029
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Johan From
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skoleledelse, Spesialisering
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Skoleutvikling II er Executive Master og Management med spesialisering i skoleledelse sitt avslutningsprogram.

Mens skolemasterens første år gir en bred oversikt og perspektiv på skoleeffektivitet, skoleledelse og strategier for skoleutvikling, tar Skoleutvikling I og II i større grad opp de pedagogiske, institusjonelle og samfunnsmessige betingelsene for å lage en skole hvor elevene lærer mer. I disse programmene gjennomgås og diskuteres de viktigste faktorer som påvirker skolens kvalitet. Skoleutvikling I setter fokus på de pedagogiske og didaktiske betingelser for skoleeffektivitet, mens Skoleutvikling II tar opp de institusjonell og samfunnsmessige betingelser for skoleeffektivitet.

I dette programmet tas således de organisatoriske og samfunnsmessige betingelser for effektiv skoleutvikling opp. Temaer som belyses er skolekultur, samarbeidsrelasjoner innen og mellom skoler, skolen som læringsarena og samfunnets rammebetingelser for skoleutvikling som eierstyring, accountability og teknologi. Programmet inneholder et studieopphold i California.

Kunnskapsmål

Norsk skole trenger å forbedre og øke sitt bidrag til elevers læring. Gjennom dette programmet får studentene en bred innføring i de viktigste temaene for hvilken rolle effektive skoler kan spille i elevens utdanning. Dette skal bidra til å:
Styrke skolens måloppnåelse i særlig grad knyttet til elevers læringsutbytte
Gi studentene en forståelse av mulighetene for effektivitetsforbedringer i utdanningssektoren
Styrke kunnskapsforståelse og kunnskapspraksis nødvendig for ledelse av effektive skoler

Studentene skal tilegne seg kunnskap om hvordan skolens interne og eksterne miljø i bred forstand kan utvikles for å lage en skole som øker elevenes læring
Studentene skal tilegne seg kunnskap om hvordan skoler gjennom å utnytte interne forhold og eksterne rammebetingelser kan øke sin kapasitet for elevers læring
Studentene skal tilegne seg kunnskap om utfordringer ledere står overfor i praktisk endring av skolen i denne retning

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne evaluere og vurdere verdien av ulike initiativ, virkemidler og tiltak som foreslås tatt i bruk i skolen i forhold til om de bidrar til elevers læring
Studentene skal kunne lede og planlegge en endring av dagens situasjon i retning av en mer effektiv skole
Studentene skal kunne gjennomføre i praksis på en bedre måte enn tidligere endringer som går i denne retning
 

Holdningsmål

Studentene skal sette elevenes behov for og krav til læring i sentrum
Studentene skal være kritisk reflekterende til situasjonen i egen skole og i norsk skole generelt
Studentene skal være kontinuerlig søkende etter nye måte å utvikle egen skole på

Kursets innhold

Strategisk utvikling av egen skole
Metodisk opplegg
Strategi teori
Ledelse av strategiske prosesser i egen skole

Elevens læringsstøtte
Undervisning for økt læring
Selvregulering
Elevinvolvering i egen læring

Organisatoriske forutsetninger for økt læring
Rekruttering
Ressursallokering
Normer for læring

Læringsstøtte og undervisningskvalitet (gjennomføres i California)
Bruk av observasjonsprotokoller
Skolelederens sosiale nettverk
Bruk av data for elevenes læring
Rektors påvirkning for elevens læring

Elevpresentasjoner
Presentasjon av handlingsplaner for økt læring i egen skole

Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres over 4 samlinger, totalt ca.75 timer. Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. Som et avsluttende Master of Management program er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer, fordelt på skriftlige og muntlige tilbakemeldinger kontinuerlig gjennom programmet. 

Programmet krever tilgang til pc/mac. I tillegg kreves programvare som konverterer html til pdf.
It’s learning er en sentral læringsplattform i undervisning. Studentene vil også måtte tilnærme seg andre digitale verktøy.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dette er avslutningskurset i Master of Management Skoleledelse. Studentene gjennomfører en prosjektoppgave på 15 studiepoeng. Denne kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 2 studenter.

Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng, 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30291
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei 1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Dette er avslutningskurset i Master of Management Skoleledelse. Studentene gjennomfører en prosjektoppgave på 15 studiepoeng. Denne kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 2 studenter.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet: 1 Semester
Kommentar:Dette er avslutningskurset i Master of Management Skoleledelse. Studentene gjennomfører en prosjektoppgave på 15 studiepoeng. Denne kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 2 studenter.
Eksamenskode:MAN 30291
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
MAN 5128100
Credit reductions:
Kurskode:MAN 5128
Credit reduction:100
Reduction description

Dette programmet sperrer 100% mot MAN 5128 Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Hopfenbeck, Therese Nerheim 2014 Strategier for læring: om selvregulering, vurdering og god undervisning   Universitetsforl  
Jacobsen, Dag Ingvar 2012 Organisasjonsendringer og endringsledelse 2. utg Fagbokforl  
Muhammad, Anthony 2009 Transforming school culture: how to overcome staff division   Solution Tree Press  
Helmke, Andreas; Rasmussen, Jens; Christiansen, Jens Peter 2013 Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet: diagnosticering, evaluering og udvikling af undervisningen   Dafolo Kap. 4.2 – 4.10 og kap. 6
Håkansson, Jan; Sundberg, Daniel 2014, cop. 2012 Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning   Natur & kultur Kap 2, 5 og 7.
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
    Artikkelsamling     Aktuelle artikler og utdrag kommer i tillegg til hver modul.

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Hattie, John; Ogden, Terje; Yates, Gregory C.R.; Holth, Inger Johanne; Goveia, Ingvill Christina 2014 Synlig læring: hvordan vi lærer   Cappelen Damm akademisk