MAN 3025/3026/3027/3028 Digital kommunikasjonsledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 3025/3026/3027/3028 Digital kommunikasjonsledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 3025/3026/3027/3028
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Guri Hjeltnes
Tor Bang
Mona Kristin Solvoll
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

Digitalisering, nettverksteknologi og sosial programvarehar ført til raske og dramatiske endringer i kommunikasjonen. Utviklingen av web 2.0-teknologien har åpnet for en ny samarbeidskultur på nett. Sosiale medieplattformer har skapt nye møteplasser og muligheter for å dele informasjon, kunnskap og erfaringer i et omfang mennesket aldri tidligere har sett eller erfart. Utviklingen skjer i rekordfart og har dyptgripende konsekvenser for hvordan virksomheter og organisasjoner må forholde seg til omverdenen og eget tjenestetilbud.  

Ny teknologi og nye publikumsmønstre stiller skjerpede krav til organisering og koordinering av ressurser. Muligheter for påvirkning og maktutøvelse forskyves, og dette skaper nye etiske dilemmaer og utfordringer. Tradisjonell ledelsesutøvelse kommer til kort. Den må suppleres med kunnskap om den sosiale dynamikken som nettverksteknologien åpner for. 

Executive Master of management-programmet ”Digital kommunikasjonsledelse” åpner opp for og gir innsikt og kompetanse på dette brede feltet av vårt samfunnsliv. Den sosiale mediesfæren byr på utfordringer i forhold til kommunikasjon, påvirkning og omdømmehåndtering. Mange opplever tapet av kontroll med eget renommé som utfordrende. Organisasjoners identitet og lederes integritet settes på prøve. Grunnleggende spørsmål om hvem jeg eller vi er og ønsker å være, må stilles på nytt i kjølvannet av den teknologiske utviklingen. Samtidig gir nettverksstrukturen og den dialogbaserte kommunikasjonen helt nye muligheter for markedsføring, merkevarebygging og forretningsutvikling. Flere virksomheter ser etter hvert verdien av åpne innovasjons- og produksjonsprosesser der dialog med brukerne i sosiale medier spiller en avgjørende rolle. Det skorter imidlertid på erfaring og kunnskap om hvordan slike strategier bør ledes og organiseres. Det samme gjelder for strategisk arbeid med rekruttering, mobilisering og lobbying gjennom sosiale medier.  

Organisasjoner og virksomheter er preget av en eller annen form for hierarki, mens sosial programvare som teknologi er utformet på et markedsprinsipp - muligheten for at alle kan delta er tilstede. Å interagere i det sosiale medielandskapet på sin fritid er noe helt annet enn i en arbeidskontekst. Betydningen av å utforme en overordnet strategi og legge en strategisk plan for hvilken deltakelse virksomheten forventer av den ansatte, blir viktig dersom verktøyene skal tas i bruk slik de er tenkt. 

Executive Master of Management-programmet “Digital kommunikasjonsledelse” er utviklet spesielt og spisset for å gi deltakerne kunnskap om og forståelse for drivkreftene i utviklingen av kommunikasjonsformer.  

Gjennom teoretisk og erfaringsbasert undervisning og med utgangspunkt i relevant forskning og konkrete case skal deltagerne få modeller og verktøy for å analysere og håndtere nye kommunikasjonssituasjoner – med et særskilt fokus på utfordringer og muligheter for egen virksomhet.  

Modellen har denne struktur:  

Fem moduler á fire dager – for bedre å dekke opp flere tema gjennom løpet og dermed skape en reell fleksibilitet i programutformingen – og dels fordi vi erfaringsmessig tror det kan være en fin variant, ut fra pedagogiske og praktiske hensyn.  

Den tredje modulen gjennomføres ved Department of Journalism ved New York University, der vi møter forelesere fra dette universitetet og andre amerikanske fagmiljøer. Samlingen vil gi kunnskap, perspektiv og inspirasjon fra et land som på flere måter har vært i førersetet på disse områdene, ikke minst hvordan et svakt lovverk om personvern åpner for micro-targeting, basert på tilgang til, og kunnskap om forbrukerdata, "Big Data".  

Etiske aspekter ved ledelse i det nye medielandskapet vil bli vektlagt, Øyvind Kvalnes vil bidra på flere av modulene, med forelesninger, gruppearbeid og dilemmatrening. 

Kunnskapsmål

Kjenne til og forstå sentrale drivkrefter for brukerinvolvering og dialog i sosiale nettverk. Forstå hvordan sosiale nettverk skaper nye identiteter og selvforståelser i organisasjoner. Utvide et ledelsesperspektiv til å inkludere mulighetene og utfordringene som foreligger i digitale medier og nettverk.

Ferdighetsmål

Kunne analysere og evaluere en virksomhets sosiale mediepraksis opp i mot sentrale forskningsfunn og relevante case-erfaringer. Kunne omsette denne kunnskapen inn i konkrete strategier for innovasjon/tjenesteutvikling og kommunikasjon/lobbying/omdømmehåndtering i egen eller annen virksomhet. Kunne anvende forskningsfunn i praktisk arbeid med sosiale medier – enten i kommunikasjons/lobbyøyemed eller for innovasjon/forretningsutvikling. Kunne analysere dilemmaer i tilknytning til digital nettverksbygging.

Holdningsmål

Verdsette forskningsbasert kunnskap som kilde til mer målrettet og strategisk forankret arbeid med nye kommunikasjonsstrukturer og nettverksteknologi. Innsikt i etiske problemstillinger knyttet til det nye mediefeltet. Bevisstgjøring om ansvaret ved å besitte kunnskap om dynamikken i digitale medier.

Kursets innhold

Digital kommunikasjon
Enterprise 2.0, organisasjonen i nettverkssamfunnet
Politisk kommunikasjon; "Big Data"
Kommunikasjonsplanlegging
Påvirkning og ledelse

Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres over fem samlinger, totalt ca. 150 timer. Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Masterprogrammene. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng og en individuell 48 timers hjemmeeksamen, 12 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 24 studiepoeng og en 48 timers individuell hjemmeeksamen, 6 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Guri Hjeltnes er professor II i journalistikk ved Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI. Hun har en doktorgrad (dr. philos) i historie fra Universitetet i Oslo. Hun har bl.a. vært fagansvarlig for Master of management-programmet ”Flermedial ledelse” som gikk på BI i årene 2007-2011 og vært med på å utarbeide den årlig Mediehusrapporten som vil bli videreutviklet i 2012 som forskningsmessig basis for dette nye programmet. 

Mona Solvoll er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI. Hun har doktorgrad (PhD) fra Handelshøyskolen BI og hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun forsker i hovedsak på organisatorisk endring anvendt på medieindustrien. I sitt siste forskningsprosjekt undersøkte hun hvordan innføringen av brukerbetaling hos lokale nettaviser påvirker annonsemulighetene.  

Tor Bang er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI. Han har doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Bergen og hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har siden 2003 vært en av arrangørene "Washingtonseminaret". Hans hovedforskningsområde er public relations, medieøkonomi og moderne medier.  

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30251
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3025, 18 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30261
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei48 Time(r)Individuell 48 timers individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3026, 12 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30271
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3027, 24 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30281
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei48 Time(r)Individuell 48 timer individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3028, 6 studiepoeng.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3025, 18 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30251
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:48 Time(r)
Kommentar:48 timers individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3026, 12 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30261
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3027, 24 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30271
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:48 Time(r)
Kommentar:48 timer individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3028, 6 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30281
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Brønn, Peggy Simcic 2012 Sosiale medier fra innsiden og ut: intern samhandling og dialog   Kommuneforl  
Carlsen, Arne; Clegg, Stewart; Gjersvik, Reidar; Idea Work 2013 Idea work: om profesjonell kreativitet 2. rettet oppl. [i.e. ny utg.] Cappelen Damm akademisk  
Enjolras, Bernard 2013 Liker - liker ikke: sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet   Cappelen Damm akademisk  
Lai, Linda cop. 1999 Dømmekraft   Tano Aschehoug  
Larsen, Svein; Solvoll, Mona Kristin cop. 2012 Medieplanlegging   Fagbokforl  
Li, Charlene cop. 2010 Open leadership: how social technology can transform the way you lead   Jossey-Bass  
Penenberg, Adam L. cop. 2009 Viral loop: from Facebook to Twitter, how today's smartest businesses grow themselves   Hyperion  
Krokan, Arne 2015 Det friksjonsfrie samfunn: om utviklingen av nye digitale tjenester   Cappelen Damm akademisk  
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Boyd, Danah   Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications      
Brass, D. J.   A Social Network Perspective on Organizational Psychology A Social Network Perspective on Organizational Psychology      
Dutton, William H.   The internet and social transformation : reconfiguring access The internet and social transformation : reconfiguring access      
Slaatta, Tore   Konvergens, kontroll og kreativitet Konvergens, kontroll og kreativitet     Publiseres på itslearning
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gagné, Marylène 2009 A model of knowledge-sharing motivation      
Hansen, Morten T.; Nohria, Nitin; Tierney, Thomas 1999 What’s your strategy for managing knowledge?      
McAfee, Andrew P. 2006 Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration      
Orlikowski, W. J. 2007 Sociomaterial Practices: Exploring Technology at Work      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
  2015 Artikkelsamling: Digital kommunikasjonledelse     Artiklene publiseres hovedsaklig digitalt til de respektive samlingene.
Sørhaug, Tian 2001 Fra on time til online. Mot en ny sosial kontrakt? Arbeid, kunnskap og organisering i den "nye"økonomien      
Proceedings
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Stenmark, Dick 2005 Knowledge sharing on a corporate intranet: Effects of re-instating web authoring capabilities      

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Krokan, Arne 2010 Den digitale økonomien: om digitale tjenester, forretningsutvikling og forretningsmodeller i det digitale nettsamfunnet   Cappelen akademisk Kapittel 1-4, 6-8, 10-11.
Lai, Linda cop. 2014 Makt og påvirkningskraft: hvordan få gjennomslag på jobb   Cappelen Damm akademisk Boken er anbefalt, ikke obligatorisk. Den vil imidlertid bli berørt i undervisningen i modul 5.
Rasmussen, Terje 2008 Nettverksformelen: hvordan det sosiale livet henger sammen   Unipub  
Hannemyr, Gisle; Liestøl, Gunnar; Rasmussen, Terje 2015 Digitale medier: teknologi, anvendelser, samfunn 3. utg Universitetsforl  
Krokan, Arne 2013 Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi   Cappelen Damm akademisk  
Aalen, Ida cop. 2015 Sosiale medier   Fagbokforl