MAN 2969/2970 Merverdiavgift II - utdypende emner

MAN 2969/2970 Merverdiavgift II - utdypende emner

Kurskode: 
MAN 2969/2970
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skatte- og avgiftsrett, Spesialisering
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Kunnskapsmål

Ha kjennskap til regler om:

 • Når foreligger virksomhet i Norge
 • Forskjeller inntektsbeskatning, foretaksregistrering og merverdiavgift
 • Representantregistrering
 • Innførsel og utførsel av varer
 • MVA og E-commerce
 • Skillene mellom tjenester, fjernleverbare, elektroniske og elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Forholdet mellom tollov og merverdiavgiftslov
 • Merverdiavgiftsgrunnlaget ved innførsel
 • Fritak ved innførsel
 • Merverdiavgift ved skipsfart
 • Merverdiavgift ved petroleumsvirksomhet
 • Merverdiavgift ved internasjonal transport
 • Formidlingstjenester
 • Refusjon til utenlandske næringsdrivende
 • Fritak ved utførsel
 • Kontrollmessige utfordringer
 • Avgiftsplanlegging på tvers av landegrensene
 • Sammenligning EU-direktivet og norsk mval
 • Forholdet mellom mval og inntektsskatt
 • Omgåelse i mva-retten
Ferdighetsmål
 • kunne anvende mva-reglene på konkrete internasjonale saksforhold
 • kunne de bestemmelsene om innførsel og utførsel i sammenheng med nasjonal merverdiavgifts
 • forstå næringslivets og avgiftsforvaltningens gjensidige utfordringer ved grenseoverskridende transaksjoner
 • se norsk internasjonal merverdiavgift i lys av EUs regler
Holdningsmål
 • Studentene skal gis et solid teoretisk fundament for å håndtere internasjonale transaksjoner i forhold til merverdiavgiften
Kursets innhold
 • Merverdiavgiftsområdet
 • Tollov – oversikt
 • Innførsel varer
 • Innførsel tjenester
 • Inndeling tjenester
 • Elektroniske tjenester
 • Internettsalg
 • Avgiftspliktig omsetning i Norge
 • Representantregistrering
 • Fritak innførsel
 • Fritak utførsel
 • Turistsalg
 • Tax Free salg
 • Skipsfart og luftfart
 • Fritak offshore - kontinentalsokkel
 • Internasjonal transport
 • Refusjon
 • EUs regler - nasjonale og internasjonale transaksjoner
 • Internasjonal avgiftsplanlegging
Læreprosess og tidsbruk

Læreprosess
Programmet forutsetter at studentene møter forberedt til hver undervisning. Deltagerne skal bidra til aktiv dialog i undervisningen. 

En del av pensum skal primært tilegnes gjennom selvstendig lesing. Her vil undervisning bare fokusere på utvalgte punkter. Eksamen vil dekke mer enn det som er undervist. 

Studentene skal enkeltvis, eller i grupper på to, skrive en prosjektoppgave. Denne anbefales påbegynt tidlig i programmet slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen. 

Tidsbruk
Programmet er utfordrende. Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med programoppgaven

Studentene forutsettes å bruke dataverktøy som Gyldendal Rettsdata, Skatterettsdelen, IBFDs database og aktuelle nettsteder for skatterettslige kilder. Oppgaver på it's learning forutsettes løst løpende under kurset.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Fire timers skriftlig eksamen, samt en prosjektoppgave som kan skrives enkeltvis eller i grupper på to personer. Prosjektoppgaven skal være på 15-20 sider når den skrives av en student, og 25-30 dersom to studenter skriver sammen.

Oppgavesettet på skriftlig eksamen vil bestå av tre deler. Ca 1/3 gis som større oppgaver der kandidaten skal ta stilling til de skatte- og avgiftsmessig konsekvenser av et gitt saksforhold. For 1/3 gis oppgaver lik flervalgsoppgaver (men med manuell retting), mens 1/3 gis som korte teorioppgaver med svar på maksimum 1/2 side. Studentene får underveis i programmet god trening i de forskjellige oppgavetypene. Eksamen kan også gis i et annet format enn angitt her.

Det anbefales at prosjektoppgaven påbegynnes tidlig i programmet slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen.

For studenter som bruker kurset som avsluttende program:
For studenter som skal benytte programmet som ett av sine to avsluttende program, skal fire (4) program à 15 stp være bestått.
I de 2 siste programmene tas kun skriftlig eksamen, og studenten skal skrive en større avsluttende oppgave på 12 stp. Denne oppgaven kan ha fritt valgt emne innen Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrettens pensum og innhold. Besvarelsen skal være på 30-40 sider når den skrives av en student, og 40-50 dersom to studenter skriver sammen.

Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Forkunnskapskrav

Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder. Grunnleggende innsikt i nasjonale merverdiavgiftsregler er nødvendig. En dags undervisning er på engelsk og noe av eksamensoppgaven. Grunnleggende engelskkunnskaper er nødvendig, men intet skal besvares på engelsk.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN29701
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
-
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja4 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • BI-approved copy of: «EUs Merverdiavgiftsdirektiv» 2006/112 EF
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Individuell 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2970, 9 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 29691
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2969, 6 studiepoeng.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • BI-approved copy of: «EUs Merverdiavgiftsdirektiv» 2006/112 EF
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Varighet:4 Time(r)
Kommentar: 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2970, 9 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN29701
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2969, 6 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 29691
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
200
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S. 2013 Merverdiavgift: spørsmål og svar 6. utg Gyldendal juridisk
Kildal, Tor S.; Gjems-Onstad, Ole; Dyrnes, Cecilie Aasprong 2012 Praktisk merverdiavgiftsrett Gyldendal juridisk
Gjems-Onstad, Ole; Norge Skattelovsamlingen Studentutg Gyldendal juridisk Eller andre skattelovsamlinger (Jarøy).
Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S. 2013 Lærebok i merverdiavgift 4. utg Gyldendal juridisk
Terra, Ben J.M.; Wattel, Peter cop. 2012 European tax law 6th ed Wolters Kluwer
Gjems-Onstad, Ole cop. 2016 MVA-kommentaren 5. utg Gyldendal juridisk
Skattedirektoratet 2016 Merverdiavgiftshåndboken 12. utg Skattedirektoratet
Dyrnes, Cecilie Aasprong; Mikelsen, Anders Bernhard 2017 Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv Gyldendal juridisk
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
EUs Merverdiavgiftsdirektiv. 2006/112 EF