MAN 2969/2970 Merverdiavgift II - utdypende emner

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

MAN 2969/2970 Merverdiavgift II - utdypende emner


Kursansvarlig
Ole Gjems-Onstad

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning


  Læringsmål
  Kunnskapsmål – ha kjennskap til regler om

  Når foreligger virksomhet i Norge
  Forskjeller inntektsbeskatning, foretaksregistrering og merverdiavgift
  Representantregistrering
  Innførsel og utførsel av varer
  MVA og E-commerce
  Skillene mellom tjenester, fjernleverbare, elektroniske og elektroniske kommunikasjonstjenester
  Forholdet mellom tollov og merverdiavgiftslov
  Merverdiavgiftsgrunnlaget ved innførsel
  Fritak ved innførsel
  Merverdiavgift ved skipsfart
  Merverdiavgift ved petroleumsvirksomhet
  Merverdiavgift ved internasjonal transport
  Formidlingstjenester
  Refusjon til utenlandske næringsdrivende
  Fritak ved utførsel
  Kontrollmessige utfordringer
  Avgiftsplanlegging på tvers av landegrensene
  Sammenligning EU-direktivet og norsk mval
  Forholdet mellom mval og inntektsskatt
  Omgåelse i mva-retten

  Ferdighetsmål
  kunne anvende mva-reglene på konkrete internasjonale saksforhold
  kunne de bestemmelsene om innførsel og utførsel i sammenheng med nasjonal merverdiavgifts
  forstå næringslivets og avgiftsforvaltningens gjensidige utfordringer ved grenseoverskridende transaksjoner
  se norsk internasjonal merverdiavgift i lys av EUs regler

  Holdningsmål
  Studentene skal gis et solid teoretisk fundament for å håndtere internasjonale transaksjoner i forhold til merverdiavgiften.

  Forkunnskaper
  Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder. Grunnleggende innsikt i nasjonale merverdiavgiftsregler er nødvendig. En dags undervisning er på engelsk og noe av eksamensoppgaven. Grunnleggende engelskkunnskaper er nødvendig, men intet skal besvares på engelsk.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Gjems-Onstad, Ole og Tor S. Kildal. 2013. Merverdiavgift : spørsmål og svar. 6. utg. Gyldendal juridisk
  Gjems-Onstad, Ole, Cecilie Aasprong Dyrnes og Tor S. Kildal, red. 2012. Praktisk merverdiavgiftsrett. Gyldendal juridisk
  Gjems-Onstad, Ole, red. Skattelovsamlingen .... Siste utg. Gyldendal juridisk. Eller andre skattelovsamlinger (Jarøy)
  Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. 2011. MVA-kommentaren. 4. utg. Gyldendal akademisk
  Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. 2013. Lærebok i merverdiavgift. 4. utg. Gyldendal akademisk
  Merverdiavgiftshåndboken. Siste utg. Gyldendal akademisk. Skattedirektoratets håndbøker
  Terra, Ben J.M. and Peter J. Wattel. 2012. European tax law. 6th ed. Wolters Kluwer. pp 9-11, 305-462


  Annet:
  EUs Merverdiavgiftsdirektiv, 2006/112 EF


  Anbefalt litteratur

  Emneoversikt
  Merverdiavgiftsområdet
  Tollov – oversikt
  Innførsel varer
  Innførsel tjenester
  Inndeling tjenester
  Elektroniske tjenester
  Internettsalg
  Avgiftspliktig omsetning i Norge
  Representantregistrering
  Fritak innførsel
  Fritak utførsel
  Turistsalg
  Tax Free salg
  Skipsfart og luftfart
  Fritak offshore - kontinentalsokkel
  Internasjonal transport
  Refusjon
  EUs regler - nasjonale og internasjonale transaksjoner
  Internasjonal avgiftsplanlegging

  Dataverktøy
  Studentene forutsettes å bruke dataverktøy som Gyldendal Rettsdata, Skatterettsdelen, IBFDs database og aktuelle nettsteder for skatterettslige kilder. Oppgaver på it's learning forutsettes løst løpende under kurset.

  Læreprosess og tidsbruk
  Læreprosess
  Programmet forutsetter at studentene møter forberedt til hver undervisning. Deltagerne skal bidra til aktiv dialog i undervisningen.

  En del av pensum skal primært tilegnes gjennom selvstendig lesing. Her vil undervisning bare fokusere på utvalgte punkter. Eksamen vil dekke mer enn det som er undervist.

  Studentene skal enkeltvis, eller i grupper på to, skrive en prosjektoppgave. Denne anbefales påbegynt tidlig i programmet slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen.

  Tidsbruk
  Programmet er utfordrende. Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med programoppgaven.


  Eksamen
  Fire timers skriftlig eksamen, samt en prosjektoppgave som kan skrives enkeltvis eller i grupper på to personer. Prosjektoppgaven skal være på 15-20 sider når den skrives av en student, og 25-30 dersom to studenter skriver sammen.

  Oppgavesettet på skriftlig eksamen vil bestå av tre deler. Ca 1/3 gis som større oppgaver der kandidaten skal ta stilling til de skatte- og avgiftsmessig konsekvenser av et gitt saksforhold. For 1/3 gis oppgaver lik flervalgsoppgaver (men med manuell retting), mens 1/3 gis som korte teorioppgaver med svar på maksimum 1/2 side. Studentene får underveis i programmet god trening i de forskjellige oppgavetypene. Eksamen kan også gis i et annet format enn angitt her.

  Det anbefales at prosjektoppgaven påbegynnes tidlig i programmet slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen.

  For studenter som bruker kurset som avsluttende program:
  For studenter som skal benytte programmet som ett av sine to avsluttende program, skal fire (4) program à 15 stp være bestått.
  I de 2 siste programmene tas kun skriftlig eksamen, og studenten skal skrive en større avsluttende oppgave på 12 stp. Denne oppgaven kan ha fritt valgt emne innen Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrettens pensum og innhold. Besvarelsen skal være på 30-40 sider når den skrives av en student, og 40-50 dersom to studenter skriver sammen.


  Eksamenskode(r)
  MAN 29691 - Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2969, 6 studiepoeng.
  MAN 29701 - 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2970, 9 studiepoeng.

  Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.


  Hjelpemidler til eksamen
  Skattelovsamlingen, Gyldendal Akademisk eller tilsvarende, og BIs godkjente eksamenskalkulatorer, TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™. Skattelovsamling kan innarbeides med henvisninger, men ikke forklaringer eller referanser utenfor lovsamlingen. EUs merverdiavgiftsdirektiv. Norges Lover kan tas med, samt norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok.

  Se mer under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


  Kontinuasjon
  Ved neste ordinære eksamensgjennomføring.

  Tilleggsinformasjon
  Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.