MAN 2965/2966/2967/2968 Strategisk ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 2965/2966/2967/2968 Strategisk ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 2965/2966/2967/2968
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Sverre Tomassen
Ragnhild Kvålshaugen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

Dette programmet gir deltakerne kompetanse innenfor de ulike aspektene av strategisk ledelse, og vil sette dem i stand til å bidra vesentlig i strategiprosessene.

Kunnskapsmål

Den økende konkurransen og behovene for forandring erkjennes nå av de fleste. For å ha suksess er kvaliteten av de strategiske beslutningene og gjennomføringen av dem av største betydning. Strategisk ledelse er ingen definert teknikk man kan lære, for dermed å bli en god strateg. Det er derimot en dyp forståelse for de indre og ytre krefter som påvirker konkurransesituasjonen, utvikling av strategiske alternativ, og til slutt den vellykkede gjennomføringen av ett av disse. Dette medfører ofte endringer i både organisasjon og arbeidsmåte.

Dette programmet er utviklet for å gi deltakere, med variert teoretisk bakgrunn og yrkeserfaring, en varig kompetanse innenfor de forskjellige aspektene av strategisk ledelse.

Tilført teoretisk kunnskap uten praktisk forankring gir liten effekt i de organisasjonene deltakerne kommer fra. Læreprosessen er derfor lagt opp med en grundig innføring i teori innen de forskjellige temaene som drøftes. Deretter blir materialet bearbeidet i grupper, og til slutt diskuteres enkelte aspekter i plenum for å gi fordypning eller for å avklare misforståelser. Deltakernes bidrag fra egen erfaring er av stor betydning.

Deltakerne skal etter gjennomføringen av programmet forventes å kunne gi betydelig bidrag til en kreativ og praktisk strategiprosess i sine respektive bedrifter. Dette krever imidlertid stor arbeidsinnsats, både før og under samlingene. Prosjektoppgaven som er en del av programmet, skal dokumentere at deltakerne kan anvende kunnskapen.

Kunnskapsmål: 

 • Etter å ha gjennomført programmet skal studentene ha kunnskap om: 
 • hva strategi er, 
 • innholdet i en strategiprosess herunder strategisk analyse, strategiske valg og strategiimplementering, 
 • ulike teoretiske perspektiver i strategifaget, og 
 • strategiske problemer slik som oppkjøp, strategiske allianser, internasjonalisering, som en virksomhet kan møte.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført program skal studentene kunne: 

 • gjennomføre en strategisk analyse for et forretningsområde, 
 • vite hvilke analysemodeller som egner seg til ulike strategiske problemer og virksomheter, 
 • gi strategiske råd som er basert på dokumentert kunnskap, og 
 • oppøve ferdigheter i å se virksomheten i et helhetlig strategisk perspektiv
Holdningsmål
 • Studentene skal forstå at strategiske valg ofte handler om å balansere ulike interessenters behov og ønsker. 
 • Studentene skal kunne forholde seg reflektert og kritisk til fagets fokus og innhold.
Kursets innhold

1. samling - Strategibegrepet og de strategiske fundamentene. Strategisk analyse. 

2. samling - Strategisk analyse ekstern/intern - omgivelser, verdiskaping, ressurser og konkurransestyrke. Interessenter. Strategiske valg. 

3. samling - Strategiske valg og etiske vurderinger. Konkurransestrategier. Konsernstrategier. Fusjoner og oppkjøp, strategiske allianser, outsourcing/konkurranseutsetting). Strategi i offentlig sektor. 

4. samling - Strategiimplementering, strategisk kontroll og strategisk lederskap. 

5. samling - Ulike strategiske emner: Integrering av sammenslåinger og oppkjøp, tillit, kunnskapsstyring og innovasjon. Internasjonal strategi.

Læreprosess og tidsbruk

Programmet foreleses over fem samlinger, totalt ca 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt lagt opp på de forskjellige Master of Management programmene. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er totalt estimert til to timer pr. student som går på Master of Management program som vanlig program. For studenter som tar Strategi-programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

Studentene evalueres gjennom prosjektarbeid, 18 studiepoeng og 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen, 12 studiepoeng, Begge delene må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektet kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektarbeid, 24 studiepoeng og 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen, 6 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektarbeid kan skrives individuelt eller i grupper på inntil to personer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 29651
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2965.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 29661
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei48 Time(r)Individuell Individuell hjemmeeksamen 48 timer, 12 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2966.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 29671
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektarbeid, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2967.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 29681
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei48 Time(r)Individuell Individuell hjemmeeksamen 48 timer, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2968.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2965.
Eksamenskode:MAN 29651
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:48 Time(r)
Kommentar:Individuell hjemmeeksamen 48 timer, 12 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2966.
Eksamenskode:MAN 29661
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektarbeid, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2967.
Eksamenskode:MAN 29671
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:48 Time(r)
Kommentar:Individuell hjemmeeksamen 48 timer, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2968.
Eksamenskode:MAN 29681
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
de Wit, Bob 2017 Strategy: an international perspective 6th ed Cengage Learning  
Thompson, Arthur A. cop. 2012 Crafting and executing strategy: the quest for competitive advantage : concepts and cases European ed McGraw-Hill/Irwin  
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
    Artikkelsamling