MAN 2920/2921 Internasjonal skatterett

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

MAN 2920/2921 Internasjonal skatterett


Kursansvarlig
Ole Gjems-Onstad

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kursets innhold avgrenses mer gjennom emner og de problemstillinger som gjennomgås i undervisning, enn nøyaktig pensumangivelse.

Læringsmål
Kunnskapsmål – ha kjennskap til regler om

 • Skatteavtalene og deres oppbygging
 • Norsk skattelovgivnings regler om internasjonale forhold
 • Globalskatteplikt
 • Begrenset skatteplikt
 • Utflytting
 • Bosted for personer og selskaper
 • Kreditregler
 • Fast driftssted
 • Lønnsarbeid i utlandet
 • Hovedtrekk ved sokkelklausulen
 • Gjennomskjæring
 • Informasjonsinnhenting
 • Grensene for internasjonal skatteplanlegging
 • Internprising – bare hovedtrekk - TP behandles i egen modul

Ferdighetsmål – kunne
 • analysere internasjonale skattespørsmål
 • forstå samspillet mellom intern skatterett og skatteavtaleretten
 • beherske hovedtrekk i internasjnal skatteplanlegging i internasjonale konserner
 • ha kjennskap til de virkemidler skatteetaten kan benytte i internasjonale skattesaker

Holdningsmål
Studentene skal ha en åpenhet for skattedimensjonene ved alle internasjonale transaksjoner og bevegelser.

Forkunnskaper
Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder.
En viss innsikt i grunnleggende merverdiavgiftsregler er en fordel.


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gjems-Onstad, Ole, red. Skattelovsamlingen. Siste utg. Gyldendal akademisk. Eller andre skattelovsamlinger (Jarøy)
Gjems-Onstad, Ole. 2012. Norsk bedriftsskatterett. 8. utg. Gyldendal akademisk. s. 943-1067
Russo, Raffaele, ed. 2007. Fundamentals of international tax planning. IBFD
Skaar, Arvid Aage m.fl. 2006. Norsk skatteavtalerett. Gyldendal Akademisk. s. 41-48, 77-109, 125-191, 558-891
Van Raad, Kees. 2010. Materials on international & EC tax law. 10th ed. International Tax Center. Vol. 1 and 2
Zimmer, Frederik. 2009. Internasjonal inntektsskatterett. 4. utg. Universitetsforlaget


Anbefalt litteratur
Bøker:
Naas, Henning ... [et al.]. 2011. Norsk internasjonal skatterett. Universitetsforlaget

Emneoversikt
 • Hvordan tenker internasjonale foretak
 • Lokaliseringsstrategier
 • Konsernorganisering
 • Skatteparadiser
 • Skatteavtaler – oppbygging og anvendelse
 • Metodebestemmelser
 • Kreditregler
 • Utflytting
 • Uttak fra Norge
 • NOKUS
 • Fast driftssted
 • Renter
 • Utbytte
 • Royalty
 • 183 dagers-regel
 • Ikke-diskriminering

Dataverktøy
Studentene forutsettes å bruke dataverktøy som Gyldendal Rettsdata, Skatterettsdelen, IBFDs database og aktuelle nettsteder for skatterettslige kilder. Oppgaver på it's learning forutsettes løst løpende under kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Programmet forutsetter at studentene møter forberedt til hver undervisning. Før hvert programkan det bli lagt ut oppgaver på its learning som studentene skal løse. Det legges også ut oppgaver som skal løses som repetisjon. Deltagerne skal bidra til aktiv dialog i undervisningen.

En del av pensum skal primært tilegnes gjennom selvstendig lesing. Her vil undervisning bare fokusere på utvalgte punkter. Eksamen vil dekke mer enn det som er undervist.

Studentene skal enkeltvis, eller i grupper på to, skrive en prosjektoppgave. Denne anbefales påbegynt tidlig i programmet slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen.

Tidsbruk
Programmet er utfordrende. Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med programoppgaven.


Eksamen
Fire timers skriftlig eksamen, samt en prosjektoppgave som kan skrives enkeltvis eller i grupper på to personer. Prosjektoppgaven skal være på 15-20 sider når den skrives av en student, og 25-30 dersom to studenter skriver sammen.

Oppgavesettet på skriftlig eksamen vil variere, men kan bestå av tre deler. Ca 1/3 gis som større oppgaver der kandidaten skal ta stilling til de skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av et gitt saksforhold. For ca 1/3 gis oppgaver lik flervalgsoppgaver (men med manuell retting), mens ca 1/3 gis som korte teorioppgaver med svar på maksimum 1/2 side. Studentene får underveis i programmet god trening i de forskjellige oppgavetypene. Det anbefales at prosjektoppgaven påbegynnes tidlig i programmet slik at arbeidet med oppaven kan understøtte den løpende læringen.
For studenter som skal benytte programmet til sin avsluttende masteroppgave vil det komme mer informasjon senere. Enkelte oppgaver gis på engelsk men kan besvares på norsk.

For studenter som bruker kurset som avsluttende program:
For studenter som skal benytte programmet som ett av sine to avsluttende program, skal fire (4) program à 15 stp være bestått.
I de 2 siste programmene tas kun skriftlig eksamen, og studenten skal skrive en større avsluttende oppgave på 12 stp. Denne oppgaven kan ha fritt valgt emne innen Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrettens pensum og innhold. Besvarelsen skal være på 30-40 sider når den skrives av en student, og 40-50 dersom to studenter skriver sammen.


Eksamenskode(r)
MAN 29201 - Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2920, 6 studiepoeng.
MAN 29211 - 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2921, 9 studiepoeng.
Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis for programmet skal bli tildelt.


Hjelpemidler til eksamen
Skattelovsamlingen, Gyldendal Akademisk eller tilsvarende, Norges Lover, utkast til lover eller forskrifter og BIs godkjente eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II PlusTM, samt Norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok.
Skattelovsamling kan innarbeides med henvisninger, men ikke forklaringer eller referanser utenfor lovsamlingen.

Se mer under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


Kontinuasjon
Ved neste ordinære eksamensgjennomføring.

Tilleggsinformasjon
Tillit og redelighet er avgjørende for all akedemisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.