MAN 2619/2620/2621/2622 Supply Chain Management - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 2619/2620/2621/2622 Supply Chain Management - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 2619/2620/2621/2622
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Bente Merete Flygansvær
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

Dagens forsyningskjeder preges av økende kompleksitet. Flere og flere bedrifter deltar i en leveranse til sluttkunden. Bedrifter møter krav til samhandling, samarbeid og analyse på et annet vis enn tidligere. Det blir mer krevende for den enkelte bedrift å forstå, vurdere og beslutte innenfor den helheten man er en del av. Internasjonalisering og globalisering forsterker denne effekten. Når bedrifter møter forventninger om å levere produkter og tjenester raskere, mer kostnadseffektivt og bedre enn sine konkurrenter, utfordres de samtidig på innovasjonstakt og effektivitet. Dette forsterker beslutningskompleksiteten hos den enkelte leder.  

Supply Chain Management er læren om å møte endrede kundekrav og forventninger samtidig med fleksible, raske og kostnadseffektive løsninger. Det settes fokus på den enkelte bedrift i en større forsyningshelhet, og at aktørene innehar ulike roller i en forsyningskjede. Spesielt er rollene vareeier og logistikktilbyder tydeliggjort, analysert og diskutert. Samtidig diskuteres samhandlingsmønster og relasjonsutvikling, verdiskapingslogikk og posisjonering for den enkelte aktør, men også i en helhet. Særegent for faget er at konkurransekraft ikke kan drives frem av enkeltbedrifter isolert sett, men må utvikles i det nettverket enkeltbedriften er en del av. Fokuset flyttes derfor fra konkurranse mellom bedrifter, til konkurranse mellom forsyningskjeder i kampen om sluttkunden.  

Ledere trenger derfor kunnskap om hvordan de skal tolke og forstå kompleksiteten i dagens forsyningskjeder, få et godt grunnlag og verktøy for å ta beslutninger som sikrer effektivitet, verdiskaping og bærekraftighet i de forsyningskjedene de er en del av. Stikkord her er god analyse og prosessforståelse, informasjonshåndtering, risikoforståelse og hvordan å legge til rette for kontinuerlig utvikling gjennom samarbeid med andre.

Kunnskapsmål

Programmet har som mål å gi deltagerne et teoretisk fundament for å forstå, analysere og håndtere de ledelsesmessige utfordringene de står overfor i dagens forsyningskjeder. Fokus er på tverrfaglig innsikt i fenomenet ledelse av forsyningskjeder. Målsetningen å utvikle deltakernes evne til å bruke teoriene til praktiske analyser og gode beslutninger.  

Kunnskapsmål: 

Programmet skal gi:
a) forståelse for teorier og perspektiver innen logistikk, forsyningskjeder og nettverk
b) innsikt i hvordan forsyningskjeder kan utformes og styres
c) innsikt i de utfordringer og muligheter som ligger i ledelse av relasjoner i forsyningskjeder
d) kunnskap om verdiskapingsprosessene i forsyningskjeder og nettverk
e) kunnskap om aktørenes roller og muligheter

Ferdighetsmål

Etter gjennomført program skal studentene ha evnen til:
a) å beskrive, analysere og vurdere helheten i forsyningskjeder
b) å gjennomføre prosess- og logistikkanalyse
c) å utvikle en strategi for forsyningskjeden og dens ulike aktører
d) å vurdere forsyningskjedens risiko og bærekraftighet
e) å ta et internasjonalt og globalt perspektiv

Holdningsmål

Holdningsmål: 

Hensikten er at studentene i løpet av programmet skal:
a) utvikle en forståelse for egen og andre aktørers forretningsmessige situasjon
b) utvikle en evne til å ta gode beslutninger for forsyningskjedens ulike aktører
c) utvikle en forståelse for etiske og bærekraftige spørsmål knyttet til Supply Chain Management

Kursets innhold

Supply Chain Management og betydning for bedrifters verdiskaping
Internasjonalisering og globalisering
Logistikktilbyderes verdiskaping
Prosess, LEAN, og analyse av logistikkdata
Risiko i forsyningskjeder
Samarbeidsrelasjoner
Bærekraftighet

Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres over fem samlinger, totalt 150 timer. Det vil bli gitt individuell og generell veiledning i forbindelse med samlingene eller etter avtale. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Master Program. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som tar Masterprogrammet som ordinært program. For studenter som tar Masterprogrammet som sitt avsluttende program er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng og en individuell fagoppgave, 12 studiepoeng. Fagoppgaven organiseres i to innleveringer, samt en oppsummering til slutt i programmet. Prosjektoppgaven skal løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) personer. Alle evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

For studenter som tar programmet som avsluttende Master of Management Program gjelder følgende: Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 24 studiepoeng og en individuell fagoppgave, 6 studiepoeng. Fagoppgaven organiseres i to innleveringer, samt en oppsummering til slutt i programmet. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil to personer. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 26191
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2619, 18 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 26201
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei4 Uke(r)Individuell Fagoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2620, 12 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 26211
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave; 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2621, 24 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 26221
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei4 Uke(r)Individuell Fagoppgave; 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2622, 6 studiepoeng.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2619, 18 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 26191
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:4 Uke(r)
Kommentar:Fagoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2620, 12 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 26201
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2621, 24 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 26211
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:4 Uke(r)
Kommentar:Fagoppgave; 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2622, 6 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 26221
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Christopher, Martin 2011 Logistics & supply chain management 4th ed Financial Times Prentice Hall  
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
    Artikkelsamling for MAN 2619-2620-2621-2622 Supply Chain Management Siste utgave    

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Cachon, Gérard; Terwiesch, Christian 2012 Matching supply with demand: an introduction to operations management 3rd ed McGraw-Hill  
Gadde, Lars-Erik; Persson, Göran; Håkansson, Håkan 2010 Supply network strategies 2nd ed Wiley