MAN 2619/2620/2621/2622 Supply Chain Management; ledelse av forsyningskjeder

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

MAN 2619/2620/2621/2622 Supply Chain Management; ledelse av forsyningskjeder

Kursansvarlig
Gøran Persson

Institutt
Institutt for strategi og logistikk

Semester
Høst

Studiepoeng
30

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Bedrifter utsettes i økende grad for nye og sterkere krav når det gjelder å levere sine produkter og tjenester raskere, mer kostnadseffektivt og bedre enn sine konkurrenter. Etter hvert som introduksjonstakten av nye produkter har eskalert, har bedriftene for å møte endrede kundekrav og forventninger utviklet sine evner til å være fleksible og raske når det gjelder å modifisere eksisterende produkter eller å utvikle nye. På mange produktområder er det også slik at prisene på ferdigproduktene presses nedover relativt sett. For ikke å miste den egne marginen stilles derved stadig sterkere krav på ikke bare kostnadene for den egne produksjonen, men også på komponentleverandører og andre aktører i forsyningskjeden.

Mange har derfor kommet til den innsikten at man ikke kan konkurrere kun basert på egne ressurser og kapabiliteter. Man må samarbeide med de beste for at den forsyningskjeden man er en del av skal lykkes. Dette har ledet til en økt fokus på forsyningsstrategier, leverandørbase og kunde-leverandørrelasjoner. Fokus flyttes således fra konkurranse mellom virksomheter på samme nivå i verdikjeden til konkurranse mellom forsyningskjeder fra råvareleverandør til sluttkunden. Virksomhetenes evne til å skape tillitsbaserte og langsiktige forretningsrelasjoner med kunder, leverandører og andre strategiske samarbeidspartnere antas derved å bli en avgjørende konkurranseparameter.

Dette fenomenet, som altså handler om ledelse av relasjoner i en forsyningskjede, blir i stadig større grad referert til som Supply Chain Management, eller ledelse av forsyningskjeder.

  Læringsmål
  Programmet har som mål å gi deltagerne oversikt over ulike teoretiske tilnærmingsmåter for å forstå og studere forsyningskjeder og derved en tverrfaglig innsikt i fenomenet ledelse av forsyningskjeder. Videre er målsetningen å utvikle deltakernes evne til å bruke disse teoriene i praktiske analyser.

  Kunnskapsmål:
  Programmet skal gi
  a) forståelse for den grunnleggende logikken i logistikk, forsyningskjeder og nettverk
  b) innsikt i hvordan forsyningkjeder kan utformes og styres
  c) innsikt i de utfordringer og muligheter som ligger i ledelse av relasjoner i forsyningskjeder og nettverk
  d) kunnskap om verdiskapingsprosessene i forsyningskjeder og nettverk
  e) kunnskap om logistikkaktørenes roller og muligheter i distribusjonssystemene

  Ferdighetsmål:
  Etter gjennomført program skal studentene ha evnen til
  a) å beskrive, analysere og vurdere forsyningskjeder og forsyningsnettverk
  b) å gjennomføre en vareflytsanalyse
  c) å utvikle en forsynings- og sourcingstrategi
  d) å utforme en distribusjonsstrategi
  e) å utvikle en strategi for en logistikkaktør

  Holdningsmål:
  Hensikten er at studentene i løpet av programmet skal
  a) utvikle en forståelse for etiske spørsmål innen innkjøp og forsyning
  b) utvikle e forståelse for miljømessige spørsmål knyttet til transport og logistikk

   Forkunnskaper
   Generelt opptakskrav. 180 studiepoeng, 4 års yrkeserfaring. Se for øvrig opptaksvilkår.

   Obligatorisk litteratur
   Bøker:
   Cachon, Gèrard, Christian Terwiesch. 2012. Matching supply with demandn : an introduction to operations management. 3rd ed. McGraw-Hill
   Gadde, Lars-Erik, Håkan Håkansson, Göran Persson. 2010. Supply network strategies. 2nd ed. Wiley
   Simchi-Levi, David, Philip Kaminsky, Edit Simchi-Levi. 2008. Designing and managing the supply chain : concepts, strategies, and case studies. 3rd ed. McGraw-Hill/Irwin


   Artikkelsamling:
   Artikkelsamling

   Anbefalt litteratur

   Emneoversikt

   1. Supply Chain Management – Designing and Managing the Supply Chain
   Supply Chain Management som studie og forskningsområde
   Utforming og styring av logistikk- og forsyningskjeder
   Prosessforbedringsarbeide
   Prosessledelse og prosessorganisering

   2. Creating Value in Supply Chains and Networks - Strategy and Supply Chain Management
   Verdikjedeanalyse
   Verdiverksted og verdinettverk
   Verdiskaping i distribusjonsnettverk
   Interne og eksterne ressurser
   Strategiutvikling hos logistikkaktører

   3. Managing Business Relationships
   Relasjoner og industrielle nettverk
   Effektivitet i nettverk
   Innovative ressursstrukturer
   Forsyningsstrategier
   Leverandørrelasjoner og relasjonsstrategier

   4. Managing Physical Flows
   Partistørrelse, seriestørrelser og sikkerhetslager
   Prognoser.
   Lean og JIT
   Prosesser. Kapasitet. Optimal flyt
   Kømodeller

   5. Distribution and Logistics Service Providers in Supply Chains and Networks
   Kundesrvice, lager og transport
   Logistikkaktørene og deres rolle i distribusjonssystemet
   Utvikling av distribusjonsstrategier
   Globale distribusjonssystemer
   Logistikk og miljø

   Dataverktøy
   MS excel Solver
   MS Access


   Læreprosess og tidsbruk
   Programmet gjennomføres over fem samlinger, totalt 150 timer. Det vil bli gitt personlig og generell veiledning i forbindelse med samlingene eller etter avtale. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Masterprogrammet som vanlig student. For studenter som tar Masterprogrammet som sitt avsluttende program er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer.


   Eksamen
   Studenter evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen tilsvarende 12 studiepoeng. Oppgaven skal løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) personer. Begge evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

   For studenter som tar programmet som avsluttende Master of Management Program gjelder følgende: Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 24 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 6 studiepoeng. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil to personer. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.


   Eksamenskode(r)
   MAN 26191 - Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2619, 18 studiepoeng.
   MAN 26201 - 5 timers skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2620, 12 studiepoeng.
   Begge kurs / eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

   For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
   MAN 26211 - Prosjektoppgave, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 262, 24 studiepoeng.
   MAN 26221 - 5 timers individuell skriftlig eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2622, 6 studiepoeng.
   Begge kurs / eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.


   Hjelpemidler til eksamen
   Eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II PlusTM.

   Kontinuasjon
   Ved neste ordinære eksamensgjennomføring

   Tilleggsinformasjon