MAN 2434/2435/2436/2437 Prosjektledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 2434/2435/2436/2437 Prosjektledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 2434/2435/2436/2437
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Jonas Søderlund
Anne Live Vaagaasar
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Undervisningstermin(er): 
2018 Vår
2019 Vår
Uspesifisert
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Uspesifisert
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon: 

Gjennom dette programmet blir deltakerne godt rustet til å lede prosjekter og til å utnytte prosjekt som arbeidsform i egen organisasjon. 

Vi har to gjennomføringsmodeller. Den ene er en ordinær gjennomføring av Master of Managementprogrammer den andre er en nettbasert gjennomføring hvor vi kombinerer 8 samlingsdager i Nydalen med nettaktiviteter. Innhold, evaluering og krav er de samme for de to gjennomføringsmodellene.

Læringsmål: 

Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for teoretisk kunnskap: 

 • ha kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innenfor prosjektledelsesområdet, knyttet til planlegging, organisering, gjennomføring og oppfølging av prosjekter 
 • ha kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor dette fagområdet 
 • ha kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor prosjektledelsesområdet 
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor prosjektledelsesområdet 
 • ha kunnskap om prosjektledelsesområdet historie, tradisjoner og egenart
Ferdighetsmål: 

Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for ferdigheter: 

 • kunne vurder prosjektet i et kost-nytte perspektiv, risiko knyttet til prosjektet, dets muligheter og dets potensial for gevinstrealisering 
 • kunne tilrettelegge for god prosjektoppstart og gjennomføring ved å etablere et godt fundament for prosjektet 
 • kunne planlegge prosjekter på hensiktsmessig vis 
 • kunne legge til rette for situasjonstilpasset organisering av prosjektet, fordeling av roller ansvar og myndighet 
 • kunne gjennomføre interessentanalyse og velge hensiktsmessige strategier for situasjonstilpasset interessenthandtering 
 • kunne følge opp og evaluere prosjektet 
 • kunne analysere en prosjektgruppes utvikling 
 • kunne analysere prosjektlederstiler i ulike kontekster 
 • kunne analysere og bedømme organisasjoners prosjektmodenhet og utvikling i et prosjektperspektiv 
 • kunne sette og analysere prosjektet i et strategisk perspektiv
Holdningsmål: 

Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for holdninger: 

 • kunne holde seg oppdatert om sentral kunnskap innenfor prosjektledelsesområdet og videreutvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektledelsesområdet 
 • kunne forholde seg kritisk til fagets utvikling og fokus 
 • ønske å reflektere i forhold til egen gjennomføring av prosjekter, tilpasse teori og verktøy til egen praksis, strebe etter å stadig utvikle egen prosjektpraksis 
 • ønske å handle ansvarlig med tanke på å ta vare på og videreformidle læringserfaringer knyttet til prosjektgjennomføring
Kursets innhold: 

1. samling – Prosjektifisering og prosjektets fundament
2. samling – Planlegging og håndtering av usikkerhet
3. samling – Organisering og relasjoner
4. samling – Oppfølgingen av prosjektet og læring gjennom prosjektarbeid
5. samling – Lederskap og teamarbeid i prosjektet
6. samling – Den prosjektorienterte virksomheten

Læreprosess og tidsbruk: 

Programmet foreleses over seks samlinger, totalt ca. 150 timer.

I forbindelse med prosjektoppgaven blir det gitt personlig veiledning. Generelt kan en student forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student for de som tar dette programmet som et vanlig program. For studenter som tar programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave. Veiledningen skjer i stor utstrekning i tilknytning til samlingene etter dagens undervisning. Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige samlingene. 

Nettbasert gjennomføring
Programmet tilbys også som en kombinasjon av intensivsamlinger (4 samlinger a 2 dager ved BI Oslo i Nydalen) og nettundervisning. Samlingene inneholder temaforelesninger, gruppearbeid, refleksjonsøvelser og veiledning. Undervisning på nettet foregår i sin helhet via it's learning (internettbasert læringsplattform). Hensikten med de organiserte nettaktivitetene er å arbeide med ulike tema i pensum, spesielt de som ikke foreleses på samlingene. Det forventes at studentene er innom kurssidene på nettet daglig i disse periodene og at de deltar i aktivitetene som skjer på nettet.

Studentene evalueres gjennom prosjektarbeid, 18 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 12 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektet kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektarbeid, 24 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 6 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektet kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil 2 studenter.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon: 

1. samling: Prosjektifisering og prosjektets fundament 

Omfang 

3 dager (25 timer) 

Læringsmål 

Forståelse for hva et prosjekt er og hvorfor prosjekt kan oppfattes på forskjellig måte. Hva man bør vite før et prosjekt blir startet 

Emneoversikt 

Forskjellige perspektiver på prosjektledelse, forskjellige typer av prosjekter, Prosjektmodeller (PSO, vannfallsmodellen, stage gates, PMBOK) 

Evaluering av prosjektforslag 

Tilrettelegging for gevinstrealisering - prosjekt som investering 

Prosjektstrategier 

Interessentanalyse 

Utforming av mandat (formål, mål, styringsfilosofi) 

Bøker – pensum for samlingen 

Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3. Kap. 1-3. 

Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed 

Söderlund, Jonas. 2005. Projektledning & projektkompetens. Malmö, Sverige: Liber. ISBN 91-47-07579-1. Kap. 1,3-7. 

Artikler – pensum for samlingen 

Se artikkelsamling 

Prosjektoppgaven 

Utveksling av ideer til studentprosjekter; "Prosjekt-torg" 

Foreløpig valg av prosjekt 

Metodeinnføring 

2. samling: Planlegging og håndtering av usikkerhet 

Omfang 

3 dager (25 timer) 

Læringsmål 

Grunnprinsippene for moderne prosjektplanlegging, aktuelle planleggingsteknikker, forståelse for usikkerhet 

Emneoversikt 

Planleggingsprinsipper i moderne prosjektarbeid 

Overordnet prosjektplanlegging 

Detaljplanlegging av prosjekt 

Estimering av tid og ressursbruk 

Usikkerhet og planlegging 

Eksempler på bruk av dataverktøy 

Bøker – pensum for samlingen 

Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3, kap. 4. 

Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed 

Artikler – pensum for samlingen 

Se artikkelsamling 

Prosjektoppgaven 

Presisering av problemstillinger 

Datainnsamlingsmetoder 

Endelig valg av studentprosjekt 

3. samling: Organisering og relasjoner 

Omfang 

3 dager (25 timer) 

Læringsmål 

Grunnprinsippene for hvordan moderne prosjektarbeid kan organiseres, ansvarsfordelingen mellom prosjekt og basisorganisasjonen, forståelse for organisasjonskulturens betydning 

Emneoversikt 

Organisatoriske utfordringer ved prosjektarbeidsformen 

Strukturering av en prosjektorganisasjon (hierarki, byråkrati, matrise, nettverk) 

Koplinger mellom prosjekt og basisorganisasjon (full, delt og null autoritet) 

Roller og ansvar i prosjektarbeid 

Forskjellige sentrale organiseringsprosesser (dimensjonering, etablering, rekruttering, oppstart, gjennomføring og avslutning) 

Organisasjonskulturen i prosjektet 

Prosjektet i lys av dets kontekst og relasjoner 

Bøker – pensum for samlingen 

Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3, kap. 5. 

Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed 

Söderlund, Jonas. 2005. Projektledning & projektkompetens. Malmö, Sverige: Liber. ISBN 91-47-07579-1, kap. 11. 

Artikler – pensum for samlingen 

Se artikkelsamling 

Prosjektoppgaven 

Disposisjon og veiledning 

Eventuell presentasjon av utkast 

4. samling: Oppfølgingen av prosjektet og læring gjennom prosjektarbeid 

Omfang 

3 dager (25 timer) 

Læringsmål 

Grunnprinsippene for oppfølging og kontroll med prosjektet, kommunikasjon internt og eksternt, læring som følge av prosjektarbeidet 

Emneoversikt 

Oppfølgingen av prosjektgjennomføringen 

Måling av framdrift i tid og volum, måling av kostnadsforbruk og beregning av kostnadseffektivitet 

Prosjektdokumentasjon 

Løpende evaluering og etter-evaluering 

Kritiske suksessfaktorer (eks. PEVS), Earned Value, helhetlige vurderingsmetoder 

Prosjektintern og -ekstern kommunikasjon 

Læring gjennom prosjektarbeid, kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring 

Prosjektkontorets rolle. 

Bøker – pensum for samlingen 

Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3, kap. 6. 

Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed 

Söderlund, Jonas. 2005. Projektledning & projektkompetens. Malmö, Sverige: Liber. ISBN 91-47-07579-1, kap. 8-10. 

Artikler – pensum for samlingen 

Se artikkelsamling 

Prosjektoppgaven 

Veiledning 

5. samling: Lederskap og teamarbeid i prosjektet 

Omfang 

3 dager (25 timer) 

Læringsmål 

Grunnprinsippene for lederskap og teamarbeid 

Emneoversikt 

Prosjektledelse, temporær ledelse og endringsledelse 

Typer av lederskap 

Prosjektet som teamarbeid 

Bøker – pensum for samlingen 

Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3, kap. 7. 

Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed 

Söderlund, Jonas. 2005. Projektledning & projektkompetens. Malmö, Sverige: Liber. ISBN 91-47-07579-1, kap. 12-13. 

Artikler – pensum for samlingen 

Se artikkelsamling 

Prosjektoppgaven 

Arbeid med problemstillinger 

Veiledning 

Eventuell presentasjon av prosjektoppgaven 

 

6. samling: Den prosjektorienterte virksomheten 

Omfang 

3 dager (25 timer) 

Læringsmål 

Ledelse av programmer og porteføljer, den videre utviklingen av prosjektfaget 

Emneoversikt 

Flerprosjektledelse, programmer og porteføljer 

Prosjektmodenhet i virksomheten 

Profesjonaliseringen av prosjektfaget, sertifisering 

Veien videre - ledelse og prosjektledelse 

Bøker – pensum for samlingen: 

Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3, kap. 8. 

Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed 

Söderlund, Jonas. 2005. Projektledning & projektkompetens. Malmö, Sverige: Liber. ISBN 91-47-07579-1, kap. 2, 14-15. 

Artikler – pensum for samlingen: 

Se artikkelsamling 

Prosjektoppgaven 

Veiledning 

Kvalifikasjoner: 

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 24341
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100No invigilation2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektarbeid, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2434.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAn 24351
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Invigilation5 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
Individuell 5-timers skriftlig individuell eksamen, 12 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2435.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 24361
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100No invigilation2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektarbeid, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2436.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 24371
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Invigilation5 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
Individuell 5-timers skriftlig individuell eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2437.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektarbeid, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2434.
Eksamenskode:MAN 24341
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5-timers skriftlig individuell eksamen, 12 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2435.
Eksamenskode:MAn 24351
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektarbeid, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2436.
Eksamenskode:MAN 24361
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5-timers skriftlig individuell eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2437.
Eksamenskode:MAN 24371
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400