MAN 2434/2435/2436/2437 Prosjektledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 2434/2435/2436/2437 Prosjektledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 2434/2435/2436/2437
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Jonas Søderlund
Anne Live Vaagaasar
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

Gjennom dette programmet blir deltakerne godt rustet til å lede prosjekter og til å utnytte prosjekt som arbeidsform i egen organisasjon. 

Vi har to gjennomføringsmodeller. Den ene er en ordinær gjennomføring av Master of Managementprogrammer den andre er en nettbasert gjennomføring hvor vi kombinerer 8 samlingsdager i Nydalen med nettaktiviteter. Innhold, evaluering og krav er de samme for de to gjennomføringsmodellene.

Kunnskapsmål

Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for teoretisk kunnskap: 

 • ha kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innenfor prosjektledelsesområdet, knyttet til planlegging, organisering, gjennomføring og oppfølging av prosjekter 
 • ha kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor dette fagområdet 
 • ha kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor prosjektledelsesområdet 
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor prosjektledelsesområdet 
 • ha kunnskap om prosjektledelsesområdet historie, tradisjoner og egenart
Ferdighetsmål

Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for ferdigheter: 

 • kunne vurder prosjektet i et kost-nytte perspektiv, risiko knyttet til prosjektet, dets muligheter og dets potensial for gevinstrealisering 
 • kunne tilrettelegge for god prosjektoppstart og gjennomføring ved å etablere et godt fundament for prosjektet 
 • kunne planlegge prosjekter på hensiktsmessig vis 
 • kunne legge til rette for situasjonstilpasset organisering av prosjektet, fordeling av roller ansvar og myndighet 
 • kunne gjennomføre interessentanalyse og velge hensiktsmessige strategier for situasjonstilpasset interessenthandtering 
 • kunne følge opp og evaluere prosjektet 
 • kunne analysere en prosjektgruppes utvikling 
 • kunne analysere prosjektlederstiler i ulike kontekster 
 • kunne analysere og bedømme organisasjoners prosjektmodenhet og utvikling i et prosjektperspektiv 
 • kunne sette og analysere prosjektet i et strategisk perspektiv
Holdningsmål

Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for holdninger: 

 • kunne holde seg oppdatert om sentral kunnskap innenfor prosjektledelsesområdet og videreutvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektledelsesområdet 
 • kunne forholde seg kritisk til fagets utvikling og fokus 
 • ønske å reflektere i forhold til egen gjennomføring av prosjekter, tilpasse teori og verktøy til egen praksis, strebe etter å stadig utvikle egen prosjektpraksis 
 • ønske å handle ansvarlig med tanke på å ta vare på og videreformidle læringserfaringer knyttet til prosjektgjennomføring
Kursets innhold

1. samling – Prosjektifisering og prosjektets fundament
2. samling – Planlegging og håndtering av usikkerhet
3. samling – Organisering og relasjoner
4. samling – Oppfølgingen av prosjektet og læring gjennom prosjektarbeid
5. samling – Lederskap og teamarbeid i prosjektet
6. samling – Den prosjektorienterte virksomheten

Læreprosess og tidsbruk

Programmet foreleses over seks samlinger, totalt ca. 150 timer.

I forbindelse med prosjektoppgaven blir det gitt personlig veiledning. Generelt kan en student forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student for de som tar dette programmet som et vanlig program. For studenter som tar programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave. Veiledningen skjer i stor utstrekning i tilknytning til samlingene etter dagens undervisning. Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige samlingene. 

Nettbasert gjennomføring
Programmet tilbys også som en kombinasjon av intensivsamlinger (4 samlinger a 2 dager ved BI Oslo i Nydalen) og nettundervisning. Samlingene inneholder temaforelesninger, gruppearbeid, refleksjonsøvelser og veiledning. Undervisning på nettet foregår i sin helhet via it's learning (internettbasert læringsplattform). Hensikten med de organiserte nettaktivitetene er å arbeide med ulike tema i pensum, spesielt de som ikke foreleses på samlingene. Det forventes at studentene er innom kurssidene på nettet daglig i disse periodene og at de deltar i aktivitetene som skjer på nettet.

Studentene evalueres gjennom prosjektarbeid, 18 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 12 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektet kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektarbeid, 24 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 6 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektet kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil 2 studenter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1. samling: Prosjektifisering og prosjektets fundament 

Omfang 

3 dager (25 timer) 

Læringsmål 

Forståelse for hva et prosjekt er og hvorfor prosjekt kan oppfattes på forskjellig måte. Hva man bør vite før et prosjekt blir startet 

Emneoversikt 

Forskjellige perspektiver på prosjektledelse, forskjellige typer av prosjekter, Prosjektmodeller (PSO, vannfallsmodellen, stage gates, PMBOK) 

Evaluering av prosjektforslag 

Tilrettelegging for gevinstrealisering - prosjekt som investering 

Prosjektstrategier 

Interessentanalyse 

Utforming av mandat (formål, mål, styringsfilosofi) 

Bøker – pensum for samlingen 

Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3. Kap. 1-3. 

Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed 

Söderlund, Jonas. 2005. Projektledning & projektkompetens. Malmö, Sverige: Liber. ISBN 91-47-07579-1. Kap. 1,3-7. 

Artikler – pensum for samlingen 

Se artikkelsamling 

Prosjektoppgaven 

Utveksling av ideer til studentprosjekter; "Prosjekt-torg" 

Foreløpig valg av prosjekt 

Metodeinnføring 

2. samling: Planlegging og håndtering av usikkerhet 

Omfang 

3 dager (25 timer) 

Læringsmål 

Grunnprinsippene for moderne prosjektplanlegging, aktuelle planleggingsteknikker, forståelse for usikkerhet 

Emneoversikt 

Planleggingsprinsipper i moderne prosjektarbeid 

Overordnet prosjektplanlegging 

Detaljplanlegging av prosjekt 

Estimering av tid og ressursbruk 

Usikkerhet og planlegging 

Eksempler på bruk av dataverktøy 

Bøker – pensum for samlingen 

Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3, kap. 4. 

Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed 

Artikler – pensum for samlingen 

Se artikkelsamling 

Prosjektoppgaven 

Presisering av problemstillinger 

Datainnsamlingsmetoder 

Endelig valg av studentprosjekt 

3. samling: Organisering og relasjoner 

Omfang 

3 dager (25 timer) 

Læringsmål 

Grunnprinsippene for hvordan moderne prosjektarbeid kan organiseres, ansvarsfordelingen mellom prosjekt og basisorganisasjonen, forståelse for organisasjonskulturens betydning 

Emneoversikt 

Organisatoriske utfordringer ved prosjektarbeidsformen 

Strukturering av en prosjektorganisasjon (hierarki, byråkrati, matrise, nettverk) 

Koplinger mellom prosjekt og basisorganisasjon (full, delt og null autoritet) 

Roller og ansvar i prosjektarbeid 

Forskjellige sentrale organiseringsprosesser (dimensjonering, etablering, rekruttering, oppstart, gjennomføring og avslutning) 

Organisasjonskulturen i prosjektet 

Prosjektet i lys av dets kontekst og relasjoner 

Bøker – pensum for samlingen 

Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3, kap. 5. 

Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed 

Söderlund, Jonas. 2005. Projektledning & projektkompetens. Malmö, Sverige: Liber. ISBN 91-47-07579-1, kap. 11. 

Artikler – pensum for samlingen 

Se artikkelsamling 

Prosjektoppgaven 

Disposisjon og veiledning 

Eventuell presentasjon av utkast 

4. samling: Oppfølgingen av prosjektet og læring gjennom prosjektarbeid 

Omfang 

3 dager (25 timer) 

Læringsmål 

Grunnprinsippene for oppfølging og kontroll med prosjektet, kommunikasjon internt og eksternt, læring som følge av prosjektarbeidet 

Emneoversikt 

Oppfølgingen av prosjektgjennomføringen 

Måling av framdrift i tid og volum, måling av kostnadsforbruk og beregning av kostnadseffektivitet 

Prosjektdokumentasjon 

Løpende evaluering og etter-evaluering 

Kritiske suksessfaktorer (eks. PEVS), Earned Value, helhetlige vurderingsmetoder 

Prosjektintern og -ekstern kommunikasjon 

Læring gjennom prosjektarbeid, kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring 

Prosjektkontorets rolle. 

Bøker – pensum for samlingen 

Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3, kap. 6. 

Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed 

Söderlund, Jonas. 2005. Projektledning & projektkompetens. Malmö, Sverige: Liber. ISBN 91-47-07579-1, kap. 8-10. 

Artikler – pensum for samlingen 

Se artikkelsamling 

Prosjektoppgaven 

Veiledning 

5. samling: Lederskap og teamarbeid i prosjektet 

Omfang 

3 dager (25 timer) 

Læringsmål 

Grunnprinsippene for lederskap og teamarbeid 

Emneoversikt 

Prosjektledelse, temporær ledelse og endringsledelse 

Typer av lederskap 

Prosjektet som teamarbeid 

Bøker – pensum for samlingen 

Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3, kap. 7. 

Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed 

Söderlund, Jonas. 2005. Projektledning & projektkompetens. Malmö, Sverige: Liber. ISBN 91-47-07579-1, kap. 12-13. 

Artikler – pensum for samlingen 

Se artikkelsamling 

Prosjektoppgaven 

Arbeid med problemstillinger 

Veiledning 

Eventuell presentasjon av prosjektoppgaven 

 

6. samling: Den prosjektorienterte virksomheten 

Omfang 

3 dager (25 timer) 

Læringsmål 

Ledelse av programmer og porteføljer, den videre utviklingen av prosjektfaget 

Emneoversikt 

Flerprosjektledelse, programmer og porteføljer 

Prosjektmodenhet i virksomheten 

Profesjonaliseringen av prosjektfaget, sertifisering 

Veien videre - ledelse og prosjektledelse 

Bøker – pensum for samlingen: 

Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3, kap. 8. 

Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed 

Söderlund, Jonas. 2005. Projektledning & projektkompetens. Malmö, Sverige: Liber. ISBN 91-47-07579-1, kap. 2, 14-15. 

Artikler – pensum for samlingen: 

Se artikkelsamling 

Prosjektoppgaven 

Veiledning 

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 24341
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektarbeid, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2434.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAn 24351
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja5 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
Individuell 5-timers skriftlig individuell eksamen, 12 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2435.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 24361
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektarbeid, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2436.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 24371
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja5 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
Individuell 5-timers skriftlig individuell eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2437.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektarbeid, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2434.
Eksamenskode:MAN 24341
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5-timers skriftlig individuell eksamen, 12 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2435.
Eksamenskode:MAn 24351
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektarbeid, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2436.
Eksamenskode:MAN 24361
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5-timers skriftlig individuell eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2437.
Eksamenskode:MAN 24371
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Andersen, Erling S. 2005 Prosjektledelse: et organisasjonsperspektiv   NKI-forl  
Larson, Erik W.; Gray, Clifford F. cop. 2014 Project management: the managerial process 6th ed McGraw-Hill  
Söderlund, Jonas c2005, 2007 Projektledning & projektkompetens: perspektiv på konkurrenskraft   Liber  
Müller, Ralf; Turner, J. Rodney cop. 2010 Project-oriented leadership   Gower Hele boken. Denne boken erstatter 6 artikler i artikkelsamlingen (obligatorisk litteratur) om samme tema.

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Andersen, Erling S.; Grude, Kristoffer V.; Haug, Tor 2016 Målrettet prosjektstyring 7. utg NKI forl  
Skyttermoen, Torgeir; Vaagaasar, Anne Live 2015 Verdiskapende prosjektledelse   Cappelen Damm akademisk  

No importance set

Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Oorschot, K. E.   System dynamics for project management research System dynamics for project management research      
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Lundin, Rolf A.; Söderholm, Anders 1995 A theory of the temporary organization      
Turnera, J. Rodney; Müller, Ralf 2003 On the nature of the project as a temporary organization      
Shenhar, Aaron J. 2001 One Size does not Fit All Projects: Exploring Classical Contingency Domains      
Jugdev, Kam; Müller, Ralf 2005 A retrospective look at our evolving understanding of project success      
Morris, P. W. G.; Crawford, L.; Hodgson, D.; Shepherd, M. M.; Thomas, J. 2006 Exploring the role of formal bodies of knowledge in defining a profession – The case of project management      
Winter, Mark; Smith, Charles; Morris, Peter; Cicmil, Svetlana 2006 Directions for future research in project management: The main findings of a UK government-funded research network      
Lovallo, Dan; Kahneman, Daniel 2003 Delusions of Success.      
Atkinson, Roger; Crawford, Lynn; Ward, Stephen 2006 Fundamental uncertainties in projects and the scope of project management      
De Meyer, Arnoud; Loch, Christoph H.; Pich, Michael T. 2002 Managing Project Uncertainty: From Variation to Chaos.      
Karlsen, Jan Terje 2011 Supportive culture for efficient project uncertainty management      
Karlsen, Jan Terje 2008 Forming relationships with stakeholders in engineering projects      
Perminova, Olga; Gustafsson, Magnus; Wikström, Kim 2008 Defining uncertainty in projects – a new perspective      
Sanchez, Hynuk; Robert, Benoit; Bourgault, Mario; Pellerin, Robert 2009 Risk management applied to projects, programs, and portfolios      
Ward, Stephen; Chapman, Chris 2003 Transforming project risk management into project uncertainty management      
Andersen, Erling S. 1996 Warning: activity planning is hazardous to your project's health!      
Berggren, Christian; Järkvik, Jack; Söderlund, Jonas 2008 Lagomizing, organic integration, and systems emergency wards: Innovative practices in managing complex systems development projects      
Eisenhardt, Kathleen M.; Tabrizi, Behnam N. 1995 Accelerating Adaptive Processes: Product Innovation in the Global Computer Industry.      
Lindkvist, Lars; Soderlund, Jonas 1998 Managing Product Development Projects: On the Significance of Fountains and Deadlines.      
Meso, Peter; Jain, Radhika 2006 Agile Software Development: Adaptive Systems Principles and Best Practices      
Takeuchi, Hirotaka; Nonaka, Ikujiro 1986 The new new product development game.      
Kreiner, Kristian 1995 In search of relevance: Project management in drifting environments      
Engwall, M. 2003 Mysteriet med den orimliga modellen: om utvecklingsmodeller, kunskap och kontroll      
Engwall, Mats 2003 No project is an island: linking projects to history and context      
Martinsuo, Miia; Lehtonen, Päivi 2009 Project autonomy in complex service development networks      
Aaltonen, Kirsi; Sivonen, Risto 2009 Response strategies to stakeholder pressures in global projects      
Helm, Jane; Remington, Kaye 2005 Effective Project Sponsorship: an Evaluation of the Role of the Executive Sponsor in Complex Infrastructure Projects by Senior Project Managers      
Mitchell, R. K.; Agle, B. R.; Wood, D. J. 1997 Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts      
Olander, Stefan; Landin, Anne 2005 Evaluation of stakeholder influence in the implementation of construction projects      
Larson, Erik W.; Gobeli, David H. 1987 Matrix Management: Contradictions and Insights.      
Andersen, Erling S. 2010 The X model – a tool for describing and assessing individual projects      
Andersen, Erling S.; Jessen, Svein Arne 2000 Project Evaluation Scheme: a Tool for Evaluating Project Status and Predicting Project Results      
Halman, J. I. M.; Burger, G. T. N. 2002 Evaluating effectiveness of project start-ups: an exploratory study      
Ayas, K.; Zeniuk, N. 2001 Project-Based Learning: Building Communities of Reflective Practitioners      
Prencipe, Andrea; Tell, Fredrik 2001 Inter-project learning: processes and outcomes of knowledge codification in project-based firms      
Schindler, Martin; Eppler, Martin J. 2003 Harvesting project knowledge: a review of project learning methods and success factors      
Söderlund, Jonas; Vaagaasar, Anne Live; Andersen, Erling S. 2008 Relating, reflecting and routinizing: Developing project competence in cooperation with others      
Swan, J.; Scarbrough, H.; Newell, S. 2010 Why don't (or do) organizations learn from projects?      
Hoegl, Martin; Gemuenden, Hans Georg 2001 Teamwork Quality and the Success of Innovative Projects: A Theoretical Concept and Empirical Evidence.      
Koskinen, Kaj U.; Pihlanto, Pekka 2007 Trust in a knowledge related project work environment      
van Marrewijk, Alfons 2007 Managing project culture: The case of Environ Megaproject      
Nicolini, Davide 2002 In search of 'project chemistry'      
Zandera, Lena; Mockaitis, Audra I.; Butler, Christina L. 2012 Leading global teams      
Archer, N. P.; Ghasemzadeh, F. 1999 An integrated framework for project portfolio selection      
Blichfeldt, Bodil Stilling; Eskerod, Pernille 2008 Project portfolio management – There’s more to it than what management enacts      
McDonough III, Edward F.; Spital, Francis C. 2003 Managing Project Portfolios      
Kester, Linda; Hultink, Erik Jan; Lauche, Kristina 2009 Portfolio decision-making genres: A case study      
Wheelwright, Steven C.; Clark, Kim B. 1992 Creating Project Plans to Focus Product Development.      
Davies, Andrew; Gann, David; Douglas, Tony 2009 Innovation in Megaprojects: Systems Integration at London Heathrow Terminal 5      
Andersen, Erling S.; Jessen, Svein Arne 2003 Project maturity in organisations      
Maylor, Harvey; Brady, Tim; Cooke-Davies, Terry; Hodgsond, Damian 2006 From projectification to programmification