MAN 2115/2116/2225/2226 Økonomi for beslutningstakere - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 2115/2116/2225/2226 Økonomi for beslutningstakere - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 2115/2116/2225/2226
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Pål Berthling-Hansen
Espen Roy Skaldehaug
Ingunn Myrtveit
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

Har din karriere resultert i økt ansvar og beslutningsmyndighet? 

Føler du behov for å bedre din forståelse av de økonomiske sammenhengene i din virksomhet? 

Forståelse av økonomiske sammenhenger og problemstillinger er essensielt for alle beslutningstakere i en organisasjon. 

Programmet ”Økonomi for beslutningstakere” inngår i det bedriftsøkonomiske fagområdet og består av temaer innenfor økonomistyring, finans, regnskap, mikroøkonomi og metode, temaer som på en naturlig og pedagogisk måte er knyttet sammen for å gi deltakerne et helhetsbilde av hvordan bedriftsøkonomi kan og bør anvendes i beslutningssammenheng.

Kunnskapsmål

Etter endt kursprogram skal studentene ha ervervet bedriftsøkonomisk forståelse. Deltakerne skal ha fått kunnskap om hvilke modeller beslutningstakere bør velge under ulike beslutningssituasjoner. Forståelse for hvilke begrensninger som ligger i bruken av de enkelte beslutningsmodeller er en vesentlig del av læringsprosessen. Deltakerne skal bli i stand til å kommunisere om økonomisk informasjon og kunne bidra i drøftelser rundt betydningene og konsekvensene av de resultater modellene gir. 

Studentene skal tilegne seg kunnskap om samspillet mellom økonomisk teori, økonomiske modeller og økonomiske informasjonskilder. En kunnskap som er en forutsetning for å kunne fatte optimale bedriftsøkonomiske beslutninger.

Ferdighetsmål

Etter endt program skal studentene kunne:

 • Anvende bedriftsøkonomisk fagterminologi
 • Fremskaffe relevant beslutningsinformasjon med hensyn til hvor mye ressurser en beslutning vil forbruke
 • Lese og forstå sentrale deler av en virksomhets regnskapsinformasjon
 • Anvende netto nåverdimetoden i praksis som et prosjektanalyseverktøy
Holdningsmål

Etter endt kurs skal studentene ha tilegnet seg forståelse for styrker og svakheter med bedriftsøkonomisk modellering. Studentene skal ha innsett at modellering er svært viktig for å kunne belyse viktigheten av de ulike underliggende parametre, men samtidig skal de ha fått forståelse for at det er svært sjelden en økonomisk beslutningsmodell klarer å kvantifisere alle relevante beslutningsfaktorer i økonomiske tallstørrelser.

Kursets innhold

Samling 1: Ledelsesmessige utfordringer og økonomisk styring
Samling 2: Målstyring og aktivitetsbasert kostnadsforståelse
Samling 3: Strategiske beslutninger
Samling 4: Simuleringsspill
Samling 5: Regnskapsanalyse, kredittvurdering og arbeidskapitalstyring
Samling 6: Økonomisk vekst og fall og fremføring av prosjektoppgaver

Læreprosess og tidsbruk

Programmet foreleses over fem samlinger, totalt ca 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt lagt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

Studentene evalueres gjennom prosjektarbeid, 12 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 18 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektet kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektarbeid, 24 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 6 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektet kan skrives individuelt eller i gruppe på intill to studenter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 21151
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektarbeid, 12 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2115.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 21161
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja4 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell 4 timers skriftlig eksamen, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2116.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 22251
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektarbeid, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2225.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 22261
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja4 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
Individuell 4 timers skriftlig eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2226.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektarbeid, 12 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2115.
Eksamenskode:MAN 21151
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:4 timers skriftlig eksamen, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2116.
Eksamenskode:MAN 21161
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektarbeid, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2225.
Eksamenskode:MAN 22251
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:4 timers skriftlig eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2226.
Eksamenskode:MAN 22261
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Boquist, John A.; Milbourn, Todd; Thakor, Anjan V. 2010 The value sphere: the corporate executives' handbook for creating and retaining shareholder wealth 4th ed World Scientific Publishing  
    Simuleringsspillet Briefcase      
Drury, Colin 2015 Management and cost accounting 9th ed Cengage Learning  
Hawawini, Gabriel A.; Viallet, Claude cop. 2011 Finance for executives: managing for value creation 4th ed South-Western Cengage Learning  
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Christensen, Clayton M.; Bower, Joseph L. 1996-03 Customer power, strategic investment, and the failure of leading firms      
Eyal Ophir, Clifford Nass, Anthony D. Wagner and Michael I. Posner 2009 Cognitive Control in Media Multitaskers      
Amos Tversky and Daniel Kahneman 1981 The Framing of Decisions and the Psychology of Choice      
Olson, Matthew S.; Bever, Derek; Verry, Seth 2008 When Growth Stalls. (cover story)