FAK 2636 Offentlig tjenestepensjon - utvalgte emner

FAK 2636 Offentlig tjenestepensjon - utvalgte emner

Kurskode: 
FAK 2636
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ina Due-Tønnessen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er beregnet for ansatte i offentlige og private foretak som forvalter tjenestepensjoner for ansatte i statlig, fylkeskommunal og kommunal sektor. Kurset vil også være interessant for andre som jobber med pensjonsrelaterte spørsmål i offentlig sektor, for eksempel tillitsvalgte, rådgivere innen pensjonsområdet og personalansvarlige innen offentlig virksomhet. Kursets formål er å sikre kompetanse til saksbehandlere og andre som behandler tjenestepensjoner for ansatte i offentlig sektor.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne redegjøre for
- reglene for samordning i folketrygden
- overføringsavtalens bakgrunn, formål og regelverk
- klage- og ankesystemet for offentlige ytelser
- skattereglene for offentlig pensjon
De skal også kjenne de særegne forholdene som er knyttet til offentlige tjenestepensjonsordninger.

Ferdighetsmål

Studentene skal ut fra regelverket kunne fastslå rettigheter og plikter for kunder og medlemmer av ordningene og kunne beregne og samordne de enkelte ytelsene. De skal også kunne anvende de sentrale bestemmelser i overføringsavtalen og skattereglene for offentlig tjenestepensjon.

Holdningsmål

Gjennom kurset tilsiktes studentene å bli bevisste på at de valg de tar og de råd de gir i sin yrkesutøvelse kan ha stor betydning for andre.

Kursets innhold

Beregning av ytelser og samordning
· Beregning av bruttopensjon
· Samordning av pensjon og folketrygd
· Andre samordningspliktige ordninger – Samordningsloven

Overføringsavtalen
· Avtalen
· Administrasjon (og beregninger)
· Praksis
· Overføringsavtalens sikringsordning
· Hvordan forholder selskapene seg til hverandre?

Skatt
· Pensjonistene
· Foretaket

Klagebehandling/anke/Prosessvalg
· Finansklagenemnda
· Klage til Trygderetten – praksis
· Øvrige rettsinstanser

Utvalgte forsikringsavtaleemner
· Forsinkelsesrenter
· Foreldelse
· Feilutbetalinger– tilbakekreving
· Forholdet til offentlig forvaltning
· Offentlighetslov
· Forsikringsbedrageri og svik

Rådgivningsrollen – overfor den enkelte ansatte og arbeidsgiverne
· Offentlighetsloven
· Informasjonsplikten
· Rådgivningsansvar
 

Læreprosess og tidsbruk

Deltid
Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium og frivillige innsendingsoppgaver.
Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger (i alt 4 dager). Deltakelse på samling er obligatorisk.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Det vil være en fordel å ha gjennomført kurset Offentlig tjenestepensjon 1 eller ha tilsvarende kunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26361
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja4 Time(r)
  • Enkel kalkulator
  • Hefte: Lov- og dokumentsamling til kurs i offentlige tjenestepensjoner, utgitt av BI
Individuell Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • Enkel kalkulator
  • Hefte: Lov- og dokumentsamling til kurs i offentlige tjenestepensjoner, utgitt av BI
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen.
Eksamenskode:FAK 26361
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning28Time(r)Deltagelse på intensivundervisning
Forberedelse til undervisning10Time(r)Forberedelse til forelesninger
Selvstudium102Time(r)Arbeid med pensumstoff
Gruppearbeid / oppgaver30Time(r)Arbeid med oppgaver/aktiviteter på It's learning
Innlevering(er)26Time(r)Løse innsendingsoppgaver (2)
Eksamen4Time(r)Eksamen
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:28 Time(r)
Kommentar:Deltagelse på intensivundervisning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:10 Time(r)
Kommentar:Forberedelse til forelesninger
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:102 Time(r)
Kommentar:Arbeid med pensumstoff
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:Arbeid med oppgaver/aktiviteter på It's learning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:26 Time(r)
Kommentar:Løse innsendingsoppgaver (2)
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
    Offentlig tjenestepensjon 2 Siste utg. BI Bank og Forsikring Siste utg.
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
    Lov- og dokumentsamling til kurset Offentlig tjenestepensjon 2