ESP 2016 Verdiskaping og samhandling i byggenæringen

ESP 2016 Verdiskaping og samhandling i byggenæringen

Kurskode: 
ESP 2016
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Lena Elisabeth Bygballe
Ragnhild Kvålshaugen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Short Programmes
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Virksomheter i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) står overfor store utfordringer knyttet til krav om kostnadseffektivitet og verdiskaping for brukere av de bygningene og infrastrukturen som bygges. Samtidig øker både den tekniske og organisatoriske kompleksiteten, ikke minst på grunn av den teknologiske utviklingen og klima- og miljøhensyn. Hvordan skal aktørene håndtere dette? BA-prosjekter involverer mange aktører, og sluttleveransen og verdiskapingen avhenger av koordinering og samhandling mellom disse. Aktørene i næringen opererer imidlertid ut fra ulike og ofte motstridende logikker for hvordan de skaper verdi. Utfordringen ligger i å balansere disse logikkene, forhindre sub-optimalisering og å legge til rette for verdiskaping for aktørene, prosjektene og næringen som helhet gjennom god samhandling. Dette, igjen, handler om både strukturelle forhold (for eksempel kontraktsform, styringssystem og gjennomføringsmodell) og om prosessrelaterte og relasjonelle forhold. Dette programmet fokuserer spesielt på sistnevnte og tar som utgangspunkt at for å takle utfordringene næringen står overfor, kreves fokus på samhandlingsprosesser, slik som tillit og koordinering internt og på tvers av virksomhetsgrenser.

Kunnskapsmål

Kurset har som målsetning å gi deltakere/ledere på ulike nivåer i BAE-næringen innsikt i hvordan å få til bedre samhandling internt og eksternt i BAE-næringen og prosjektene gjennom å utvikle en forståelse for:

 1. Hvordan næringen er organisert og hvilke konsekvenser dette har for verdiskaping og samhandling
 2. Hvordan endre samhandlingsmønstre i næringen gjennom fokus på tillit og koordinering
Ferdighetsmål

Kurset har som målsetning å gi deltakere/ledere i BAE-næringen modeller og verktøy for å forstå, analysere og legge til rette for god samhandling i og på tvers av prosjekter, og på den måten bidra til økt verdiskaping.

Holdningsmål

Kurset har som målsetning å bidra til å utvikle ledere i BAE-næringen til å være reflekterende praktikere, som ser næringen og dens problemstillinger ut fra et helhetsperspektiv, der samhandling står sentralt.

Kursets innhold

Kurset fokuserer på tre sentrale og gjensidig avhengige tema:

 • Hvordan skaper aktører i BAE-næringen verdi?
 • Samhandlingsmønstre og ulike logikker i BAE-næringen
 • Koordinering og tillit mellom aktørene i BA-prosjekter
Læreprosess og tidsbruk

Programmet vil omfatte en kombinasjon av:

 1. Faglig innlegg med teorier og modeller for å forstå næringen og dagens situasjon, hvilke mekanismer som er i spill, og hvordan tenke strategisk om hvilke grep man kan ta og hvordan det kan gjøres.
 2. Demonstrasjoner og diskusjoner rundt konkrete caser knyttet til samhandlingsutfordringer og eksempler der man har fått det til.
 3. Workshops i form av gruppearbeid og diskusjoner med utgangspunkt i deltakernes egne utfordringer og erfaringer.

Kurset gjennomføres i hovedsak på norsk, men med gjester fra utlandet.

Dag 1: Verdiskaping og samhandlingsmønstre i BAE-næringen

Vi diskuterer viktige utviklingstrekk i BAE-næringen og hvilke betydning dette har for samhandling. Vi ser på modeller som kan hjelpe oss til å forstå næringen, og hvordan de ulike aktørene skaper verdi og hvilke logikker de opererer ut fra. Vi ser videre på samhandlingsmønsteret i næringen, hvorfor det ser slik ut og strukturelle og prosessuelle forhold som spiller inn. Vi skal også gå igjennom nye konsepter for samhandling, gjennom bruk av caser som illustrerer hva som går an å få til innenfor nye gjennomføringsmodeller, og gjester som forteller om sine erfaringer. 

Dag 2: Tillitsbygging og relasjonell koordinering i BA-prosjekter

Siste dag går vi nærmere inn på tillit og koordinering i BA-prosjekter. Basert på forskning gjennomført ved Senter for byggenæringen de siste 10 årene, går vi spesielt inn på hva som skal til for å bygge tillit i midlertidige og skiftende konstellasjoner, som BA-prosjekter representerer. Deltakernes egne erfaringer er sentralt i diskusjonen her. Videre ser vi på et verktøy for å måle og bedre kvaliteten på relasjonene mellom mennesker og roller i BA-prosjekter, og viser hvordan deltakerne kan prøve ut dette i egen arbeidshverdag.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Nettverkselementet i et slikt kurs er vesentlig. Vi vil derfor stimulere til at de som deltar får rikelig anledning til å bli godt kjent med hverandre. Parallelt vil det bli lagt opp til et felles sosialt program.

Kvalifikasjoner

Kurset passer for dagens og morgendagens (mellom)ledere i BAE-næringen som ønsker å bidra til endring i eksisterende samhandlingsmønstre i næringen, samt andre som har interesse i å forstå hvordan denne næringen fungerer.

To målgrupper:

 • Mellomledere på ulike nivåer og i ulike deler av virksomheten
 • Prosjektledere
 • Andre som jobber med og har interesse for BAE-næringen – for eksempel fra bransjeorganisasjoner og offentlige etater
Eksamensorganisering: 
Ingen
Total vekting: 
0