MAN 5206 Management of Learning and Change I

MAN 5206 Management of Learning and Change I

Course code: 
MAN 5206
Department: 
Communication and Culture
Credits: 
15
Course coordinator: 
Ide Katrine Birkeland
Course name in Norwegian: 
Ledelse av læring og endring I
Product category: 
Executive
Portfolio: 
EMM - Educational Leadership, Specialisation
Semester: 
2023 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Master
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Associate course
Introduction

I dette programmet fokuseres det på å heve kandidatens forståelse for grunnleggende teorier innen skole- og forbedringsledelse, samt en forbedret kompetanse i analyse av egen virksomhet. 
Dette programmet lærer kandidaten hva ledelse innebærer av muligheter og utfordringer, hvorfor ledelse i skolen er viktig og hvordan rollen som klasseleder best kan utformes.  
Målgruppen er lærere og mellomledere som har ambisjoner om å ta lederansvar og øke til ledelseskapasitet. 

Learning outcomes - Knowledge

Kandidaten ... 

‒ har avansert kunnskap innenfor skoleeffektivitet og ledelse, ulike eierstyringsmodeller for skolen, hvordan dette påvirker elevenes læringsutbytte, elevresultater på egen skole i forhold til elevgrunnlag, stabilitet og variasjon over tid  

‒ har inngående kunnskap om vitenskapelig metode som setter dem i stand til å vurdere den kunnskap og de data som produseres om skoleutvikling  

‒ kan anvende kunnskap på nye områder innenfor skoleutvikling

Learning outcomes - Skills

Kandidaten ... 

‒ kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer for skoleutvikling 

‒ kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor skoleledelse og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning, herunder team og kollegaveiledning. 

‒ kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte og på den måten kunnskap og data som publiseres om skoleutvikling

General Competence

Kandidaten ... 

‒ kan analysere og løfte frem viktigheten av barn og ungdoms læring og utvikling i diskusjoner om skolens prioriteringer, organisering og arbeidsformer.  

‒ kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre prosjekter som tar sikte på å øke elevenes læring og velvære 

‒ har trygghet, kompetanse og vilje til å delta i debatten om skoleutvikling både internt og eksternt.

Course content
 • Skoleeffektivitet og ledelse på egen skole   

 • Skoleledelse i teori og praksis    

 • Lærende ledelse 

 • Hva måler nasjonale prøver og kompetansetester 

 • Mål, resultatmåling og resultatoppfølging i skolen 

 • Profesjonelle læringsfellesskap 

 • Læringsmiljø 

 • Pedagogisk analyse 

 • Evidensbasert ledelse 

 • Ledelse av menneskelige ressurser (HRM) 

 • Motivasjon 

 • Klasseledelse 

 • Personlighet 

 • Selvledelse 

Teaching and learning activities

Programmet gjennomføres over ni samlinger, totalt ca. 75 timer.  

Basert på læring og erfaring fra samlingene vil deltakerne jobbe med oppgaver hvor de evaluerer egen praksis og skole. Temaet i oppgavene vil basere seg på forelesninger og pensum i kurset. Læringsaktivitetene består av tre oppgaver som skal skrives i prosess gjennom hele programmet; støttet av kollegaveiledning, diskusjon og kontinuerlig tilbakemelding fra faglige.  

Kandidatene arbeider med oppgavene i basisgrupper i løpet av samlingene og i fasiliterte diskusjoner mellom samlingene. Basisgruppene vil fungere som lærende nettverk med kollegaveiledning. Kandidatene skal involverer eier, ledergruppe og lærere for å forankre arbeidet og få maksimalt utbytte av programmet. Kandidatene mottar individuell tilbakemelding fra de faglige underveis 

I tillegg er det en integrert ferdighetstrening knyttet til egen praksis og egen skole. Ferdighetstreningen vil gi kandidatene mulighet til å trene på å bruke metoder og verktøy og å jobbe målrettet med hvordan de skal ta i bruk ny kunnskap. Målet med ferdighetstreningen er å senke terskelen for å ta i bruk kunnskapen og ledelsesverktøyene deltakerne får gjennom kurset, samtidig skal ferdighetstreningen legge til rette for erfaringsdeling og læring på tvers av skoler, skoleslag og kommuner. 

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Dette kurset har overlappende emner med programmet "Ledelse i skolen" og "Lederskap og omstilling i skolen". For studenter som tar sikte på å ta en Master of Management grad er det viktig å være klar over at overlappende kurs ikke kan inngå i graden, jfr. UHL § 3-5.

Ved for eksempel samlinger utenlands eller ved gjesteforelesere, så kan deler av undervisningen foregå på engelsk

Qualifications

Bachelor degree, corresponding to 180 credits from an accredited university, university college or similar educational institution. The applicant must be at least 25 years of age and at least four years of work experience. For applicants who have already completed a master’s degree, three years of work experience are required.

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 52061
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No3 Week(s)Group/Individual (1 - 3)
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Duration:3 Week(s)
Comment:
Exam code:MAN 52061
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Course codeCredit reduction
MAN 5148100
MAN 3127/3128/3129/3130100
MAN 3131/3132/3133/3134100
MAN 5133100
MAN 3135/3136/3137/3138100
MAN 5167100
MAN 5137100
Credit reductions:
Course code:MAN 5148
Credit reduction:100
Course code:MAN 3127/3128/3129/3130
Credit reduction:100
Course code:MAN 3131/3132/3133/3134
Credit reduction:100
Course code:MAN 5133
Credit reduction:100
Course code:MAN 3135/3136/3137/3138
Credit reduction:100
Course code:MAN 5167
Credit reduction:100
Course code:MAN 5137
Credit reduction:100
Reduction description

Sperre mot tilsvarende kurs og programmer - 1. året i EMM med spesialisering i skoleledelse.

Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
75 Hour(s)
Prepare for teaching
95 Hour(s)
Student's own work with learning resources
205 Hour(s)
Examination
25 Hour(s)
Sum workload: 
400

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 15 ECTS credit corresponds to a workload of at least 400 hours.