VHL 3549 Butikkledelse

VHL 3549 Butikkledelse

Kurskode: 
VHL 3549
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Robert Ingvaldsen
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er målrettet for studenter innenfor markedsførings- og økonomirelaterte fagområder som ønsker innsikt og forståelse i sentrale områder innenfor varehandelsledelse.

Temaene i kurset er bygget opp rundt en helhet som omfatter sentrale områder innefor etablering, organisering og drift av en butikk.

Kunnskapsmål

Studenten skal tilegne seg en grunnleggende begrepskunnskap, -innsikt og -forståelse innefor områder knyttet til etablering, organisering og drift av en butikk, herunder:

 • Forbrukeradferd og markedssegmentering i varehandelen.
 • Formålet med virksomheten (visjon og forretningsidé)
 • Strategiske analyser
 • Kundens sortiments- og prisopplevelse
 • Forhold med betydning for detaljistens lokalisering
 • Organisering og kompetansebehov
 • Betydningen av kompetente og motiverte medarbeidere
 • Kundeservice og personlig salg
 • Butikkutforming og butikken som markedsføringsmedium
 • Analyse av og tiltak mot svinn
 • Økonomiske nøkkeltall og tilhørende beregninger (kort innføring)
Ferdighetsmål
 • Kunne foreta en strategisk analyse for en gitt detaljhandelsvirksomhet
 • Kunne diskutere valg av aktuelle markedsstrategier
 • Kunne strategisk og operativt delta i planlegging og realisering av aktuelle butikkonsepter med vekt på:
  • Valgt profil
  • Sortimentsopplevelsen
  • Prisopplevelsen
  • Valg av lokalisering og lokaliseringsopplevelsen
 • Kunne strategisk og operativt bidra i beslutninger knyttet til:
  • Organisering og personalplanlegging
   • Nødvendig kompetanse og motivasjon
   • Programmer for kundeservice og utøvelse av personlig salg i butikk
 • Beherske en helhetlig beslutningsramme for bruk av butikken som markedsføringsmedium, samt kunne utnytte dette strategisk og i butikkens daglige drift
 • Kunne strategisk og operativt bidra i arbeid tilknyttet kostnads og svinnkontroll.
Holdningsmål
 • Kandidaten skal etter kurset se betydningen av tverrfaglighet og helhet i fagområdet.
 • Oppmuntre til refleksjon rundt betydningen av analyse før og etter tiltak for ulike sider ved butikkens strategi og drift
 • Øke bevisstheten for betydningen av at butikken består av mennesker, varer og teknologi i et samspill
 • Se betydningen av at det skapes harmoni, mental likevekt og økonomisk trygghet for ledelse, medarbeidere og detaljistens kunder
Kursets innhold
 • Detaljhandelen, detaljistbransjer, profiler, formater, eierstrukturer og kjeder
 • Forbrukeradferd og markedssegmentering med vekt på informasjonsbasert relasjonsbygging med kunden
 • Markedsstrategi og strategisk analyse
 • Sortimentsopplevelsen
 • Prisopplevelsen
 • Lokaliseringsbeslutninger ut fra kjøpssituasjoner og faktabaserte beslutningssystemer
 • Detaljistens organisering og personalplanlegging
 • Butikkmedarbeiderens kompetanse og motivasjon
 • Detaljistens kundeservice
 • Personlig salg i detaljhandelen
 • Butikkutforming og butikken som markedsføringsmedium
 • Økonomiske nøkkeltall (kort innføring)
 • Svinnanalyse og -tiltak
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres som prosessundervisning fordelt på klasseromsundervisning, individuelle oppgaver, gruppearbeid og individuell/felles veiledning. Kurset er praktisk-teoretisk i den forstand at mye av teorien diskuteres i en praktisk sammenheng. Studentene velger aktører fra bransjen som benyttes i diskusjoner og øvingsoppgaver. 

Studentene kan på frivillig basis, i løpet av kurset, gjennomføre 3 øvingsoppgaver etter nærmere angitte frister. Det oppfordres her til å arbeide i grupper på 2 - 4 studenter. Gruppene gis gruppevis tilbakemelding på sine løsningsforslag. Øvingsoppgavene skal innleveres elektronisk i It's learning.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Grunnleggende kurs innen markedsføring og bedriftsøkonomi.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
VHL 35491
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja5 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:VHL 35491
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning36Time(r)
Forberedelse til undervisning34Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver65Time(r)Oppgaveløsning og gruppearbeid
Selvstudium60Time(r)Selvstudium/lese litteratur/eksamensforberedelser
Eksamen5Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:34 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:65 Time(r)
Kommentar:Oppgaveløsning og gruppearbeid
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:60 Time(r)
Kommentar:Selvstudium/lese litteratur/eksamensforberedelser
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Levy, Michael; Weitz, Barton A.; Grewal, Dhruv cop. 2014 Retailing management 9th ed., International ed McGraw-Hill Education Kap. 3 - 18.
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Ingvaldsen, Robert 2017 Artikkelsamling: Noen utvalgte artikler fra bransjetidsskrifter     Artikkelsamlingen publiseres på Itslearning.

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Fredriksen, Jan Ivar cop. 2017 Varehandelsledelse 2. utg, Fagbokforl Kap.2 - 12. Kap. 1 er tatt ut da det dekkes i VHL3403. Kap 4 og 11 vil bli kort gjennomgått da det blir grundigere behandlet i VHL3558.
Journal
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
    Bransjetidsskrifter