VHL 3549 Butikkledelse

VHL 3549 Butikkledelse

Kurskode: 
VHL 3549
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Robert Ingvaldsen
Kursnavn på engelsk: 
Retail Management
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er målrettet for studenter innenfor markedsførings- og økonomirelaterte fagområder som ønsker innsikt og forståelse i sentrale områder innenfor varehandelsledelse.

Temaene i kurset er bygget opp rundt en helhet som omfatter sentrale områder innefor etablering, organisering og drift av en butikk.

Kunnskapsmål

Studenten skal tilegne seg en grunnleggende begrepskunnskap, -innsikt og -forståelse innefor områder knyttet til etablering, organisering og drift av en butikk, herunder:

 • Forbrukeradferd og markedssegmentering i varehandelen.
 • Formålet med virksomheten (visjon og forretningsidé)
 • Strategiske analyser
 • Kundens sortiments- og prisopplevelse
 • Forhold med betydning for detaljistens lokalisering
 • Organisering og kompetansebehov
 • Betydningen av kompetente og motiverte medarbeidere
 • Kundeservice og personlig salg
 • Butikkutforming og butikken som markedsføringsmedium
 • Analyse av og tiltak mot svinn
 • Økonomiske nøkkeltall og tilhørende beregninger (kort innføring)
Ferdighetsmål
 • Kunne foreta en strategisk analyse for en gitt detaljhandelsvirksomhet
 • Kunne diskutere valg av aktuelle markedsstrategier
 • Kunne strategisk og operativt delta i planlegging og realisering av aktuelle butikkonsepter med vekt på:
  • Valgt profil
  • Sortimentsopplevelsen
  • Prisopplevelsen
  • Valg av lokalisering og lokaliseringsopplevelsen
 • Kunne strategisk og operativt bidra i beslutninger knyttet til:
  • Organisering og personalplanlegging
   • Nødvendig kompetanse og motivasjon
   • Programmer for kundeservice og utøvelse av personlig salg i butikk
 • Beherske en helhetlig beslutningsramme for bruk av butikken som markedsføringsmedium, samt kunne utnytte dette strategisk og i butikkens daglige drift
 • Kunne strategisk og operativt bidra i arbeid tilknyttet kostnads og svinnkontroll.
Holdningsmål
 • Kandidaten skal etter kurset se betydningen av tverrfaglighet og helhet i fagområdet.
 • Oppmuntre til refleksjon rundt betydningen av analyse før og etter tiltak for ulike sider ved butikkens strategi og drift
 • Øke bevisstheten for betydningen av at butikken består av mennesker, varer og teknologi i et samspill
 • Se betydningen av at det skapes harmoni, mental likevekt og økonomisk trygghet for ledelse, medarbeidere og detaljistens kunder
Kursets innhold
 • Detaljhandelen, detaljistbransjer, profiler, formater, eierstrukturer og kjeder
 • Forbrukeradferd og markedssegmentering med vekt på informasjonsbasert relasjonsbygging med kunden
 • Markedsstrategi og strategisk analyse
 • Sortimentsopplevelsen
 • Prisopplevelsen
 • Lokaliseringsbeslutninger ut fra kjøpssituasjoner og faktabaserte beslutningssystemer
 • Detaljistens organisering og personalplanlegging
 • Butikkmedarbeiderens kompetanse og motivasjon
 • Detaljistens kundeservice
 • Personlig salg i detaljhandelen
 • Butikkutforming og butikken som markedsføringsmedium
 • Økonomiske nøkkeltall (kort innføring)
 • Svinnanalyse og -tiltak
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres som prosessundervisning fordelt på klasseromsundervisning, individuelle oppgaver, gruppearbeid og individuell/felles veiledning. Kurset er praktisk-teoretisk i den forstand at mye av teorien diskuteres i en praktisk sammenheng. Studentene velger aktører fra bransjen som benyttes i diskusjoner og øvingsoppgaver. 

Studentene kan på frivillig basis, i løpet av kurset, gjennomføre 3 øvingsoppgaver etter nærmere angitte frister. Det oppfordres her til å arbeide i grupper på 2 - 4 studenter. Gruppene gis gruppevis tilbakemelding på sine løsningsforslag. Øvingsoppgavene skal innleveres elektronisk i It's learning.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Grunnleggende kurs innen markedsføring og bedriftsøkonomi.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
VHL 35491
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
34 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
65 Time(r)
Oppgaveløsning og gruppearbeid
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Selvstudium/lese litteratur/eksamensforberedelser
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.