SØK 1344 Mikroøkonomi II

SØK 1344 Mikroøkonomi II

Kurskode: 
SØK 1344
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Christian Riis
Kursnavn på engelsk: 
Microeconomics II
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og ledelse - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset har to hovedsiktemål. For det første går kurset dypere i analysen av mikroøkonomiske problemstillinger enn det studentene kjenner fra grunnkurset i mikrøkonomi. Spesielt gjelder det analysen av markeder og effektivitet. For det andre drøftes en rekke viktige anvendelser av minkroøkonomisk teori, som kapitalmarked, arbeidsmarked, økonomisk organisering og virkninger av økonomisk politikk.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

I løpet av kurset skal studentene:

 • Lære å beherske de grunnleggende begrepene og metodene innen moderne mikroøkonomi.
 • Lære å benytte det mikroøkoniske modellapparatet på ulike anvendte problemstillinger hentet fra norsk økonomi.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Anvende de grunnleggende modellene i mikroøkonomisk analyse på ulike konkrete markeder og institusjonelle ordninger.
 • Vurdere kritisk hvordan teori kan anvendes på praktiske problemer
 • Kritisk vurdere begrensningene i hvilke konklusjoner som kan trekkes basert på økonomisk teori alene.
Holdningsmål

Studendene skal tilegne seg forståelse for hvordan økonomisk teori kan gi meningsfulle bidrag til å forstå et problemkompleks. Samtidig er det i anvendte analyser at studentene også ser begrensningene i hva økonomisk analyse kan bidra med, og betydningen av andre fagdisipliners rolle i problemløsningen.

Kursets innhold
 • Bransjedynamikk og prisutvikling
 • Markeder og effektivitet
 • Kapitalmarkedet
 • Arbeidsmarkedet
 • Skatt og offentlig politikk
 • Økonomisk organisering: incentiver og kontrakter
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 39 forelesningstimer + 6 timer oppgavegjennomgang og tilbakemelding i plenum. I løpet av kurset vil det bli gitt 3 multiple choice tester via læringsplattformen It's learning.

 

Det anbefales at studentene bruker dataverktøy i kurset, for eksempel regneark.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Mikroøkonomi I

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
SØK13441
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Oppgavegjennomgang og tilbakemelding i plenum
Forberedelse til undervisning
36 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
64 Time(r)
Arbeid med oppgaver i etterkant av forelesninger
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.