REV 3571 Videregående finansregnskap og regnskapsteori

REV 3571 Videregående finansregnskap og regnskapsteori

Kurskode: 
REV 3571
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tonny Stenheim
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i regnskap og revisjon - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset inngår i opplæringen i årsregnskap på revisorstudiet.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Etter gjennomført kurs skal studentene ha:

 • Ervervet kunnskaper innen rammeverket for beregning av utsatt skatt, og konsernregnskap i Norge.
 • Opparbeidet innsikt i regnskapsteoretiske emner i lys av internasjonal regnskapsutvikling.
 • Tilegnet seg kunnskap om innberetning og måling av de viktigste regnskapspostene og grunnleggende regnskapsprinsipper.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • Utarbeide regnskap, avslutte et årsregnskap, inklusiv skatteposter og resultatdisponering, for AS.
 • Redegjøre for de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler.
 • Redegjøre for Det konseptuelle rammeverket til IFRS.
 • Forklare forskjellen mellom bedriftsøkonomisk teori, og forutsetningene for finansregnskapet.
Holdningsmål

Studenten skal opparbeide forståelse for og kan reflektere om brukergruppenes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering. Videre skal de oppøve gode holdninger til faglig samarbeid og prosjektarbeider.

Kursets innhold
 • Sentrale skattemessige vurderingsregler
 • Beregning av utsatt skatt
 • Behandling av utsatt skatt i årsregnskapet og skatteregnskapet
 • Regnskapsmessig behandling av oppkjøp av datterselskaper
 • Interne transaksjoner i konsernregnskapet
 • Andre emner knyttet til konsernregnskap
 • Internasjonal regnskapsregulering
 • Regnskapsteori
 • Kort om andre emner som regnskapsavleggelse for små foretak, noter og årsberetning
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med forelesninger over 35 kurstimer. Bare de mest sentrale områder gjennomgås i plenum. Studentene må selv sette seg inn i pensumstoffet i forkant av hver forelesning og fordype seg i stoffet/jobbe med oppgaver i etterkant (selvstudium). Som en del av undervisningsopplegget skal studentene også jobbe med cases innenfor temaene skatt, konsernregnskap.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Kurs innen samme fagområde som går tidligere i studiet eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV35711
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
40Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Begge eksamenselementer må bestås for få endelig karakter i kurset.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV35712
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
60Ja3 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell Begge eksamenselementer må bestås for få endelig karakter i kurset.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:Begge eksamenselementer må bestås for få endelig karakter i kurset.
Eksamenskode:REV35711
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Begge eksamenselementer må bestås for få endelig karakter i kurset.
Eksamenskode:REV35712
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning35Time(r)
Forberedelse til undervisning45Time(r)
Selvstudium50Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver67Time(r)Arbeid med case/oppgaver inkl. prosjektoppgave.
Eksamen3Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:35 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:45 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:50 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:67 Time(r)
Kommentar:Arbeid med case/oppgaver inkl. prosjektoppgave.
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Baksaas, Kjell Magne; Stenheim, Tonny 2015 Regnskapsteori   Cappelen Damm akademisk  
Schwencke, Hans R.; Haugen, Dag Olav; Baksaas, Kjell Magne; Stenheim, Tonny   Årsregnskapet i teori og praksis Siste utgave Gyldendal akademisk  

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Roy Kristensen 2014 Årsregnskapet: oppgavesamling med løsningsforslag   Gyldendal akademisk