REV 3570 Verdsettelse

REV 3570 Verdsettelse

Kurskode: 
REV 3570
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ignacio Garcia de Olalla Lopez
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i regnskap og revisjon - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kjøpsprisallokering i henhold til IFRS 3, test for verdifall og “fair value accounting” krever at en revisor må besitte betydelig kompetanse innenfor verdivurdering.

I henhold til IFRS 3 skal kjøper måle virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost og fordele anskaffelseskost på overtatte eiendeler, både materielle og immaterielle, på forpliktelser og på betingede forpliktelser. I henhold til IAS 36 skal et foretak foreta tester for mulig verdifall på dets eiendeler for å se om det har pådratt seg tap ved verdifall. I de senere årene har regnskapsstandardene fått et økt fokus på “fair value accounting”.

Som revisor blir man også ofte anmodet om å bidra med verdivurderinger i forbindelse med generasjonsskifter, fusjoner, tvangsutløsning m.m.

Dette kurset gir studentene et solid teoretisk grunnlag for å kunne foreta verdsettelser og man vil foreta grundige diskusjoner av hvordan verdsettelser foretas i praksis.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Etter gjennomført kurs skal studentene ha tilegnet seg:

 • Kunnskap om prosessen knyttet til en verdsettelse
 • Forståelse for de ulike verdsettelsesmodellene, og deres svakheter og styrker
 • Kunnskap om hvordan man tar hensyn til risiko og skatt ved verdsettelse
 • Kunnskap om hvordan man utarbeider relevante prognoser for bruk i verdsettelser
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • Utarbeide relevante prognoser for verdsettelsesformål
 • Fastsette avkastningskrav for beregning av regnskapsestimater og foretaksverdi
 • Anvende verdsettingsmodeller for beregning av regnskapsestimater og foretaksverdi
 • Anvende anerkjente metoder for beregning av avkastningskrav
 • Analysere og anvende regnskapsinformasjon til utarbeide prognoser for verdsettelsesformål
 • Gjøre vurderinger rundt forsvarlig egenkapital
Holdningsmål

Studentene skal etablere en bred forståelse for hvordan ulike verdsettelsesmodeller kan danne grunnlag for gode beslutninger, og hvordan slike modeller kan brukes til å understøtte revisjonsarbeidet.

Kursets innhold
 1. Verdi og verdikomponentene i et selskap
 2. Finansiell risiko.
 3. Risikojustering av kontantstrømmen.
 4. Avkastningskrav.
 5. Lønnsomhetskalkyler.
 6. Prognostisering av kontantrømmer.
 7. Kontantstrømsbaserte verdsettelsesmodeller.
 8. Inntjeningsbaserte verdsettelsesmodeller.
 9. Multippelvurderinger.
Læreprosess og tidsbruk

Kurset vil basere seg på forelesninger, oppgaver, case og innleveringer.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksamener kontinueres i.

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Anbefalte forkunnskaper er Finansregnskap og regnskapsanalyse alternativt Management Accounting and Control eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV35701
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
25Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Utfyllende informasjon vedrørende krav til prosjektoppgaven gis i klassen.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV35702
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
75Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell Begge eksamenselementer må bestås for å oppnå endelig karakter.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:25
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:Utfyllende informasjon vedrørende krav til prosjektoppgaven gis i klassen.
Eksamenskode:REV35701
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:75
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Begge eksamenselementer må bestås for å oppnå endelig karakter.
Eksamenskode:REV35702
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
42 Time(r)
Forelesninger med ”workshops”, gruppeoppgaver med veiledning.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
105 Time(r)
Arbeid med pensumlitteratur, oppgaver og forberedelse til forelesninger
Innlevering(er)
50 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.