ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM

ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM

Kurskode: 
ORG 1211
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Thorvald Hærem
Cecilie Asting
Kursnavn på engelsk: 
Organizational Theory and HRM
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og ledelse - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Å skape konkurransefortrinn som er robuste, som varer og som er vanskelige å kopiere er kilden til å skape større enn forventet avkastning. Dette kurset diskuterer de grunnleggende virkemidlene for å skape en effektiv organisasjon som kan gi slike varige konkurransefortrinn. Kurset tar for seg grunnleggende retninger innen organisasjonsteori, herunder HRM, organisasjonslæring og kunnskapsoverføring.
Organisasjonsteori er læren om organisasjoner mens HRM (Human Resource Management) er forvaltning av de menneskelige ressursene i organisasjoner. Siden det er mennesker som skal utføre oppgavene organisasjonen har definert, er det viktig å se organisasjonsteori og HRM i sammenheng. Det trengs med andre ord kunnskap om hvordan vi skal tilrettelegge for best mulig ytelse og resultat i planlegging og organisering av arbeidet og om hvordan dette virker inn på de ansattes holdninger og motivasjon. Kurset skal gi studentene en innføring i og forståelse av sentrale teoretiske bidrag innen organisasjonsteori og en mer praktisk rettet innføring i og forståelse av sentrale bidrag innen Human Resource Management (HRM) på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Studentene skal gjennom kurset ha fått ferdigheter i å anvende teorier og forskningsfunn på problemstillinger i det praktiske arbeidsliv.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

  • Ha blitt kjent med sentrale teorier og perspektiver innenfor organisasjonsteori og HRM.
  • Kjenne til og forstå hovedinnretningen på de viktigste og mest robuste forskningsretningene innen organisasjonsteori.
Ferdighetsmål

Være i stand til å identifisere, analysere og forstå hva som preger mer eller mindre effektiv organisering og HRM i organisasjoner.

Holdningsmål

Være i stand til å kritisk vurdere hvordan organisering og tilnærmingen til de menneskelige ressursene i organisasjoner kan påvirke ytelse og resultater.

Kursets innhold
  • Hvordan studere organisasjoner?
  • Organisasjoner som formelle system
  • Organisasjoner som uformelle system
  • Organisasjon og omgivelser
  • HRM og organisatorisk effektivitet
Læreprosess og tidsbruk

For at studenten underveis skal få en oppfatning om hva han/hun har lært eller må bli bedre på, legges det opp til diskusjon av tidligere eksamensoppgaver og reelle situasjoner fra næringsliv og offentlig forvaltning.  

Det tas sikte på å kombinere forelesninger med aktiv dialog. Kobling av lærebøker, forskningsartikler og eksempler brukes for å illustrere de viktigste teoretiske poengene.

Studentene har selv ansvar for å skaffe seg tilgang til internett, og å holde seg oppdatert på innholdet som legges ut på kursets nettside.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Forkunnskapskrav

ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse eller tilsvarende

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk22I tillegg til forelesninger består kurset av to obligatoriske arbeidskrav, en case simulering og en innleveringsoppgave med refleksjoner i etterkant av simuleringen. Arbeidskravene gir studentene trening i å anvende teori i reelle situasjoner. Tidspunkter for innlevering og tilbakemeldinger vil bli gitt ved kursstart. For å kunne avlegge eksamen er det et krav at studenten skal ha deltatt i casesimulering, samt levert og fått godkjent et refleksjonsnotat.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:2
Obligatoriske arbeidskrav:2
Kommentar arbeidskrav:I tillegg til forelesninger består kurset av to obligatoriske arbeidskrav, en case simulering og en innleveringsoppgave med refleksjoner i etterkant av simuleringen. Arbeidskravene gir studentene trening i å anvende teori i reelle situasjoner. Tidspunkter for innlevering og tilbakemeldinger vil bli gitt ved kursstart. For å kunne avlegge eksamen er det et krav at studenten skal ha deltatt i casesimulering, samt levert og fått godkjent et refleksjonsnotat.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
ORG12111
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
46 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
113 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.