MET 2123 Metode og markedsinnsikt

MET 2123 Metode og markedsinnsikt

Kurskode: 
MET 2123
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ragnhild Silkoset
Morten William Knudsen
Kursnavn på engelsk: 
Methods and Market insight
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset i markedsinnsikt gir en grunnleggende innføring i bruk av undersøkelser knyttet til strategiske valg og beslutninger i bedrifter. Faget metode omhandler hvordan bedrifter identifiserer og definerer problemer og utfordringer i organisasjonen og markedet, og hvordan man systematisk og vitenskapelig går frem for å fremskaffe informasjon som beslutningsstøtte til problemstillingen. Faget bygger hovedsakelig på teori fra markedsføring, forbrukeratferd, statistikk, bedriftsøkonomi og strategi.

Metodekunnskap vil være med på å gjøre studenten i stand til å tolke om et materiale de får presentert har vitenskapelig hold eller ikke. Metodefaget vil være med på å utvikle studenten til å kunne foreta slike kritiske vurderinger. Både kvalitative og kvantitative analyseteknikker vil bli omhandlet

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Etter endt kurs skal studentene kunne organisere, oppsummere samt drøfte resultater fra undersøkelser i samsvar med vitenskapelige prinsipper for undersøkelser.

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene selvstendig kunne utvikle, tilpasse, korrigere, samt formidle egne undersøkelser, samt forstå, vurdere og nyttiggjøre seg andres undersøkelser.

Holdningsmål

Kurset skal bevisstgjøre og utvikle studenter i å vise atferd som samsvarer med de bærende verdier av vitenskapelig tenkning i undersøkelser.

Kursets innhold
 • Utvikle og organisere prosjekter, spesifisere problemstillinger
 • Forskningsmodell og hypoteser
 • Informasjonskilder innenfor sekundær og primærdata
 • Kvalitative teknikker og analyse
 • Kvantitative teknikker og analyse
 • Rapportering og implementering
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 40 kurstimer. Av disse er 28 timer ordinære forelesninger hvor pensum blir gjennomgått. 6 timer er opplæring i JMP mens 6 timer blir brukt til mappeoppgavene. Øvelser i bruk av JMP vil foregå i auditorium på medbrakt bærbar PC eller på PC-lab.

I kurset er det én mappeevaluering med i alt tre del-innleveringer. Mappeoppgaven går ut på

 1. å planlegge utformingen og problemstillingen for en undersøkelse
 2. foreta en kvalitativ undersøkelse med analyse og drøfting samt skissere et eksperiment
 3. foreta en kvantitativ undersøkelse med analyse og drøfting. 

Oppgavene løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Studentene vil få tilbakemelding på hver av innleveringene enten i form av skriftlig tilbakemelding eller plenumstilbakemelding. I tillegg får studentene kontinuerlig oppfølging via egen FAQ på den nasjonale kurssiden på its learning.

Studenter i kurset vil bli tilbudt å delta i eksperimenter i regi av BI. Eksperimentene gjennomføres til nærmere bestemte frister i semesteret. Eksperimentene vil kunne gjennomføres elektronisk. Ved BI Nydalen kan noen av eksperimentene også gjennomføres på eksperimentlaben. En drøfting av eksperimenter som metode for å forstå forbrukeratferd skal inkluderes i mappeoppgaven.

Studentene får anledning til å korrigere sine oppgaver i mappen før den endelige innleveringen. Den ferdige mappevurderingen teller 60 % av den endelige karakteren i kurset. I tillegg testes studentene individuelt ved hjelp av en tre timers skriftlig skoleeksamen som teller 40% i av den endelige karakteren i kurset.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
SAS - JMP
Kvalifikasjoner

Generell studieompetanse.

Forkunnskapskrav

Innføringskurs i statistikk.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Mappeevaluering - besvarelsen skal være på mellom 4500 og 5000 ord, eksklusive forside, innholdsfortegnelse og referanseliste. Kun intervjumal/studieguide og spørreskjema er tillatt som vedlegg. Det vil bli kjørt plagieringskontroll av oppgavene i mappen.
Eventuell kontinuasjon i en av eksamensdelene kan gjøres separat.
Eksamenskode: 
MET21233
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Eventuell kontinuasjon i en av eksamensdelene kan gjøres separat.
Eksamenskode: 
MET21234
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Annet i klasserom
12 Time(r)
Deltakelse i mappegjennomgang samt veiledning i dataverktøy
Innlevering(er)
80 Time(r)
Arbeide med mappeoppgave
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Eksamen
20 Time(r)
Eksamen inkl. forberedelser
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.