MET 1333 Økonometri

MET 1333 Økonometri

Kurskode: 
MET 1333
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Jon H Fiva
Kursnavn på engelsk: 
Econometrics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og ledelse - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset gir en innføring i økonometri. Faget økonometri består av statistiske metoder for å kvantifisere økonomiske sammenhenger. Slike metoder brukes både i økonomisk-administrative fag og i andre samfunnsvitenskaper.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Etter gjennomført kurs skal du kunne gjøre rede for hvordan regresjonsanalyse anvendes til å kvantifisere økonomiske sammenhenger. Du skal kunne forklare hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at resultatene fra empiriske analyser kan tolkes kausalt. Du skal kunne tolke kritisk resultatene av empiriske analyser.

Ferdighetsmål

Du skal tilegne deg de nødvendige kunnskaper for å kunne  anvende regresjonsanalyse til å kvantifisere årsakssammenhenger. Du skal kunne diskutere strategier for å bygge modeller som kan brukes til prediksjoner og politikkanalyse. I tillegg til enkle lineære regresjonsmetoder, skal du beherske ikke-lineære regresjonsfunksjoner (slik som logaritmefunksjoner), regresjon med paneldata (kombinerte tverrsnitts- og tidsseriedata), ikke-lineære sannsynlighetsmodeller (probil og logit) og metoder for å å isolere variasjon i forklaringsvariable som er uavhengig av restleddet.

Holdningsmål

Kurset skal lære deg å oppøve en kritisk sans til forutsetninger som enkel regresjonsanalyse bygger på. I mange konkrete anvendelser bryter disse forutsetningene sammen, og du skal kjenne til hvilke problemer dette kan gi. Du må derfor være åpen for å teste om kritiske forutsetninger holder i praksis og kunne vurdere å anvende modifiserte modeller og metoder som passer bedre til den type data du har tilgjengelig. Du skal også være bevisst på at det finnes årsakssammenhenger som ikke er mulig å kvantifisere i praksis.

Kursets innhold
  1. Lineær regresjonsanalyse med én forklaringsvariabel
  2. Lineær regresjonsanalyse med flere forklaringsvariabler.
  3. Ikke-lineære regresjonsfunksjoner
  4. Intern og ekstern validitet
  5. Regresjon med paneldata
  6. Probit og logit regresjoner
  7. Regresjoner med instrumentvariabler
  8. Eksperimenter og kvasi-eksperimenter
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger og 9 timer oppgavegjennomgang i plenum.

Dataverktøy
Stata
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

MET 1180 Matematikk, MET 1190 Statistikk eller tilsvarende.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk75I løpet av kurset bil det bli gitt syv (7) oppgaver via læringsplattformen It’s learning. Det er et krav at studentene skal ha fått godkjent fem (5) av disse for å kunne gå opp til eksamen. Tilbakemelding på oppgavene vil både skje elektronisk og gjennom oppgavegjennomgang i plenum. Ved kursstart vil det bli opplyst om tidsfristene for arbeidskravene. Arbeidskravene krever bruk av STATA.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:7
Obligatoriske arbeidskrav:5
Kommentar arbeidskrav:I løpet av kurset bil det bli gitt syv (7) oppgaver via læringsplattformen It’s learning. Det er et krav at studentene skal ha fått godkjent fem (5) av disse for å kunne gå opp til eksamen. Tilbakemelding på oppgavene vil både skje elektronisk og gjennom oppgavegjennomgang i plenum. Ved kursstart vil det bli opplyst om tidsfristene for arbeidskravene. Arbeidskravene krever bruk av STATA.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
MET13331
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
9 Time(r)
Forberedelse til undervisning
100 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
52 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.