MET 1190 Statistikk

MET 1190 Statistikk

Kurskode: 
MET 1190
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Christian Brinch
Kursnavn på engelsk: 
Statistics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset gir en introduksjon i grunnleggende sannsynlighetsregning og grunnleggende klassisk statistikk. Sannsynlighetsregning er et matematisk verktøy som brukes i mange sammenhenger studentene vil møte senere i studiet og i arbeidslivet. Metoder fra sannsynlighetsregningen benyttes til å analysere risiko og usikkerhet innen finans og samfunnsøkonomi. I dette kurset brukes sannsynlighetsregning til statistikk. Kurset gir en kort innføring i grunnleggende beskrivende statistikk. I tillegg gis en grundig innføring i klassisk statistisk inferens, metoder som benyttes for å beskrive usikkerhet i konklusjonene fra statistiske undersøkelser. Som en del av den klassiske statistikken, gis det også en innføring i regresjonsanalyse.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Etter å ha gjennomgått læringsprosessen som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen, skal studentene:

 • Kjenne grunnleggende begreper fra sannsynlighetsregningen, som «stokastisk variabel», «forventning», «varians», «sannsynlighetsfordeling», «stokastisk uavhengighet» og «betinget sannsynlighet».
 • Kjenne grunnleggende modeller for diskrete og kontinuerlige stokastiske variabler, som normalfordelingen, binomialfordelingen og Poissonfordelingen.
 • Kjenne grunnleggende begreper fra klassisk statistikk, som «estimator», «nullhypotese», «tosidig test», «p-verdi» og «konfidensintervall».
 • Kjenne til grunnleggende metoder for å studere sammenheng mellom to variabler som «spredningsdiagram», «kovarians» og «regresjonsanalyse».
Ferdighetsmål

Etter å ha gjennomgått læringsprosessen som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen, skal studentene:

 • Kunne benytte grunnleggende standardmetoder, grafiske og i tabellform, for å beskrive et utvalg.
 • Kunne anvende regneregler fra sannsynlighetsregningen og sannsynlighetsmodellene til å løse enkle oppgaver, spesielt knyttet til kortspill, terningspill, uttrekk fra små utvalg og liknende.
 • Kunne gjennomføre ensidige og tosidige hypotesetester for hypoteser knyttet til populasjonsforventningen til en variabel når variansen i populasjonen er kjent eller ukjent, samt i tilfellet der vi studerer andelen i en populasjon – basert på tilfeldige utvalg.
 • Kunne lage konfidensintervaller for populasjonsforventinger, populasjonsandeler og populasjonsvarianser basert på tilfeldige utvalg.
 • Kunne gjennomføre enkle regresjonsanalyser for å beskrive sammenhengen mellom to variabler – herunder å gjennomføre hypotesetester eller lage konfidensintervaller.
Holdningsmål

Ved fullført kurs skal studentene ha opparbeidet en forståelse av viktigheten av å vite hvorfor og hvordan vi kommer fram til forskjellige teknikker og formler i statistikk, i tillegg til å være i stand til å benytte formlene.

Kursets innhold
 • Sannsynlighetsregning
 • Stokastiske variabler
 • Vanlige sannsynlighetsmodeller
 • Beskrivende statistikk
 • Estimering og hypotesetesting
 • Analyse av sammenhenger
Læreprosess og tidsbruk

Til hver av forelesningene vil det bli utarbeidet et arbeidsprogram med litteraturhenvisninger og oppgaver. Studenten må tilegne seg stoffet i litteraturhenvisningen og løse oppgavene. Eksamen vil bygge på at studenten har løst alle oppgavene gjennom semesteret. Kollektiv tilbakemelding og veiledning underveis blir gitt i form av løsningsforslag og/eller gjennomgang i plenum.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studieompetanse.

Forkunnskapskrav

Matematikk- og statistikk-kunnskaper tilsvarende opptakskrav for siviløkonomstudiet og første del av matematikk-kurset for siviløkonomstudiet.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
MET11901
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
54 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
96 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
40 Time(r)
Eksamen
10 Time(r)
Eksamen inkl. forberedelser
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.