KLS 3630 Film, TV og digitale medier

KLS 3630 Film, TV og digitale medier

Kurskode: 
KLS 3630
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Terje Gaustad
Kursnavn på engelsk: 
Film, Television and Digital Media
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Mer enn kanskje i noen andre bransjer er man innen film, TV og digitale medier bransjene avhengig av et godt samspill mellom det kreative og kunstneriske på den ene siden og det økonomiske og administrative på den andre. Bransjene er primært prosjektbaserte og hvert prosjekt kan være svært resurskrevende, noe som igjen stiller høye krav til økonomisk og administrativ kompetanse. Samtidig er slik kompetanse av liten verdi dersom den ikke ivaretar de kunstneriske og kreative prosessene som ligger til grunn for bransjenes verdiskapning.
Kurset tar et primært strategisk og økonomisk perspektiv på bransjene og består av tre hoveddeler. Først blir rammebetingelser og bransjestrukturer gjennomgått for å gi en oversikt over aktørene i de ulike sektorene og samspillet dem i mellom. Så tar vi for oss markedene hvor vi blant annet ser på publikumsmarkedet, markedene mellom produsenter, distributører og forhandlere samt arbeidsmarkedet. Til slutt bruker vi pengestrøm- og finansiell prosjekt-analyse for å lage break-even estimater for konkrete prosjekter og for bedre å forstå betydningen av den offentlige støtten, de forskjellige aktørenes økonomiske risiko, osv.
Selv om fokus er på de norske bransjene blir det lagt vekt på hvordan det vi ser i Norge er cases av hvordan disse bransjene også fungerer internasjonalt, men formet av de spesielle økonomiske og institusjonelle rammebetingelsene bransjene har i Norge.

Kunnskapsmål

Studenten skal kjenne til og forstå film, TV og digitale medier bransjenes modeller for verdiskapning, kjenne til og forstå samspillet mellom bransjenes sentrale aktører, samt kjenne til bransjenes egenart.

Ferdighetsmål

Studenten skal kunne (a) gjennomføre grunnleggende analyser av film, TV og digitale medier prosjekter, (b) identifisere og analysere bransjeutfordringer og (c) formidle sine analyser og anbefalinger på en profesjonell måte fra et bransjeperspektiv.

Holdningsmål

Studenten skal kunne foreta selvstendige kritiske bransjevurderinger ut fra både kunstneriske og kommersielle perspektiver og forstå samspillet mellom disse synsvinklene samt de dilemmaer som naturlig følger. Dette krever at studenten har opparbeidet seg respekt og toleranse for begge perspektiver.

Kursets innhold
 • Kulturpolitisk perspektiv: norsk og internasjonal bransje
 • Bransjestruktur og organisering
 • Produksjon
 • Markedsføring
 • Distribusjon
 • Fremvisning
 • Spesielle økonomiske særtrekk
 • Transaksjonsformer og rettighetsforvaltning
 • Produkt- og pengestrøm
 • Prosjektfinansiering
 • Finansiell prosjekt-analyse
 • Relasjoner til andre kreative bransjer
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, casearbeid og casefremlegging i klassen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesifikke krav til forkunnskap.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk43Kurset har 4 oppgaver med innleveringsfrist før gjennomgang i klassen, hvorav 3 av 4 må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:4
Obligatoriske arbeidskrav:3
Kommentar arbeidskrav:Kurset har 4 oppgaver med innleveringsfrist før gjennomgang i klassen, hvorav 3 av 4 må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 4)
Varighet: 
2 Uke(r)
Eksamenskode: 
KLS36301
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
24 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
12 Time(r)
Case-fremlegg og diskusjon.
Forberedelse til undervisning
16 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
20 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
88 Time(r)
Eksamen
40 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.