KLS 3560 Kunst- og designbransjen: publikumskommunikasjon og sosiale medier

KLS 3560 Kunst- og designbransjen: publikumskommunikasjon og sosiale medier

Kurskode: 
KLS 3560
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Sigrid Røyseng
Kursnavn på engelsk: 
The art and design business/industry: public communication and social media
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Bilder og visuell kultur tar en stadig større plass i dagens samfunn. Visuell kommunikasjon antar mange former ikke minst som kunst og design. Den visuelle kunsten stilles gjerne ut på spesialiserte arenaer som gallerier, kunsthaller og museer. Utstillinger utgjør en kjerne i kunstbransjen – her får kunstnere vist fram kunsten sin og publikum får oppleve den. Design er mer eller mindre overalt og preger vår opplevelse av varer, tjenester og omgivelser. Både kunst- og designbransjen kjennetegnes av et bredt spekter av aktører, virksomhetstyper og organisasjonsformer. Digitaliseringen betyr også at bransjene er i endring. Digitaliseringen betyr nye medier å uttrykke seg visuelt i og nye kanaler å markedsføre og kommunisere med et publikum. I kunst- og designbransjen er det spenn mellom det som skapes for uttrykkets egen skyld og det kommersielle. Kunstverk har en dobbel karakter som både åndsverk og varer på samme tid. Også kan design kan være åndsverk i tillegg til å være varer og tjenester som kjøpes og selges.

Kurset skal gi studenten innsikt i kunst- og designbransjens aktører, strukturer, prosesser og betingelser. Det legges særlig vekt på publikumsutvikling, publikumskommunikasjon og bruk av sosiale medier.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om ulike typer virksomheter i kunst- og designbransjen. Studentene skal særlig tilegne seg kunnskap om publikumskommunikasjon innen disse bransjene med vekt på bruk av sosiale medier. I tillegg skal de lære om virksomhetenes organisasjonsformer og karaktertrekk som arbeidsplasser, produsenter av visuelle uttrykk og som formidlingsarenaer og -kanaler. Andre emner er bransjenes historikk, kultur- og næringspolitiske vilkår og økonomiske utfordringer.

Ferdighetsmål

Studentene skal særlig utvikle ferdigheter innen publikumsutvikling og markedsføring av visuell kunst. Dette forutsetter at studentene utvikler ferdigheter til å kunne analysere organisasjoner innen kunstbransjen med utgangspunkt i deres Studentene skal særlig utvikle ferdigheter innen publikumsutvikling, publikumskommunikasjon og markedsføring av visuell kunst og design. Dette forutsetter at studentene utvikler ferdigheter til å kunne analysere organisasjoner innen kunst- og designbransjen med utgangspunkt i deres interne karaktertrekk. Studentene skal kritisk vurdere de faktorene som former og utfordrer virksomhetene i kunst- og designbransjen. Med deres kjennskap og forståelse av organisasjoner i bransjene, deres historikk og deres rammevilkår skal studentene kunne være en ressurs for organisasjoner som arbeider med visuell kunst og design.

Holdningsmål

Studentene skal utvikle en bevisst og profesjonell holdning til det å arbeide i organisasjoner innen kunst og design som ikke nødvendigvis har en kommersiell grunninnstilling til sitt virke.

Kursets innhold
  • Verdikjeder i kunst- og designbransjen 
  • Aktører og samspill i kunst- og designbransjen 
  • Publikumskommunikasjon og bruk av sosiale medier 
  • Kultur- og næringspolitiske forutsetninger 
  • Organisatoriske forhold 
  • Økonomiske strukturer og forutsetninger 
  • Markedet for kunst og design
  • Det visuelle uttrykket i sentrum
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger av kursansvarlig og eksterne gjester, samt forelesninger ved institusjonsbesøk.

Karakter i kurset baseres på mappeevaluering. En mappe er en systematisk samling med studentarbeider som viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon.

Det vil bli delt ut 6 oppgaver i løpet av semesteret, og mappen som skal leveres til bedømming ved semesterets slutt skal bestå av 4 oppgaver. 

Nærmere informasjon om frister og oppbygging av mappen vil bli gitt ved kursstart.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

.

Forkunnskapskrav

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
KLS 35601
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Innlevering(er)
92 Time(r)
Opgaver til mappe
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.