JUR 3420 Forretningsjus

JUR 3420 Forretningsjus

Kurskode: 
JUR 3420
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Stine Winger Minde
Kursnavn på engelsk: 
Business Law
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Studentene får en innføring i sentrale forretningsjuridiske emner og en oversikt over rettslige rammer i næringslivet. Grunnleggende kunnskaper om eierform, styreansvar og arbeidsgiveransvar, samt kunnskap om kontraktsrettslige reguleringer, gir enhver virksomhet et stort konkurransefortrinn. Kurset gir studentene en oversikt over den rettslige reguleringen og en innføring i hvordan reglene skal tolkes. Kurset fokuserer først og fremst på det forretningsjuridiske fagområdet og er tilpasset alle studier på BI.
 

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Studentene skal i løpet av kurset tilegne seg grunnleggende kunnskaper om det forretningsjuridiske rammeverket som har betydning for en virksomhet.

 

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne redegjøre for de sentrale retts- og ansvarsforhold knyttet til virksomhetens eiere, ansatte og kunder. De skal kunne identifisere juridiske problemstillinger og være i stand til å analysere et problemkompleks forankret i juridiske kilder. Studentene skal kunne drøfte og løse konkrete rettsspørsmål innen det forretningsjuridiske fagfeltet.

Holdningsmål

Studentene skal kjenne til den gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler. De skal ha en bevisst holdning til de etiske prinsipper som er etablert gjennom rettslige standarder i lovgivningen, og kunne vurdere hvordan disse skal håndteres i praksis.

Kursets innhold
  • Oversikt over rettskilder og juridisk metode
  • Hovedpunkter i avtalerett
  • Hovedpunkter i kjøpsrett
  • Arbeidsrett
  • Erstatningsrett
  • Selskapsrett
  • Penge- og kredittrett
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med undervisning i 39 kurstimer, med forelesninger og case. Studentene skal i undervisningen jobbe med mindre case eller kontrolloppgaver tilknyttet hvert emne. Det forutsettes derfor at hjelpemidler og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner.

Studentene skal mellom forelesningene jobbe med leksjoner tilknyttet hvert emne i Digital fagbok. De enkelte leksjoner består blant annet av kort innføring i teori, kontrollspørsmål, eksempler og case. 

I hovedsak vil kun sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). Fordeling av de ulike emner vil fremgå av en forelesningsplan.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kurset gjennomføres med undervisning i 39 kurstimer, med forelesninger og case. Studentene skal i undervisningen jobbe med mindre case eller kontrolloppgaver tilknyttet hvert emne. Det forutsettes derfor at hjelpemidler og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner.

Studentene skal mellom forelesningene jobbe med leksjoner tilknyttet hvert emne i Digital fagbok. De enkelte leksjoner består blant annet av kort innføring i teori, kontrollspørsmål, eksempler og case. 

 

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Ingen særskilte forkunnskaper

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR34201
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
Oppgaver og case vil være en del av undervisningen i auditoriet.
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
66 Time(r)
Studentene skal mellom forelesningene jobbe med leksjoner tilknyttet hvert emne i Digital fagbok. De enkelte leksjoner består blant annet av kort innføring i teori, kontrollspørsmål, eksempler og case. Foreleser angir de aktuelle leksjoner og bør "plukke opp" disse ved starten av neste forelesningstime. Dette skal sikre at studentene arbeider kontinuerlig med stoffet gjennom hele semesteret.
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.