ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap

ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap

Kurskode: 
ENT 3400
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Haugnes
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i entreprenørskap og økonomi - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studentene en helhetlig oversikt over fagområdet entreprenørskap, dessuten vil entreprenørbedrifters samfunnsrolle belyses. Studentene skal møte gründere og andre som har en rolle i entreprenørskapsprosesser, og lage rapporter og presentasjoner fra dette. Studentene introduseres for forretningsplan og forretningsmodell som verktøy for forretningsutvikling.

Videre går kurset litt mer i dybden på utvikling av en forretningsidè med fokus på konsept og kommersialisering. Det gjennomgås hvordan forretningsideer oppstår, utvikles og blir til en bedrift. Et sentralt tema i dette kurset er kommersialisering med fokus på hvordan forretningsideer konseptualiseres og forvandles til etterspurte produkter. l dette inngår også design og etikk som del av produktutviklingen. Kurset tar for seg salg og hvordan entreprenører legger opp sitt salgsarbeid for å få frem sine produkter og etablere en inntektsstrøm. Problematikken rundt radikalt nye produkter der markedet ikke finnes og må skapes blir diskutert.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Studentene skal i kurset oppnå en oversikt over fagfeltet entreprenørskap i teori og praksis. Det er et mål at studentene skal være i stand til å gjøre rede for sentrale temaer og begreper innen entreprenørskapsfaget, med særlig vekt på entreprenørens rolle og egenskaper, samt utvikling og kommersialisering av forretningsideer. Videre skal studentene ha kunnskap om innovasjonssystemer (geografiske, industrielle og kulturelle faktorer), og entreprenørens rolle i disse. Studentene skal ha kjennskap til sentrale aktører i entreprenørers nettverk; kilder til kunnskap, finansiering og realisering av oppstartsbedrifter.

Ferdighetsmål

Studentene skal opparbeide grunnleggende ferdigheter i utvikling og evaluering av forretningsideer og -konsepter, samt grunnleggende ferdigheter i anvendelse av forretningsplan og forretningsmodell som verktøy i entreprenørskapsprosesser.

Holdningsmål

I løpet av kurset skal studentene utvikle forståelse for entreprenørbedrifters rolle i økonomi og samfunn; herunder økonomisk utvikling, velferd og etikk. Videre skal studentene utvikle et reflektert forhold til etiske sider ved utvikling av forretningsidèer.

Kursets innhold
 • Introduksjon til entreprenørskap
 • Utvikling og evaluering av forretningsideer
 • Introduksjon til forretningsplan og forretningsmodell
 • Pitching, teoretisk og praktisk
 • Entreprenørens ressurser, nettverk og ledelse av team
 • Kommersialisering, markedstilpasning og salg
 • Organisering av bedriftens aktiviteter
 • Finansiering av ny virksomhet
 • Aktører i entreprenørskapsprosesser
 • Introduksjon til entreprenørskap vs intraprenørskap
 • Entreprenørskap og små bedrifters rolle i samfunnet. Økonomiske, sosiale, historiske og politiske perspektiver
 • Sosialt entreprenørskap
 • Entreprenøren: ensom helt eller visjonært teamarbeid?
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med totalt 27 timer forelesninger. I tillegg kommer gruppediskusjoner, bedriftsstudier, og annen studentaktivitet. Undervisningen vil legges opp med høy grad av interaktivitet, gjennom møter med bedrifter, gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner. Gjennom veksling mellom forelesninger, diskusjoner, og praktiske erfaringer vil man få et levende bilde av fagets særpreg og utfordringer. 

Undervisningen blir gitt med en del forelesninger og gjesteforelesninger (gründere og 'hjelpere'), samtidig som en vesentlig del av undervisningstiden vil være arbeid med studentenes oppgaver: presentasjoner, veiledning, diskusjon, feltarbeid. 

Nøyaktig tidspunkt og oppgavetekst for innleveringer/publiseringer oppgis ved kursstart.

Endelig karakter i kurset er et resultat av løpende vurdering av flere eksamenskomponenter, prosessevaluering, i løpet av kursets gjennomføringssemester/e.  Hver eksamenskomponent poengvurderes på en skala fra 0-100. Komponentene blir deretter vektet sammen i henhold til informasjonen i kursbeskrivelsen, som så fører frem til endelig bokstavkarakter. Studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset. Detaljert informasjon om poengsystemet og hvilke bokstavkarakterer de gir vil bli opplyst ved kursstart.

Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene, som hovedregel, gjennomføres på nytt ved neste kursgjennomføring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Karakter i kurset baseres på prosessevaluering med flere delkomponenter digitale innleveringer, individuelt og gruppevis samt en muntlig presentasjon av en forretningside.

Endelig karakter i kurset vil bli fastsatt på bakgrunn av følgende elementer:

Digitale innleveringer - teller 80% av totalkarakteren.

 1. Studentene skal i grupper utforske næringsutvikling i et geografisk område, ved kartlegging og intervjuer med gründere (f.eks. bydel i Oslo).
 2. Studentene skal i grupper eller individuelt utvikle konkrete forretningsideer og utvikle en forretningsplan eller en gjennomarbeidet forretningsmodell som skal presenteres/forsvares foran klassen og et panel.
 3. Studentene skal individuelt levere en teoretisk oppgave på et nærmere angitt tema. Tema oppgis ved kursstart.
 4. Individuelt refleksjonsnotat om egen læringsprosess relatert til pensum og undervisning om gründerens rolle og egenskaper.

Muntlig evaluering – teller 20% av totalkarakteren

 1. Presentasjon/forsvar av forretningsplan ref. pkt 2 ovenfor.
 2. Muntlig deltakelse i kurset (forberedt og aktiv deltakelse i presentasjoner, diskusjoner, etc.).
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Det stilles ingen krav til spesielle forkunnskaper

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ENT34001
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
80Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 5)Elementene som skal inngå i prosessevalueringen er spesifisert under punktet tilleggsinformasjon i kursbeskrivelsen.
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Presentasjon og diskusjon
Eksamenskode:
ENT34001
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
20Nei30 Minutt(er)Gruppe/Individuell (1) Elementene som skal inngå i prosessevalueringen er spesifisert under punktet tilleggsinformasjon i kursbeskrivelsen.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:80
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-5)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Elementene som skal inngå i prosessevalueringen er spesifisert under punktet tilleggsinformasjon i kursbeskrivelsen.
Eksamenskode:ENT34001
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Presentasjon og diskusjon
Vekting:20
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1)
Varighet:30 Minutt(er)
Kommentar: Elementene som skal inngå i prosessevalueringen er spesifisert under punktet tilleggsinformasjon i kursbeskrivelsen.
Eksamenskode:ENT34001
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning27Time(r)
Forberedelse til undervisning45Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver25Time(r)Feltarbeid/rapport (gruppe)
Gruppearbeid / oppgaver50Time(r)Utvikle forretningsplan/forretningsmodell (gruppe)
Gruppearbeid / oppgaver25Time(r)Annen oppgaveløsning (individuelt / grupper)
Selvstudium20Time(r)
Eksamen8Time(r)Eksamen (muntlig, inkl. tilstedeværelse ved medstudenters eksamen)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:27 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:45 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:25 Time(r)
Kommentar:Feltarbeid/rapport (gruppe)
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:50 Time(r)
Kommentar:Utvikle forretningsplan/forretningsmodell (gruppe)
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:25 Time(r)
Kommentar:Annen oppgaveløsning (individuelt / grupper)
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:20 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:8 Time(r)
Kommentar:Eksamen (muntlig, inkl. tilstedeværelse ved medstudenters eksamen)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Løwe Nielsen, Suna; Klyver, Kim; Evald, Majbritt Rostgaard; Bager, Torben 2017 Entrepreneurship in theory and practice: paradoxes in play Second edition Edward Elgar Publishing  

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Lerdahl, Erik; Finne, Per 2007 Slagkraft: håndbok i idéutvikling   Gyldendal akademisk  
Spilling, Olav R.; Alsos, Gry Agnete 2006 Entreprenørskap på norsk 2. utg Fagbokforl  
Refsum, Helge; Utgård, Odd; Kubr, Thomas; Ilar, Daniel; Marchesi, Heinz; McKinsey & Company cop. 2007 Fra idé til ny virksomhet: en håndbok for nye vekstselskaper 2. utg Universitetsforl  
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Jevnaker, Birgit H. 2000 Dynamikk mellom design og innovasjon i bedrifter      
Kim, W. Chan; Mauborgne, Renée 2000 Knowing a Winning Business Idea When You See One.