ELE 3778 Politisk kommunikasjon

ELE 3778 Politisk kommunikasjon

Kurskode: 
ELE 3778
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Bang
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er en grunnleggende innføring i hvordan politiske beslutningstakere og offentlige myndigheter kommuniserer med velgere og publikum, og hvordan publikum kommuniserer med offentlige og politiske beslutningstagere.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne forstå og forklare hvordan politiske og offentlige beslutningssystemer er organisert i Norge, politiske partier og offentlige myndigheter kommuniserer mot velgere og publikum, og hvordan publikum kommuniserer med offentlige og politiske beslutningstagere gjennom lobbyvirksomhet.
Studentene skal også forstå ikke-parlamentariske politiske prosesser.

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne bruke sin kunnskap om det offentlige beslutningssystem til å analysere offentlige kommunikasjonsproblemer, samt analysere hvordan lobbyvirksomhet mot offentlige og politiske beslutningstakere planlegges og gjennomføres.
 

Holdningsmål

Etter endt kurs skal studentene ha utviklet forståelse for hvordan de ulike elementene i det politiske og offentlige beslutningssystem samspiller på komplekse måter i løpende politiske prosesser.

Kursets innhold

Del 1: Partienes kommunikasjon

 • Det norske partisystemet.
 • Ideologier som grunnlag for partiene
 • Hvordan politikere kommuniserer med velgere
 • Politisk kommunikasjon i valgkamper
 • Tenketankenes inntog i den politiske sfæren: Civita, Agenda og Manifest

Del 2: Stortinget, offentlig forvaltning, lobbying og myndighetskontakt

 • Hva er offentlighet?
 • Offentlig sfære som kontrast og supplement til privatsfæren
 • Sivilsamfunnet
 • Borgerrollen: Rett til kunnskap
 • Oppbygningen av offentlig sektor i Norge
 • Samspill mellom forvaltning og politisk sektor
 • Kommunikasjonsstrategier i forvaltningen, statlig kommunikasjonspolitikk.
 • Stortingets rolle og funksjonsmåte
 • Myndighetskontakt og lobbyvirksomhet
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med klasseromsundervisning og med oppgaveløsning i grupper. Alle studenter skal presentere sine arbeider, og være opponenter for andre studenters arbeider, fagfellevurdering, eller peer review. På den måten legger studentene premisser for den endelig bedømmingen i kurset. 

I løpet av semesteret vil det bli gitt to oppgaver som besvares skriftlig, fortrinnsvis i grupper med inntil tre studenter.

Bevarelsene til de to oppgavene teller til sammen 100% av karakteren i kurset. Studentene velger selv hvordan de to komponentene skal veies i bedømmingen, for eksempel 50/50, 60/40 eller inntil 70/30. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ELE 37781
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe (1 - 3)Den endelige innleveringen skal bestå av to oppgaver som er gitt i kurset, og teller 100% av karakteren. Studentene kan imidlertid velge hvordan de to komponentene skal veies i bedømmingen, for eksempel 50/50, 60/40 eller inntil 70/30.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Den endelige innleveringen skal bestå av to oppgaver som er gitt i kurset, og teller 100% av karakteren. Studentene kan imidlertid velge hvordan de to komponentene skal veies i bedømmingen, for eksempel 50/50, 60/40 eller inntil 70/30.
Eksamenskode:ELE 37781
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning33Time(r)Forelesninger og gruppepresentasjoner
Forberedelse til undervisning48Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver50Time(r)
Selvstudium69Time(r)Lese litteratur / eksamensforberedelser
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:33 Time(r)
Kommentar:Forelesninger og gruppepresentasjoner
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:48 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:50 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:69 Time(r)
Kommentar:Lese litteratur / eksamensforberedelser
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Fimreite, Anne Lise; Grindheim, Jan Erik cop. 2007 Offentlig forvaltning 2. utg Universitetsforl Kapittel 1-7, s. 1-150
Ihlen, Øyvind cop. 2015 Makt, medier og politikk: norsk politisk kommunikasjon   Universitetsforl Kapittel 1 og 2. 222 Sider.
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Bang, T. ; Solvoll, M.K. 2015 Commodifying and politicising insight: A case of mediated debate of revolving doors in Norway Commodifying and politicising insight: A case of mediated debate of revolving doors in Norway     20 sider.
  2015 Valg og velgere: en studie av stortingsvalget 2013 Valg og velgere: en studie av stortingsvalget 2013   Cappelen Damm akademisk Kapittel 1 - Systemskifte fra rødtgrønt til blåblått (21 sider). Kapittel 5 - Bank, bank: Direkte kontakt mellom partier og velgere imellom (25 sider).
Skirbekk, Tarjei cop. 2015 Hvordan vinne valg: moderne politisk kommunikasjon Hvordan vinne valg: moderne politisk kommunikasjon   Spartacus Kapittel 10 (21 sider). Kapittel 13 (20 sider).
Angell, Svein Ivar; Byrkjeflot, Haldor; Wæraas, Arild cop. 2011 Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor   Universitetsforl Kapittel 12 - Peggy S. Brønn. Substans og fremtreden. Forståelse av omdømme i offentlig sector.
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Engen, B. K., Engen, B. K.   Borgerlig offentlighet: En presentasjon av Jürgen Habermas offentlighetsteori     24 sider.