ELE 3772 Verdipapirrett

ELE 3772 Verdipapirrett

Kurskode: 
ELE 3772
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Morten Kinander
Kursnavn på engelsk: 
Securities Law
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en innføring i de grunnleggende rettsreglene for opptreden på verdipapirmarkedene i Norge. Både handel med finansielle instrumenter, gjennomføring av transaksjoner og utøvelse av virksomhet med investeringstjenester har i de senere år blitt stadig mer inngående regulert av lover og regler. Regler av denne typen er for eksempel forbud mot innsidehandel, forbud mot markedsmanipulasjon, regler om flaggeplikt, tilbudsplikt og prospektregler. Dette er regler som det er nødvendig at markedsaktørene har kjennskap til for å kunne opptre som investor, utsteder av finansielle instrumenter, verdipapirforetak eller rådgivere til noen av disse gruppene. For verdipapirforetak gjelder det dessuten omfattende regler om blant annet konsesjonsplikt, kapitaldekningsregler, organisatoriske krav og krav til utøvelse av virksomheten (god forretningsskikk). Kurset skal gi studentene de nødvendige kunnskaper om de viktigste reglene for verdipapirmarkedet, samt en innføring i hvordan reglene skal forstås.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:
Studentene skal i løpet av kurset opparbeide inngående kunnskap om og nærmere forståelse av de grunnleggende rettsregler i børs- og verdipapirretten.

 

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne redegjøre for de sentrale rettsregler og plikter i børs- og verdipapirretten for investorer, utstedere og verdipapirforetak. Studentene skal også kunne gjengi og analysere sentrale tolkningsspørsmål som de viktigste rettsreglene på området reiser. Studentene skal kunne identifisere og vurdere sentrale problemstillinger knyttet til regelverket. Det forventes også at studentene etter gjennomført kurs kan løse praktiske oppgaver med et gitt faktum ved å identifisere problemstillinger, angi relevant rettsregel, anvende regelen på faktum og konkludere i forhold til dette.

Holdningsmål

Studentene skal bli kjent med og opparbeide bevissthet om de adferdsnormer som forventes av aktører i verdipapirmarkedene utover de eksplisitte lover og regler, derunder krav til god forretningsskikk. Studentene forventes også å opparbeide forståelse for begrunnelsen for rettsreglene og deres utforming.

Kursets innhold

I. GENERELT

 • Definisjoner og begreper
 • Oversikt over kapitalmarkedene og deres regulering

II. MARKEDSADFERDSREGLENE

 • Generelt om omsetning av finansielle instrumenter på kapitalmarkedene
 • Opplysningsplikter
 • Innsidehandel
 • Markedsmanipulasjon
 • God forretningsskikk

III. SELSKAPSTRANSAKSJONER

 • Emisjoner og plasseringer, derunder prospektreglene
 • Oppkjøp og fusjoner
 • Andre egenkapitaltransaksjoner

IV. VERDIPAPIRFORETAK

 • Oversikt over investeringstjenester
 • Konsesjonskrav
 • Virksomhetsregler
 • Organisatoriske krav
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester. 

Kurset ble undervist siste gang våren 2015 på Bachelorstudiet i finans 2. år, men med kurskode FIN 3502.
Siste kontinuasjonseksamener med kode FIN 3502 tilbys høsten 2015 og våren 2016. Studenter som etter dette mangler eksamen i FIN 3502 Verdipapirett kan ta eksamen i dette valgkurset i stedet. 

Forkunnskapskrav

Ingen særskilte forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Lærebok: Erling Christiansen og Bjarne Rogdaberg (red) Materialsamling i børs- og verdipapirrett
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
ELE37721
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
15 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
65 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.