ELE 3756 Opplevelsesdesign: produkt og marked

ELE 3756 Opplevelsesdesign: produkt og marked

Kurskode: 
ELE 3756
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Sølvi Lyngnes
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er en introduksjon til opplevelseøkonomien og beskriver og diskuterer produksjon, distribusjon, forbruk og markedsføring av opplevelser i ny og tradisjonell næringsvirksomhet. Fokus i kurset er på opplevelsesaspektet og opplevelsesdesign i opplevelsesøkonomien og understreker hvordan opplevelser kan gi økt verdi til kunder og bedrifter.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Studentene skal tilegne seg innsikt i og kunnskap om opplevelsesøkonomien, både som konsept og i praksis. Studentene skal tilegne seg forståelse av produsentenes utfordringer og kundenes atferd knyttet til å oppleve produkter og vektlegge grunnleggende teorier, modeller og metodologiske aspekter av emnet.
 

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne analysere, iverksette og anvende relevante metoder og teorier i utviklingen av opplevelser i bedrifter generelt og innen servicenæringer spesielt. Relevante verktøy skal kunne anvendes på nye og eksisterende bedrifter.

 

Holdningsmål

Studentene skal kunne forstå og reflektere over konsekvenser av opplevelsesproduksjon for kunder, bedrifter og destinasjoner. Etiske dimensjoner som bærekraft og samfunnsansvar er vektlagt.

Kursets innhold
 • Opplevelsesøkonomi, en introduksjon
 • Verdiskaping
 • Forandringer i samfunnsforhold
 • Arenaer for opplevelse
 • Innovasjon og forretningsmodeller.
 • Opplevelsedesign:
 • Designprinsipper 
 • Cocreation (samskaping)
 • Opplevelsesrommet
 • Pine and Gilmore: De fire opplevelsesdimensjoner
 • Storytelling
 • Autentisitet
 • Opplevelse som verktøy i markedskommunikasjon, image og merkevarebygging
 • Opplevelser i næringer generelt og i servicenæringer spesielt
Læreprosess og tidsbruk

Anbefalt arbeidsbelastningen i kurset er 200 timer, fordelt på forelesninger, litteraturstudier, forberedelser, ekskursjon, student- presentasjoner og ulike former for veiledning og tilbakemelding. Det forventes at studentene bidrar aktivt i klassen og tar del i det som er planlagt i detaljert plan i begynnelsen av semesteret. En ekskursjon arrangeres. Eksamen er en prosjektoppgave, skrevet i grupper av 1-3 studenter. Prosjektet presenteres underveis i klassen, og tilbakemeldinger og veiledning vil bli gitt muntlig på fastastt tid basert på innsendte materiale og presentasjon.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester. 

Forkunnskapskrav

Ingen.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ELE37561
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:ELE37561
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning36Time(r)Deltagelse i undervisning, veiledning og studentpresentasjon av oppgaver.
Eskursjon / bedriftsbesøk4Time(r) Opplevelse i praksis
Gruppearbeid / oppgaver70Time(r)Arbeid med oppgave, presentasjoner og gruppevis veiledning.
Forberedelse til undervisning90Time(r)Forberedelse til forelesinger, eksamen,
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:Deltagelse i undervisning, veiledning og studentpresentasjon av oppgaver.
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eskursjon / bedriftsbesøk
Varighet:4 Time(r)
Kommentar: Opplevelse i praksis
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:70 Time(r)
Kommentar:Arbeid med oppgave, presentasjoner og gruppevis veiledning.
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:90 Time(r)
Kommentar:Forberedelse til forelesinger, eksamen,
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Boswijk, Albert; Peelen, Ed; Olthof, Steven cop. 2013 Economy of experiences 3rd ed European centre for the experience economy  
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Mossberg, Lena M. 2007 Opplevelsesrommet Opplevelsesrommet     kap.6 side 108-140.
Lyngnes, Sølvi   Attraksjonsutvikling: Fra kulturressurs til turistopplevelse? Attraksjonsutvikling: Fra kulturressurs til turistopplevelse?      
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Mossberg, Lena 2007-05 A Marketing Approach to the Tourist Experience      
Pine, B. Joseph; Gilmore, James H. 1998 Welcome to the experience economy      
Mossberg, Lena 2007 Extraordinära upplevelser genom storytelling