BØK 1113 Økonomistyring

BØK 1113 Økonomistyring

Kurskode: 
BØK 1113
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Knut Eikre Larsen
Kursnavn på engelsk: 
Managerial Accounting
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kjernen i det bedriftsøkonomiske fagområdet dekker økonomistyring (= inntekts- og kostnadsanalyse, driftsregnskap, budsjettering og kontroll), finans (= investering og finansiering), finansregnskap og regnskapsanalyse.

Målsettingen med dette første kurset innen det bedriftsøkonomiske fagområdet er å gi studentene grunnleggende basiskunnskaper og ferdigheter, slik at de kan delta i diskusjoner om bedriftsøkonomiske problemstillinger, gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser, fatte bedriftsøkonomisk sett riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene på en forståelig måte.

Kurset tar utgangspunkt i flerperiodisk investeringsanalyse. Ved å betrakte hovedaktivitetene i en bedrift som ledd i et investeringsprosjekt som går over flere perioder, understrekes viktigheten av at alle økonomiske virkninger av prosjektet blir tatt i betraktning og at man tenker langsiktig (til prosjektet blir avsluttet).

Etter gjennomgangen av det helhetlige og langsiktige perspektivet som finans gir, tar kurset for seg utvalgte problemstillinger som gir mer detaljert kunnskap om og forståelse for biter som er viktig for mer kortsiktig økonomisk styring og kontroll. Denne innfallsvinkelen til det bedriftsøkonomiske fagområdet gjør at det blir enklere å forstå delemner som inngår i fagområdet når man vet hvorfor de tas opp og hvordan de passer inn i helheten.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger (med verktøy menes sammenhenger, metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet).

 • Eksempler på begreper som skal kunne forklares:
  Faste kostnader, variable kostnader, sunk cost, alternativprinsippet/-kost, nåverdi, sluttverdi, resultatregnskap, salgsbudsjett, annuitet, dekningsbidrag, totalkapitalens rentabilitet, kortsiktig gjeld og kontantstrøm.
 • Eksempler fra verktøykassa:
  Dekningsbidragskalkyler, selvkostkalkyler, resultatregnskap, likviditetsbudsjett, investeringsbudsjett, nullpunktsomsetning, optimal tilpasning og forholdstall.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne (a) anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger, (b) skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og (c) gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leserne forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer.

Eksempler:

 • Når verktøyet er oppgitt, kunne anvende verktøyet på en korrekt måte
 • Ut fra enkel situasjonsbeskrivelse, velge riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt
 • Ut fra mer uoversiktlige situasjonsbeskrivelser, kunne finne frem til relevant informasjon, koble dette med riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt
Holdningsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Kursets innhold

Kurset består av fem delemner:

Del 1: Investering og finansiering

 • Prosjektanalyse
 • Pengenes tidsverdi, renteregning og diskontering
 • Budsjettering av kontantstrøm
 • Hvordan måle investeringers lønnsomhet?
 • Finansieringskostnader

Del 2: Kostnads- og inntektsanalyse

 • Kostnadsteori
 • Inntektsteori og markedstilpasning
 • Kostnads-, resultat- og volumanalyse

Del 3: Regnskap og budsjettering

 • Finansregnskapets hovedrapporter (resultatregnskapet og balansen)
 • Hvordan blir finansregnskapet til (grunnleggende registreringsteknikker)?
 • Prinsipper og sentrale verdivurderingsregler i finansregnskapet
 • Hvordan kan finansregnskapet brukes (regnskapsanalyse)?
 • Budsjettering og økonomistyring
 • Utarbeiding av hovedbudsjettene (resultatbudsjettet, likviditetsbudsjett og balansebudsjett) og sammenhengen mellom dem
 • Budsjettering for ulike næringer (industri, varehandel, tjenesteyting, kulturinstitusjoner, etc.)

Del 4: Kalkyler og driftsregnskapsmodeller

 • Tradisjonelle kalkyle-og driftsregnskapsformer
 • Standardkostkalkyler og standardkostregnskap
 • Bidragsmetoden og selvkostmetoden
 • For- og etterkalkyler
 • Budsjettoppfølging
 • Avviksanalyse for kostnader og inntekter

Del 5: Noen spesielle beslutningsproblemer

 • Beslutningsrelevante kostnader og inntekter
 • Produktvalg med knappe ressurser
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres ved forelesninger, foreleserledet oppgavegjennomgang og selvstudier (lesing av litteratur og øvelser/oppgaver med og uten obligatoriske innlevering). I løpet av kurset skal hver student løse og  levere 8 obligatoriske arbeidskrav.  Innleveringene skal skje elektronisk via It's Learning.

Undervisningen vil bestå av forelesninger over deler av pensum og gjennomgang av oppgaver. De delene av pensum som ikke blir dekket gjennom forelesninger eller ved plenumsgjennomgang av oppgaver, forutsettes det at studentene arbeider med på egenhånd. Det  forutsettes  også at studentene stiller forberedt til timene (dvs. at studentene har lest pensum og løst oppgaver før forelesningene starter).

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle forkunnskapskrav

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk85Det stilles visse minimumskrav til innholdet i en besvarelse for å få et enkeltstående arbeidskrav godkjent. Det vil normalt kreves at et visst antall spørsmål må være korrekt besvart. Nærmere informasjon blir gitt i forelesningene og på It's Learning.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:8
Obligatoriske arbeidskrav:5
Kommentar arbeidskrav:Det stilles visse minimumskrav til innholdet i en besvarelse for å få et enkeltstående arbeidskrav godkjent. Det vil normalt kreves at et visst antall spørsmål må være korrekt besvart. Nærmere informasjon blir gitt i forelesningene og på It's Learning.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Rentetabell
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
BØK11131
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
57 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
113 Time(r)
Eksamen
30 Time(r)
Inklusive forberedelser til eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.