Status message

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

MET 1180 Matematikk for siviløkonomer

MET 1180 Matematikk for siviløkonomer

Kurskode: 
MET 1180
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Eivind Eriksen
Emnenavn på engelsk: 
Mathematics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Introduksjon

Matematikk for siviløkonomer er et grunnleggende matematikk-kurs som inngår som en obligatorisk del av bachelorstudiet i Økonomi og ledelse. Kurset gjennomføres i løpet av det første studieåret og går over to semestre. En introduksjonsdel, med grunnleggende temaer innen algebra, funksjoner i en variabel og derivasjon gjennomføres i høstsemesteret. I resten av høstsemesteret og vårsemesteret gjennomføres en videregående del, som bygger på introduksjonsdelen og inneholder mer avanserte temaer innen funksjoner i en variabel og derivasjon, ved siden av finansmatematikk og rekker, integrasjon, lineær algebra og matriseregning, og funksjoner i flere variable.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studenten ha bred innsikt i grunnleggende begreper, metoder og teorier i matematikk. Studenten skal ha bred kunnskap om grunnleggende algebra, finansmatematikk og rekker, lineær algebra og matriseregning, funksjoner i en og flere variabler, derivasjon og integrasjon, og spesialisert kunnskap om hvordan matematiske modeller og metoder kan brukes innen økonomi

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studenten kunne analysere kvantitative problemer ved hjelp av det matematiske begrepsapparatet, og kunne bruke matematiske metoder for å løse slike problemer. Studenten skal kunne vurdere løsningsstrategier, og kunne utføre nødvendige beregninger på en nøyaktig og presis måte. Studenten skal kunne føre matematiske argumenter for å begrunne sine konklusjoner, og kunne gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leserne forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer. Studenten skal kunne se sammenhenger mellom matematikk og andre fag, spesielt økonomi.

Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studenten kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, sentrale forutsetninger og antagelser for modellene og teoriene som anvendes. Studenten skal kunne reflektere over resultatene han kommer fram til, og kritisk kunne vurdere om de er rimelige.

Kursets innhold
 • Grunnleggende algebra
 • Finansmatematikk og rekker
 • Funksjoner og grafer
 • Eksponentialfunksjoner og logaritmer
 • Derivasjon med anvendelser
 • Integrasjon med anvendelser
 • Lineær algebra og matriseregning
 • Funksjoner i flere variabler
 • Optimering i flere variabler
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset foreleses over ett år og består av en introduksjonsdel på 36 timer i høstsemesteret, og en videreføringsdel på 48 timer i høst- og vårsemesteret, totalt 84 timer. 

Til hver uke vil det bli utarbeidet et arbeidsprogram med litteraturhenvisninger og oppgaver. Studenten må tilegne seg stoffet i litteraturhenvisningen og løse oppgavene. En del av oppgavene vil bli gjennomgått på forelesning. Det er en forutsetting at studenten innen dette har arbeidet med oppgavene slik at oppgavegjennomgangen blir en tilbakemelding på studentens egen innsats. 

Det vil også bli avsatt noe tid i forelesningene der studentene skal forsøke å regne enkle oppgaver i nylig gjennomgått stoff. Dette vil aktivere studentene, og øke læringsutbytte når oppgavene gjennomgås.

Wolfram Alpha benyttes i undervisningen til å illustrere gjennomgått stoff.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Fra og med høsten 2023 har evalueringsformen i dette kurset endret seg fra fire eksamenskoder (MET 11804, MET 11805, MET 11806 og MET 11807) til to eksamenskoder (MET 11808 og MET 11809).

Kontinuasjonseksamen tilbys i de tidligere eksamenskodene MET 11804, MET 11805, MET 11806 og MET 11807 høsten 2023 og siste gang våren 2024.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Matematikkunnskaper tilsvarende opptakskrav for siviløkonomstudiet.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MET 11808
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
40Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell (Høst). Må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MET 11809
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
60Ja5 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell (Vår). Må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:(Høst). Må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode:MET 11808
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:(Vår). Må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode:MET 11809
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
84 Time(r)
Forelesning
Gruppearbeid / oppgaver
59 Time(r)
Veiledning/oppgaveregning
Eksamen
8 Time(r)
Eksamen (to skriftlige eksamener)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
49 Time(r)
Lese teori, eget arbeid med oppgaver
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.