MAN 5206 Ledelse av læring og endring I

MAN 5206 Ledelse av læring og endring I

Kurskode: 
MAN 5206
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Ide Katrine Birkeland
Kursnavn på engelsk: 
Management of Learning and Change I
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Utdanningsledelse, Spesialisering
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
KurskodeSemester
MAN 5207
2023 Vår
MAN 5208
2023 Høst
MAN 5209
2024 Vår
Introduksjon

I dette programmet fokuseres det på å heve kandidatens forståelse for grunnleggende teorier innen skole- og forbedringsledelse, samt en forbedret kompetanse i analyse av egen virksomhet. 
Dette programmet lærer kandidaten hva ledelse innebærer av muligheter og utfordringer, hvorfor ledelse i skolen er viktig og hvordan rollen som klasseleder best kan utformes.  
Målgruppen er lærere og mellomledere som har ambisjoner om å ta lederansvar og øke til ledelseskapasitet. 

Kunnskapsmål

Kandidaten ... 

‒ har avansert kunnskap innenfor skoleeffektivitet og ledelse, ulike eierstyringsmodeller for skolen, hvordan dette påvirker elevenes læringsutbytte, elevresultater på egen skole i forhold til elevgrunnlag, stabilitet og variasjon over tid  

‒ har inngående kunnskap om vitenskapelig metode som setter dem i stand til å vurdere den kunnskap og de data som produseres om skoleutvikling  

‒ kan anvende kunnskap på nye områder innenfor skoleutvikling

Ferdighetsmål

Kandidaten ... 

‒ kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer for skoleutvikling 

‒ kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor skoleledelse og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning, herunder team og kollegaveiledning. 

‒ kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte og på den måten kunnskap og data som publiseres om skoleutvikling

Generell kompetanse

Kandidaten ... 

‒ kan analysere og løfte frem viktigheten av barn og ungdoms læring og utvikling i diskusjoner om skolens prioriteringer, organisering og arbeidsformer.  

‒ kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre prosjekter som tar sikte på å øke elevenes læring og velvære 

‒ har trygghet, kompetanse og vilje til å delta i debatten om skoleutvikling både internt og eksternt.

Kursets innhold
 • Skoleeffektivitet og ledelse på egen skole   

 • Skoleledelse i teori og praksis    

 • Lærende ledelse 

 • Hva måler nasjonale prøver og kompetansetester 

 • Mål, resultatmåling og resultatoppfølging i skolen 

 • Profesjonelle læringsfellesskap 

 • Læringsmiljø 

 • Pedagogisk analyse 

 • Evidensbasert ledelse 

 • Ledelse av menneskelige ressurser (HRM) 

 • Motivasjon 

 • Klasseledelse 

 • Personlighet 

 • Selvledelse 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres over ni samlinger, totalt ca. 75 timer.  

Basert på læring og erfaring fra samlingene vil deltakerne jobbe med oppgaver hvor de evaluerer egen praksis og skole. Temaet i oppgavene vil basere seg på forelesninger og pensum i kurset. Læringsaktivitetene består av tre oppgaver som skal skrives i prosess gjennom hele programmet; støttet av kollegaveiledning, diskusjon og kontinuerlig tilbakemelding fra faglige.  

Kandidatene arbeider med oppgavene i basisgrupper i løpet av samlingene og i fasiliterte diskusjoner mellom samlingene. Basisgruppene vil fungere som lærende nettverk med kollegaveiledning. Kandidatene skal involverer eier, ledergruppe og lærere for å forankre arbeidet og få maksimalt utbytte av programmet. Kandidatene mottar individuell tilbakemelding fra de faglige underveis 

I tillegg er det en integrert ferdighetstrening knyttet til egen praksis og egen skole. Ferdighetstreningen vil gi kandidatene mulighet til å trene på å bruke metoder og verktøy og å jobbe målrettet med hvordan de skal ta i bruk ny kunnskap. Målet med ferdighetstreningen er å senke terskelen for å ta i bruk kunnskapen og ledelsesverktøyene deltakerne får gjennom kurset, samtidig skal ferdighetstreningen legge til rette for erfaringsdeling og læring på tvers av skoler, skoleslag og kommuner. 

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dette kurset har overlappende emner med programmet "Ledelse i skolen" og "Lederskap og omstilling i skolen". For studenter som tar sikte på å ta en Master of Management grad er det viktig å være klar over at overlappende kurs ikke kan inngå i graden, jfr. UHL § 3-5.

Ved for eksempel samlinger utenlands eller ved gjesteforelesere, så kan deler av undervisningen foregå på engelsk

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
3 Uke(r)
Kommentar: 
Studentene evalueres gjennom en fagoppgave, som teller 100 prosent av karakteren. Fagoppgaven har en varighet på tre uker, og kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Maks antall sider er 15.
Eksamenskode: 
MAN 52061
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
MAN 5148100
MAN 3127/3128/3129/3130100
MAN 3131/3132/3133/3134100
MAN 5133100
MAN 3135/3136/3137/3138100
MAN 5167100
MAN 5137100
Credit reductions:
Kurskode:MAN 5148
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3127/3128/3129/3130
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3131/3132/3133/3134
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5133
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3135/3136/3137/3138
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5167
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5137
Credit reduction:100
Reduction description

Sperre mot tilsvarende kurs og programmer - 1. året i EMM med spesialisering i skoleledelse.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
75 Time(r)
Forberedelse til undervisning
95 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
205 Time(r)
Eksamen
25 Time(r)
Arbeid med fagoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.