MAN 2912/2913 Corporate and Business Taxation

MAN 2912/2913 Corporate and Business Taxation

Course code: 
MAN 2912/2913
Department: 
Law and Governance
Credits: 
15
Course coordinator: 
Eivind Furuseth
Product category: 
Executive
Portfolio: 
EMoM - Tax, Specialisation
Semester: 
2019 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Gjennom dette programmet vil du få detaljert kunnskap om samspillet mellom skatt, regnskap og verdsettelse. Du vil videre se sammenhengen mellom reglene for beskatning av eiere og næringsvirksomhet, og de internasjonale faktorer som påvirker disse slik som for eksempel EØS-retten. Programmet vil også ta for seg forholdet mellom regnskap og skatt, samt begrensninger EØS-avtalen setter for norsk beskatning. Dette programmet kan inngå i graden Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett.

Learning outcomes - Knowledge

ha detaljert kjennskap til regler om underliggende temaer, og evne til å analysere og løse sentrale problemstillinger:

 • Grunnleggende næringsbeskatning
 • Selskaps- og eierbeskatning
 • Aksjonærmodell
 • Fritaksmetode
 • Deltagerligning
 • Finansielle instrumenter
 • Immaterielle eiendeler
 • Skattefrie institusjoner
 • Formuesbeskatning
 • Forholdet mellom regnskap og skatt
 • Selskaps- og eierbeskatning i andre land
 • Skattemyndighetenes kontrollfokus
Learning outcomes - Skills

kunne på et avansert nivå:

 • Foreta en korrekt skattefastsetting av selskaper og eiere
 • Forstå sentrale regnskapsrettslige begreper og metoder
 • Kunne foreta korrekt skatterettslig behandling av sentrale finansielle instrumenter
 • Vurdere om en organisasjon er skattefri eller ikke
 • Forstå hovedtrekk i modeller for selskapsbeskatning i andre land
 • Rapportere og kontrollere skatteforhold vedrørende næringsdrivende på et videregående nivå
 • Kunne vurdere kontrollutfordringer ved næringsbeskatning
General Competence
 • Studentene skal få et klarere forhold til samspillet mellom skatt, regnskap og verdsettelse. De skal bedre kunne se og ta i bruk skattereglene for beskatning av eiere og næringsvirksomhet, og de internasjonale faktorer som påvirker regelutviklingen.
Course content

Regnskapsforståelse og –analyse

 • Verdsettelse
 • Regnskapsmodeller – forskjellskjemaet og utsatt skatt
 • Bokføringsloven
 • Finansielle instrumenter
 • Valg av selskapsform – skattekonsekvenser
 • Aksjonærmodell
 • Deltagermodell
 • Fritaksmetode
 • Foretaksmodell
 • Transaksjoner mellom selskap og deltagere
 • Skattefrie institusjoner
 • Komparative perspektiver på selskapsbeskatning
 • Indre selskaper
 • immaterielle driftsmidler
 • Fordringer, varer og franchising
 • Praktisk rettskildebruk – søk i databaser
Teaching and learning activities

Læreprosess

Kurset forutsetter at studentene møter forberedt til hver undervisning. Før hver samling legges det ut oppgaver på it`s learning som studentene skal løse. Etter hver samling legges det også ut oppgaver som skal løses som repetisjon. Deltagerne skal bidra til aktiv dialog i undervisningen. 

En del av pensum skal primært tilegnes gjennom selvstendig lesing. Her vil undervisning bare fokusere på utvalgte punkter. Eksamen vil dekke mer enn det som er undervist. 

Tidsbruk 

Kurset er utfordrende. Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med prosjektoppgaven.

 

Dataverktøy

Studentene forutsettes å bruke dataverktøy som Gyldendal Rettsdata, Skatterettsdelen, IBFDs database og aktuelle nettsteder for skatterettslige kilder. Oppgaver på it's learning forutsettes løst løpende under kurset.

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Qualifications

Bachelor degree, corresponding to 180 credits from an accredited university, university college or similar educational institution. The applicant must be at least 25 years of age. At least two years work experience within taxes and taxation.

Required prerequisite knowledge

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 2 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår.
Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder.
Studentene må beherske Excel tilstrekkelig til å bygge enkle regnearkmodeller. Videre må studentene kunne bruke Texas Instruments BA II Plus til enkle nåverdiberegninger.

Exam categoryWeightInvigilationDurationSupport materialsGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 29131
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination next semester, thereafter when next scheduled course
100Yes4 Hour(s)
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
 • Bilingual dictionary
 • Book: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Laws and regulations, including offprints of laws and law drafts
 • Compilation of tax laws
Individual
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 29121
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination next semester, thereafter when next scheduled course
100No1 Semester(s)Group/Individual (1 - 2)
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:Yes
Grouping (size):Individual
Support materials:
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
 • Bilingual dictionary
 • Book: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Laws and regulations, including offprints of laws and law drafts
 • Compilation of tax laws
Duration:4 Hour(s)
Comment:
Exam code:MAN 29131
Grading scale:ECTS
Resit:Examination next semester, thereafter when next scheduled course
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-2)
Support materials:
Duration:1 Semester(s)
Comment:
Exam code:MAN 29121
Grading scale:ECTS
Resit:Examination next semester, thereafter when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
200